Имаш мащабна визия и сериозни планове за развитие на своя бизнес и бранд?

Едно от нещата, които не търпят отлагане, е регистрацията на търговска марка. 

Trademark registration

Какво е търговска марка и защо е важно да бъде защитена?

Търговската марка е отличителен символ, лого или знак, с който клиентите ти свързват и асоциират твоя бизнес.     

Той придава уникалност и отличава твоите продукти или услуги от тези на конкуренцията. 

Търговската марка може да бъде:

 • Словна марка – състои се от думи или букви, цифри или други писмени знаци. Защитата в този случай е само по отношение на използваната дума, а не на специфичен шрифт или цвят на изписване.

Словна марка на ЕС № 002288355

 • Фигуративна марка – представлява изображение и защитава самия визуален елемент.

Фигуративна марка на ЕС № 005271598

 • Комбинирана марка – състои се от словна марка, съдържаща фигуративни елементи. В този случай има висока степен на отличителност, тъй като предмет на защитата е цялостното впечатление, което създава изображението в комбинация със словния елемент.      

Комбинирана марка на ЕС № 0976968

 • Триизмерна марка, съдържаща словни елементи – чрез нея се представя формата на стоката.          

Триизмерна марка на ЕС № 010532653

 • Марка с мотиви – за тази марка са характерни повтарящите се мотиви.

Марка на ЕС № 000015602

 • Звукова марка – може да бъде регистриран звук или комбинация от звуци. 

Звукова марка на ЕС № 1625719

 • Мултимедийна марка – представлява сравнително нова форма за регистрация на марка. 

Ако бизнесът ти има качествен продукт или услуга и клиентите ти разпознават твоя бранд, задължително трябва да регистрираш търговската си марка.      

Защита на бизнеса, на репутацията и на бранда с регистрация на търговска марка

Търговската марка е ценен актив за всеки бизнес.

Тя осигурява правна защита върху името, логото, символа или дизайна, които клиентите асоциират с този бизнес и разпознават като отличителен знак.

Когато има регистрирана търговска марка, притежателят ѝ може да      забрани на трети лица да я използват без негово съгласие.      

Това позволява на бизнеса да защити инвестициите, направени в продукти, услуги, маркетинг и реклама, и да увеличи пазарния си дял. 

Също така притежателят на търговската марка може да я използва и да се разпорежда с нея, както намери за добре, включително да отдаде лицензия върху нея.

В случаите, когато бизнесът не е защитил използвана запазена марка, при появата на имитиращи продукти и услуги той е силно уязвим, което може да доведе до накърняване на имиджа на бранда и загуба на пазарен дял.

Затова всеки сериозен бизнес трябва да се погрижи за регистриране на търговска марка.

Видове регистрация на търговска марка

Регистрацията на търговска марка е четири вида: 

 1. Регистрация на национално равнище – най-добрият избор, ако извършваш търговска дейност само в България. Регистрацията се прави в Патентно ведомство на Република България.
 1. Регистрация за Белгия, Нидерландия или Люксембург – ако търгуваш само в тези три страни, регистрацията се прави в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP).
 1. Регистрация за всички страни от Европейския Съюз – ако търгуваш или предвиждаш да търгуваш в целия ЕС, регистрация на марка в ЕС се прави в Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (EUIPO).
 1. Международна регистрация на търговска марка – ако търгуваш във и извън Европейския съюз, регистрацията се прави в Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Експертите на NEXT BASKET могат да ти съдействат за всеки вид регистрация на запазена марка.

Terms and process for trademark registration

Условия и процес по регистриране на марка

Условията и процесът при четирите вида регистрация на марка са сравнително сходни.

Тук ще опишем максимално опростено основните стъпки и изисквания в процедурата по регистрация на българска търговска марка (процесът е много по-сложен и включва много повече елементи).

1. Подаване на заявление за регистрация на търговска марка

Заявление за регистрация на национална търговска марка може да бъде подадено както от български, така и от чуждестранни физически или юридически лица. 

В него е включена следната информация:

 • Данни за заявителя или пълномощника, в случай че има такъв;
 • Списък на стоките или услугите, за които се иска закрила съгласно Ницската класификация;
 • Плащане на такса за регистрация;
 • Други документи в зависимост от вида на марката.

Преди подаване на заявката е изключително важно да бъде направена проверка за сходство или идентичност и да бъде извършена оценка на риска за засягане на права на по-ранно регистрирана марка. 

