Възможно най-накратко, правилата за продажби онлайн от физически и юридически лица звучат по следния начин:

Физическите лица могат да извършват електронна търговия без фирма. 

Юридическите лица с фирма обаче изпитват много по-малки затруднения при регистрация и спазване на изискванията.

Какво означава това за теб, ако планираш да отвориш онлайн магазин? Обобщаваме в следващите редове.

Налага ли се да регистрираш фирма, за да продаваш онлайн?

Накратко – не! Обаче предизвикателствата откъм документация за търговци без фирма са много повече, затова е важно да сте наясно какви са условията в единия и в другия случай.

Какво е търговец?

Преди всичко нека се консултираме с Търговския закон по въпроса:

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

 1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
 2. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;

[…]

 1.  За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.

С други думи – всеки продавач, със или без фирма, е търговец, освен ако не покрива на следните условия: 

Чл. 2. Не се смятат за търговци:

 1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
 2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;
 3. лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Какво е нужно, за да извършвам онлайн търговия без фирма?

За тази цел според чл. 56 от Търговския закон трябва да си трудоспособно физическо лице с местожителство в страната, което ти позволява да се регистрираш като едноличен търговец (ЕТ). Така на практика ще осъществиш вид регистрация на фирма, но по документи ще си ЕТ като физическо лице. 

Тук следва да се отбележи, че според чл. 58 на ТЗ едно физическо лице има право да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Причината е, че от момента на регистрация като ЕТ собственикът носи материална отговорност с цялото си лично имущество

А причината за това е, че все пак си регистриран като човек-фирма, по документи бидейки физическо лице, което е едноличен търговец на продажбите, направени в магазина. Трупайки капитал, ти го правиш не като юридическо лице, представител на фирма, а като обикновено физическо лице; така фирменото имущество се счита за лично.

Разбира се, и в двата случая всякакъв тип наказателна отговорност се носи без изменения. Но както вече можеш да предположиш, за да бъдеш собственик на онлайн магазин без фирма, трябва да се подготвиш за различен тип подход, който ние в NEXT BASKET не окуражаваме поради обвързаните рискове и потенциални затруднения.

Предимства при ЕТ са, че първоначалната вноска и таксите за регистрация са по-ниски. Недостатъците са, че отговорността не е ограничена до дейността на предприятието (защото няма такова) и че данъкът върху печалбата е 15%, когато не се дължи патентен данък (оборотът е под 50 000 лв и не е регистриран по ДДС според чл. 61з от ЗМДТ).

Рисковете при регистрация на ЕТ с цел електронна търговия са немалки, имайки предвид, че дори и с по-малък начален капитал кредитните опции не са за предпочитане поради възможността за бързо задлъжняване. 

Ако въпреки всичко избереш този вариант, щом се регистрираш като ЕТ, трябва да намериш счетоводител, завеждащ деловата ти информация към НАП, и да откриеш разплащателна сметка към банка (или да ползваш личната си), преди да отвориш своя електронен магазин.

Какви са законовите изисквания за онлайн магазини и продажби?

Законовите изисквания за собствениците на електронен магазин не са по-различни от тези при другите видове търговци

Нека ги разгледаме едно по едно.

За каква информация трябва да знам и каква – да предам?

Според Закона за Търговския регистър (ЗТР), в частност чл. 6, ал. 2, всеки търговец е длъжен да се регистрира като едноличен търговец в търговския регистър в 7-дневен срок от момента на извършване на първата продажба. 

Уповавайки се на чл. 40, ал. 1 от ЗТР, в случай че това не бъде изпълнено в срок, лицето подлежи на глоба от 500 до 1000 лв за всеки месец, в който не е изпълнило задължението си.

Тук може би изниква въпросът: а какво се счита за онлайн търговия? 

