Чистата печалба от продажбите на един бизнес се нарича нетен приход. Той се изчислява, като от брутния приход – този преди данъчно облагане – се извадят разходите.

Всичко за изчисляването и отчитането на нетните приходи обобщаваме в редовете по-долу. 

How net sales revenue is calculated and reported

Какво представляват нетните приходи от продажби?

Нетните приходи от продажби представляват реалния доход на една компания след отчитане на всички разходи, свързани с направените продажби. Те на свой ред са важен финансов показател за оценка на рентабилността на един бизнес, защото отразяват фактическата печалба, натрупана от компанията.

В България съществува Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чиято роля е да урежда облагането на приходи и разходи на местните юридически лица. 

По смисъла на т. 49 от §1 на ДР на ЗКПО нетни приходи от продажби включва тези по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч), т.е. всички суми от продажба на стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието.

Според т.11 от §1 на ДР на ЗСч това са и онези приходи, намалени с търговски отстъпки, отбиви, рабати и данъка върху добавената стойност. По смисъла на т.12 от §1 обичайната дейност е съвкупност от всички стопански операции, извършвани регулярно от бюджетното предприятие в рамките на осъществяваната от него дейност.

Нетни приходи от продажби в ГДД (годишна данъчна декларация) се записват от всяко бюджетно предприятие, което в своята същност е всяко икономическо обособено лице (т.е. юридическо лице), прилагащо бюджети и фондове по смисъла на Закона за държавния бюджет и Закона за общинските финанси.

В тази група влизат както фирмите и компаниите, така и държавните и общинските органи, включително и техните структурни единици. Такива са институции по задължително (т.е. пенсионно), здравно и друго осигуряване, държавни висши училища, БАН, БНТ, БНР и др., чиито сметки и операции се включват в консолидираната фискална програма на Министерството на финансите, също изпълняват такава роля.

Нетни приходи спрямо брутни приходи

Нетните приходи са чистият доход след данъци, докато брутни са приходите преди изчисляване на данъците, на които един бизнес ще бъде обложен.

В зависимост от месеца, тримесечието и годината, облагаемата сума понякога подлежи на промяна, дори и относителен дял от приходите да е еднакъв, тъй като водещи са наставленията в Закона за счетоводството, който претърпява промяна всеки няколко години. 

С други думи, начисляването на приходи и данъци не е пряко свързана със стойностите за предходен месец или предходна година, а от текущия активен закон и стратегията на съответното бюджетно предприятие.

Има случаи, в които разходите надвишават брутните приходи. Тогава реализираните нетни приходи са считани за отрицателни, т.е се наблюдават загуби от продажби. Причини за това могат да бъдат нерентабилна бизнес дейност, неправилно изчислени разходи, непредвидени разходи, неоптимизиран фунелен процес, както и други фактори.

Ако и твоите продажби са повлияни отрицателно и бизнесът ти страда, е от критично значение да определиш къде се крие причината. Има случаи, в които екипът на едно предприятие работи на пълни обороти и не разполага с бюджет за нови служители. Тогава единственият избор е да се работи с всичко налично. 

Партньорите на NEXT BASKET имат подръка над 142 инструмента, както и специалисти, които им помагат да се погрижат за оптимизирането на своите електронни магазини. Така всеки екип се сдобива с нужното време да се концентрира върху важното – а именно растежа на бизнеса си.

Как да изчислим нетните приходи + пример

От значение е всеки търговец да отдели време за изчисляване на нетните приходи от продажбите си. Всичко започва с определянето на брутните приходи – общата сума от продажбите преди отчитане на каквито и да е разходи.

1.   За пресмятане на брутните приходи броят на продадените стоки или услуги се умножава по тяхната цена. Например компания, продала 1 000 единици от даден продукт на стойност 10 лв всеки, ще притежава брутни приходи на стойност 1 000 х 10 = 10 000 лв.

2.   Ако разходите за продажби на стойност 10 000 лв брутно включват данъци в размер на 1 000 лв и отстъпки в размер на 500 лв, то нетните приходи ще се получат чрез изваждането на разходите от брутните приходи: 10 000 – 1000 – 500 = 8 500 лв.

Така разбираме, че примерната компания е реализирала 8 500 лв в приходи нетно. 

