ESG-1 bg

С днешна дата, бизнесът играе все по-ключова роля в процесите в обществото – включително що се отнася до демонстрацията и възпитанието на отговорност. И ако влиянието на една компания е толкова по-голямо, колкото е нейният идеен, човешки и финансов ресурс, то формулата е проста: бизнесът инвестира парите си там, където разпознава ценностите си.

В съвременният корпоративен мениджмънт, пътят на отговорността е ясно разчертан в така наречените EGS политики на компанията. Това е абревиатура на английското Еnvironmental, Social and Governance или екологично, социално и корпоративно отговорно управление.

Казано с по-семпли думи – това е моделът, чрез който NEXT BASKET създава добавена стойност не просто за бизнес средата, а за цялата заобикаляща екосистема: оклна среда, общество, контрагенти, потребители, служители и собственици.

Тази добавена стойност не е просто бизнес стратегия или инвестиция в положителен публичен имидж. Тя е нещо много повече, а именно – отражение на нашето дълбоко вярване, че имаме ресурса да бъдем таиз промяна, от която средата ни има нужда.

А ето и как прилагаме тази теория в практиката.

Политики за екологична устойчивост

Екипът на NEXT BASKET е силно ангажиран с проблема за екологичната устойчивост – не само като кухо становище, а като ежедневно усилие за намаляване на въглеродния отпечатък.

Компанията си партнира с водещи консултанти в областта на екологията, които ни помагат да изграждаме устойчив процес по цялата верига. Това включва както намалено потребление на електроенергия и инвестиции във възобновяеми източници, така и контрол върху политиките за рециклируемост и рециклиране на всички отпадъци, генерирани в различните звена на компанията.

Извън собствените си структури, NEXT BASKET подкрепя различни инициативи в сферата на екологията, включително научни изследвания и казуси, изискващи конкретно действие в кратки срокове.

Социално отговорни политики

Преди всичко, политиките на NEXT BASKET са базирани на позитивно, жизнеутвърждаващо и лоялно отношение към отделния човек. Това може да се проследи в нашите модели за взаимодействие и сътрудничество със служители, доставчици, клиенти, партньори, подизпълнители и свързани микро-общности.
Условията на всяко едно работно място в NEXT BASKET са съобразени с високата стойност, които за нас имат здравето, безопасността, достойнството и личностното развитие на индивида – като част от групата и като самостоятелна единица.

В по-широк хоризонт, нашите политики за социална отговорност включват експертна подкрепа, регулярни финансови спонсорства и дарителски бюджети за социално значими каузи, които се подбират ежемесечно с участието на всички наши служители.

ESG-2 bg

Политики за корпоративно отговорно управление

С разрастването на бизнеса, расте и отговорността – преди всичко и най-вече към вътрешната хигиена на общуване, вземане на решения и дистрибуция на отговорност. Ето защо, ние инвестираме време, професионализъм и иновация, за да запазим собствените си вътрешни структури такива, с каквито ние и нашите служители да се гордеем.

Стремим се не просто към поддържане на благоприятна жизнена среда в компанията, но и към устойчив бизнес модел, базиран на прозрачност и сигурност. Конкретните ни приоритети са справедливо трудово възнаграждение, повишаване на експертизата, отлични условия на труд и пълно противодействие на дискриминационни, лобистки или корупционни практики.

Високите ни критерии към корпоративното управление са базирани на реалистична оценка на риска, стриктен вътрешен контрол и прозрачност в общуването между всички звена на компанията.

Прилагаме теорията в практиката

ESG политиките на NEXT BASKET не са с пожелателен или отложен в неопределеното бъдеще характер. Те са нашия начин да оперираме тук и сега, като оставаме адаптивни към нуждите на екипа си, състоянието на обществото ни и предизвикателствата пред климата ни.

С днешна дата, бюджетът за финансово подпомагане на каузи и инициативи в сферата на екологията и социалната отговорност е в размер от 2 000 до 5 000 лева всеки месец. Този бюджет се предоставя напълно безвъзмездно и напълно прозрачно, като изборът на кауза се реализира с участието на целия екип на NEXT BASKET.

Процесът започва от 1-во до 5-то число на месеца с първоначален подбор на еко или социални инициативи. В идеалния си вариант, тези инициативи имат за цел да предоставят ресурс за развитие на идея, ресурс за разрешаване на казус или ресурс за подпомагане на хора в неравностойно положение.

От 6-то до 20-то число на месеца, всички служители на NEXT BASKET дават своя глас за каузата, която считат за най-смислена според собствените си разбирания и приоритети. След като гласовете са преброени и решението е взето, нашите средства отиват там, където са нашите ценности – малко по-далеч от самите нас и малко по-дълбоко от финансовите активи на една-единствена компания.

Защото вярваме, че можем да стигнем по-далеч, когато вървим заедно!