Чуждестранните физически и юридически лица се представляват пред Патентното ведомство чрез представител по индустриална собственост, който е вписан в регистъра на Патентното ведомство на Република България.

След получаване на заявлението по надлежния ред се извършва проверка за изпълнение на изискванията на Закона за марките и географските означения.

2. Датиране на заявката

Извършва се проверка за редовност, свързана с установяване на датата на подаване на заявката и пълнотата на предоставения пакет от документи.

В случай че всички посочени изисквания са спазени, заявката се датира и вписва във входящия регистър на заявките за търговски марки на Патентно ведомство.

3. Проверка за платени такси

Таксите трябва да бъдат платени и в едномесечен срок от датата на подаване на заявката да бъде представен документ за платена такса. 

В случай на забавяне до един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер.

4. Формална експертиза

В едномесечен срок се прави формална експертиза. 

При установяване на недостатъци се предоставя едномесечен срок за тяхното отстраняване.

5. Експертиза по същество

В двумесечен срок след формалната експертиза или публикуването на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва експертиза за наличието на абсолютни основания за отказ. 

При наличие на основание за пълен или частичен отказ заявителят бива уведомен аз това, като в уведомлението се посочват мотивите за отказа и се предоставя двумесечен срок за подаване на възражение. 

6. Първа публикация

В едномесечен срок след приключване на експертизата по същество всяка заявка, която отговаря на изискванията на закона, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. 

В тримесечен срок от датата на публикуване на заявката всяко лице може да подаде възражение срещу публикуваната марка.      

Подаването на опозиция не означава, че марката няма да бъде регистрирана, но процедурата се спира до разрешаване на спора. 

В такива ситуации се използват юридически услуги на представител по индустриална собственост за посредничество и разрешаване на спора.

След изтичане на тримесечния срок за подаване на възражения и опозиции (независимо дали са подадени, или не) се пристъпва към регистриране на търговската марка.

7. Регистриране и публикуване на регистрираната търговска марка  

Ако са изпълнени всички изисквания и не е имало или е била отхвърлена опозиция срещу регистрацията на марката, търговската марка се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

Това става в срок до един месец от датата на взетото решение за регистрация на търговска марка.

След това може да бъде издадено свидетелство за регистрацията.

Търговската марка е валидна за период от 10 години, след което следва да бъде подновена. 

8. Регистрация на търговска марка с NEXT BASKET

Ако искаш да защитиш направените инвестиции за създаване, производство и реализиране на твоите продукти или услуги, както и за маркетинг и реклама, е от изключително значение да защитиш марката си.

Процедурата изисква детайлно познаване и спазване на изискванията, за да премине плавно и без излишни спънки и забавяне.

Експертите на NEXT BASKET могат да ти спестят много време, нерви и пари, ако им се довериш да ти съдействат в подготовката на цялата необходима документация за регистриране на твоята търговска марка.

Освен това NEXT BASKET ти предоставя ново поколение автоматизирана платформа за онлайн магазини, с която можеш да развиваш своя бизнес на територията на република България и 28 държави в Европа.

Често Задавани Въпроси

Какво е търговска марка?

Търговската марка е отличителен символ, лого или знак, с който      клиентите свързват даден бизнес и бранд.

Защо е важно да се защити търговската марка?

Когато бизнесът има регистрирана търговска марка, притежателят ѝ може да забрани да бъде използвана без негово съгласие.

Това позволява на бизнеса да защити инвестициите, направени в продукти, услуги, маркетинг и реклама, и да увеличи пазарния си дял.

Каква е процедурата и колко време отнема?

Има четири вида регистрация на марка:

 1. Регистрация на национална търговска марка;
 2. Регистрация на марка за Белгия, Нидерландия или Люксембург; 
 3. Регистрация за всички страни от Европейския съюз; 
 4. Регистрация на международна търговска марка.

Процедурата по регистрация изисква голям брой необходими документи. Ако процесът върви без усложнения, възражения или отказ, процедурата отнема най-малко шест месеца.

Каква е цената за регистрация на марка?

Държавните такси са различни в зависимост от нивото на регистрация – национално, европейско или международно. 

Цената за услугата зависи и от експертите, които ще бъдат наети, за да се премине плавно и успешно през процедурата.

Имаш още въпроси относно регистрацията на марка?

Искаш да попиташ за отстъпката за регистрация на търговска марка, както и за всички безплатни и платени услуги, които можеш да ползваш като Партньор на NEXT BASKET?