Според пар. 1, т. 87 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС):

“Електронен магазин” е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

Оттук разбираме, че преди започване на търговска дейност в интернет е задължително да има регистриран оператор, най-често под формата на фирма за онлайн търговия

Отклонението от обикновената търговия локално тук е присъствието на Наредба н.18 от Министерството на финансите, която гласи, че всички онлайн търговци са длъжни да подадат специален формуляр в НАП, включващ следното:

 • Информация относно търговеца;
 • Категорията стоки или услуги, които биват продавани;
 • Платформа, на която ще бъде извършвана онлайн търговията.

За предаването на горната информация препоръчваме консултация с юрист за изграждането на:

 • Списък с общи условия;
 • Сайтова инфраструктура, позволяваща предприемането на мерки за защита на потребителите и техните лични данни чрез политика за поверителност и политика за бисквитките (кеширането);
 • Юридическа оценка, подтвърждаваща законността на онлайн магазина според всички законови изисквания.

За изпълнение на последното ще трябва да предоставиш достъп до публична информация относно предприятието, както на компетентните органи, така и нас крайните потребители, включително:

 • Наименование;
 • Уеб-адрес;
 • ЕИК;
 • Физически адрес;
 • Електронен адрес;
 • Телефонен номер.

Не си задължен да подаваш информация в НАП, ако не приемаш плащания при продажба на стоки или услуги, за които се изисква издаване на фискален бон. 

Въпреки това ще трябва да предадеш информация, подобна на горната, като: име и уеб-адрес на електронния магазин; информация за лицето, извършващо продажбите; вид на продаваните стоки; софтуер на електронния магазин за вида и доставчика на хостинг услугата и др.

Изисквания относно цени, доставка, реклама

След спазването на изискванията за отваряне на електронен магазин се отваря въпрос от страна на приходите

При продажби на стоки и услуги цените трябва да бъдат ясно упоменати, включително данъци, такси или други разноски така, че потребителят да знае крайната цена във всеки един момент. Такива моменти са когато продуктът е нов, отворен, на намаление или при други условия.

Определени изисквания при доставка също трябва да се имат предвид. Стоките и услугите, предлагани от електронния магазин, трябва да достигат своя купувач, като това може да бъде поето от самия търговец при наличие на дистрибуторска мрежа или от външен доставчик.

Ако работиш с NEXT BASKET, знаеш, че има различни планове, подходящи за предприятия със или без собствени ресурси за складиране и доставка.

Рекламната страна на един бизнес е важна, но е от значение да не се забравят и рамките, в които трябва да се впишете. Най-напред търговците са длъжни да се съобразят с Общия регламент за защита на данните (GDPR), според който администратори на лични данни са всички търговци в Европейския съюз или такива, боравещи с лични данни на потребители в ЕС. 

При директна реклама чрез търговски съобщения (имейл, SMS и др.) се засягат лични данни като име и физически и/или електронен адрес на купувача. При изпращане на маркетингови материали потребителят трябва да има опцията да откаже, ако не желае да получава такива реклами. 

Регистрация на фирма за онлайн търговия – стъпки, процес и цена

Най-лесният подход при основаване и поддържане на електронните магазини в България е чрез отваряне на фирма тип ООД или ЕООД. 

Основаването на собствен електронен магазин става чрез вписване в Търговския регистър

Колкото до типа фирма, който да избереш, можеш да видиш някои насоки по-долу.

Фирма ООД


Дружество с ограничена отговорност е търговско дружество, при чието основателство се изискват двама или повече съдружници, всеки с определен брой дялове, не по-малки от 1 лв, и общ минимален капитал 2 лв. 

Най-често такива дружества се срещат при инвеститорите, защото изискват минимални капитали и са сравнително опростени откъм управленска структура.

Фирма ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност е търговско дружество, подобно на ЕТ, където собственикът на капитала носи материална отговорност за фирмения капитал. 

От правна гледна точка тук фирменото имущество е отделно от личното, което го прави по-безопасно от ЕТ. Представител и управител на дружеството е едноличният собственик на фирмата, в случай че няма назначен от него управител. За минимален капитал са достатъчни 2 лв, а дяловете са поне 1 лв.