Знаейки тази стойност, един бизнес може не само да прецени текущата си рентабилност, но и да вземе стратегически решения, основани на реалните си приходи от продажби на предлаганите продукти и услуги.

Разбира се, горният пример е опростен, тъй като повечето бизнеси предлагат различни стоки и услуги на вариращи цени. Щом си наясно с основите обаче, можеш да направиш нужните изчисления за своя електронен магазин, като извършиш подробен анализ на приходите. 

В случай че предпочиташ да свалиш от раменете си тази тежест, както и други, пакетът от счетоводни услуги, предлаган от NEXT BASKET, може да ти е от полза.

Нетни продажби в отчета за приходите и разходите

Net sales on the income statement

Информация за приходите, разходите и печалбата за определен период се намират в отчета на компанията

Нетните продажби са един от ключовите елементи в отчета за приходите и разходите, тъй като те показват какво тя е спечелила след изваждане на разходите, като такива за производство, маркетинг, доставка, обслужване и пр.

За да е правилен отчетът за приходите и разходите, трябва да се изчислят правилно разходите за продажба (напр. стойност за придобиване на клиент), данъците, комисионните, отстъпките и други съпътстващи разходи. 

Отчитането на нетните продажби след изваждане на разходите от брутните продажби влиза в отчета за вътрешно финансово управление и за заинтересованите външни страни. Най-често такива са инвеститори, кредитори и регулаторни органи, тъй като чрез тези данни може да се проследи реалната стойност на продажбите, като подпомагат за оценката на финансовата производителност и устойчивост на компанията.

Правила за отчитане на продажби в електронната търговията

При електронната търговия се следват определени правила за отчитане, установени от регулаторните органи и закони на всяка страна, като счетоводни и данъчни изисквания. Две от най-важните правила са свързани с времето на продажба и правилната настройка на системите за продажба в интернет пространството.

Когато един продукт бъде закупен в интернет, това е моментът, в който продажбата се счита за инициирана. Реализирането на една продажба не идва, докато стоката не е доставена или услугата – предоставена. Според този момент се определят и данъчните задължения и отчитането на приходите.

Някои системи за електронна търговия са по-устойчиви от други, но ако не са настроени правилно, за да отчитат с точност направената продажба, това е без значение. Казано иначе, преди да отчиташ приходите си, провери дали си задал коректно данните за прилагане и извеждане на данъчни ставки (ДДС), както и други видове разходи и отстъпки.

Освен всичко останало за един онлайн търговец е задължително да спазва законовите задължения, свързани със защитата на потребителите, защита на личните данни и други видове регулаторни норми в мрежовото пространство. Ако си запознат и спазваш тези правила, можеш да избегнеш правни проблеми и да си осигуриш добра репутация и да изградиш доверието на клиентите си.

Често Задавани Въпроси

Как се смятат нетните приходи от продажби?

За да получиш стойността на нетните си приходи, изваждаш от брутните приходи всички разходи за извършване или предоставяне на съответните продукти и услуги за дадения период от време.

Кои са основните разходи, които трябва да се отчетат при изчисляване на нетните приходи?

Данъци, отстъпки, разходи за транспорт и доставка са основните, но не и единствените разходи, които трябва да се отчетат при изчисляването на нетните приходи. В зависимост от страната, където онлайн магазинът оперира, данъците и съответните разходи могат да варират драстично.

Какво представлява отчетът за приходите и разходите?

Финансов документ, в който се отчитат всички приходи и разходи на един бизнес за определен период. В него са включени нетните приходи от продажби, представляващи реалния доход след отчитане на разходите.

Кои са специфичните правила за отчитане на продажбите в онлайн търговията?

В онлайн търговията съществуват правила за обработка на плащанията, отчитане на данъците и издаване на фактури. Те зависят от държавата и законите там. Едни от най-важните правила са определянето на момента на реализирането на продажба, точност на платформата за онлайн търговия при пресмятане на крайната стойност на продажбите и законите за защита на потребителя и личните данни.

Източници и ресурси

  1. https://www.balans.bg/normativen-akt/zkpo
  2. https://nra.bg/
  3. https://www.minfin.bg/upload/46886/ZAKON_za_scetovodstvoto.pdf
  4. https://www.minfin.bg/upload/35748/ZAKON_za_publicnite_finansi-2017-1.pdf
  5. https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zakoni/zakon-darzhavniya-byudzhet-republika-balgariya/