Процеса на ценообразуване в търговията е един от критичните моменти за всеки собственик на бизнес, включително и при осъществяване на онлайн търговия.

Под ценова политика на предприятието се разбира разработване на система за стратегическо и оперативно управление на цените – ключов инструмент за формиране на твоите маркетингови, пазарни и бизнес политики. 

Търговският отдел на NEXT BASKET ще ти съдейства в процеса на разработка на оптималната ценова политика на фирмата ти. 

Ценовата политика като метод за пазарно позициониране

В определени случаи предлаганите от теб стоки и услуги могат да бъдат на по-високи цени от пазарните, а в други – на по-ниски. Затова е необходимо да се направи анализ на ценовата политика.

Процесът по ценообразуване е сложен в същността си, но ключов за успешното позициониране на твоя бизнес в съответния пазарен сегмент. 

Довери се на NEXT BASKET за формирането на оптималните цени и ценова политика на предприятието ти. 

Проучване на пазара, нишата и аудиторията

Тъй като на пазара функционират различни видове фирми, за да бъде разработена ценова политика специално за теб, е необходимо следното: 

  • Да се направи пазарно проучване, за да се установи на какви цени се продават идентични на твоите стоки или услуги към настоящия момент.
  • Да се направи проучване на твоята пазарна ниша – тук се включва анализ на цените на стоките от твоя сегмент, за да се направи правилна калкулация и ценообразуване.
  • Да се направи анализ на аудиторията ти – как цените ще повлияят на потребителите ти, е въпрос, на който следва да намерим отговор чрез анализ на целевите ти групи.

Себестойност на продуктите и брутен марж

Определянето на себестойността служи като изходна точка за правилното ценообразуване на стока. То помага и за определянето на брутния марж (брутната печалба) от продажбите. 

При определяне на себестойността на един продукт се проследяват разходите за производството му, а в твоя случай (като търговец) – за придобиването му.

Ако ценообразуването на продукт или услуга е направено правилно, това гарантира максимална печалба за фирмата-търговец.

Определяне на целеви пазарен сегмент

Има различни видове ценови политики и за да определим най-точната за ценообразуването във фирмата, трябва да се запознаем с целевия ти пазар. 

Сред различните методи за ценообразуване този, базиран на целевия пазарен сегмент (целеви метод), се прилага за всяка нова стока, пускана на пазара. 

По този начин се определя приемлив за потребителите ти ценови диапазон, в рамките на който можеш да предлагаш своите стоки и услуги.

Избор между ценови стратегии

От равнището на цените зависи дали потребители ще купят, или няма да купят предлаганите от теб продукти и услуги.

Равнището има ниска долна граница и висока долна граница, както и ниска горна и висока горна граница. 

Тези показатели варират при различните потребителски групи и сегменти на пазара.  

Експертите от нашия търговски отдел ще определят и изчислят всички променливи, за да създадат най-правилната ценова стратегия за бизнеса ти, която да доведе и до стимулиране на продажбите. 

Изготвяне на цялостна ценова политика

Търговският отдел на NEXT BASKET е насреща, за да определи всички компоненти на твоята ефективна ценова политика: 

  • Дефинираме основните ценообразуващи принципи, както и границите на отклонение от тях, за да вземем точните решения.
  • Структурираме цялостния процес на ценообразуване и определяме конкретните функции и задачи, свързани с управлението на цените.
  • Правим последващ анализ на ценовата политика и дефинираме методи на реагиране на промените в случай на изменение на цените на пазара.

Техники за максимализиране на печалбата

Като част от услугата ни за създаване на маркетингова ценова политика, ние ще ти предложим и различни техники, с които да максимализираш печалбите си. 

В изпълнение на поставените цели в областта на цените могат да бъдат приложени различни трикове, използвани основно в областта на маркетинга, като:

  • Промоционални цени за конкретен период и за определен ценови сегмент
  • Сегментирано ценообразуване за дадена потребителска група или пазар
  • Закръглени или незакръглени цени
  • Фиксирано място за цената върху опаковката на продукта и т.н.

Анализ и адаптация на ценовите решения

Пазарът е динамичен и за да извлечеш максимална печалба от дейността си, трябва да приложиш гъвкав подход по отношение на ценообразуването.

В NEXT BASKET сме готови да ти съдействаме с точните решения по отношение на цените на твоите продукти и услуги, за да остане бизнесът ти конкурентен в условията на динамично развиващи се пазари. 

Разработената от нас стратегия на целевите пазарни сегменти подлежи на промяна с оглед успешното ѝ адаптиране към променящата се среда. 

Търговски и бизнес консултации от екипа на NEXT BASKET

При нужна от каквито и да било консултации, свързани с управлението на бизнеса ти, нашият екип е насреща, за да ти съдейства. 

Ние ще отговорим на твоите нужди, тъй като разполагаме с екип от тесни специалисти във всички области на стопанската дейност. 

Нашата голяма цел – това е твоят бизнес успех! 

Често задавани въпроси

Какво означава ценова еластичност на търсенето в ценообразуването?

Ценова еластичност на търсенето (или еластичност на търсенето по отношение на цената) е мярка за реакцията на търсенето на даден продукт или услуга към промяна в цената му. Тя показва степента, до която промените в цените влияят на потребителското търсене на различни стоки и услуги.

Какво е ценова политика?

Под ценова политика се разбира система за стратегическо и оперативно управление на цените, която има за цел да бъдат дефинирани дългосрочни бизнес цели, както и действия за тяхното постигане. 

Ценовата политика е изключително важна за всеки бизнес, тъй като има ключово въздействие върху продажбите и пазарната дейност на фирмата.

Какви видове ценови стратегии има?

Ценовите стратегии за всеки тип бизнес са различни. Те се разработват с оглед успеха на компанията в зависимост от характера на основните ѝ цели. 

Ценовите стратегии могат да бъдат категоризирани въз основа на два ключови признака. Това са факторите на външната среда – конкурентите и потребителите и факторите на вътрешната среда – маркетинговия микс и обслужването.