Следвайки Закона за корпоративното подоходно облагане, данъците и при двата вида фирми са 10% върху печалбата и 5% дивиденти, дължими за разпределяне на печалбата след взето решение от собствениците. 

Осигуровките плащаш като самоосигуряващо се лице или като лице на договор за управление без годишно изравняване или довнасяне.

Цените за регистрация, независимо каква фирма за търговия избереш да основеш, зависят от това дали сам ще свършиш работата, или ще използваш услугите на адвокат. 

Средната стойност според текущите цени на услуги за вписване онлайн, ако сам подготвиш документите, ще е между 160-200 лв за:

 • Държавна такса за вписване;
 • Банкова такса за набирателна сметка;
 • Нотариална такса, включително такава за банковия превод и държавна такса за удостоверение за актуално състояние.

Документите, нужни за регистрация, както са описани от Агенция по вписванията, са:

 • Бележка за внесен капитал;
 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен);
 • Учредителен акт;
 • Учредителен протокол;
 • Решение за назначаване на едноличния собственик на капитала като управител;
 • Заявление по образец А4;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР);
 • Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР;
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ);
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ;
 • Заявление за запазване на фирма (Д1);
 • Лиценз или разрешение.

За изработка на онлайн магазин цените също могат да варират в зависимост от услугата, която избереш, в случай че не разполагаш с екип. Има разработчици и дизайнери на свободна практика, както и агенции, където се извършват такива дейности. 
Ако предпочиташ да заложиш на сигурен пакет от услуги и възможности, NEXT BASKET предлага цяла платформа, чрез която можеш да направиш гладка всяка стъпка от процеса по изграждането и поддръжката на електронния магазин, от който имаш нужда.

Често Задавани Въпроси

Възможно ли е отварянето на собствен онлайн магазин без фирма?

Технически – да, но различните закони налагат изисквания, които не правят толкова удачно електронната търговия като едноличен търговец (ЕТ), колкото като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) или дружество с ограничена отговорност (ООД). Причината е, че собственикът поема отговорност, като поставя под риск личното си имущество (на теория неограничено), а не това на дружеството (по закон ограничено в рамките на дейността).

Какви са основните изисквания за онлайн магазините?

Общите законови изисквания включват предоставяне на ясна информация относно фирмата; продуктите или услугите и тяхната цена; условия за продажба, доставка, рекламация, връщане; защита на личните данни на потребителите; и др.

Какви са цената и процесът за основаване на фирма?

Процесът се състои от изготвяне на нужните документи и подаването им в Агенция по вписванията, като се заплащат няколко вида такси за регистрация. Цената зависи от това дали правиш регистрацията като физическо или юридическо лице, дали използваш услугите на юрист при подготовката на документите и др.

Как мога да се съобразя със законовите изисквания за електронни магазини?

На първо място е от значение да направиш подробно и изчерпателно проучване в зависимост от страната, където е седалището на фирмата. Вземи предвид държавите, в които фирмата оперира, както и пазара, който ще обхване дейността на магазина ти. 

Не бива да се пренебрегват ролята на добре изграден бизнес план и ползите от консултация с адвокати, специализиращи в сферата, и други експерти. Ако се затрудняваш, NEXT BASKET предлага пакет от услуги, които може да те улесни значително.

Източници и ресурси

 1. https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2019-10/targovski_zakon_75.pdf 
 2. https://www.minfin.bg/upload/40540/NID_Naredba_H-18-2019.pdf 
 3. https://nra.bg/wps/portal/nra/fiskalni-ustroystva-supto-i-e-magazini/page.turgovia-v-internet-i-e-magazini/page-Iziskvania-kum-e-turgovciete
 4. https://nra.bg/wps/portal/nra/zakonodatelstvo/danutsi/naredbi/daa01c56-37dd-4cf6-81a2-80e7428504a8 
 5. https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/ 
 6. https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/korporativen-danak