I. Обща информация

Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена и се прилага от „Некст Баскет Трейдинг“ ЕООД (по-долу наричано „Некст Баскет Трейдинг“ или „Администратор“) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу наричан „Регламент (ЕС) 2016/679“), в сила от 25.05.2018 г., и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

В качеството си на администратор на лични данни, Некст Баскет Трейдинг отговаря на всички законови изисквания, вкл. на новата регулация, събирайки данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и съхранява отговорно и законосъобразно.

Настоящата политика има за цел да предостави информация на потребителите относно всеки аспект от обработката на личните данни от администратора, както и правата, произтичащи от тази обработка.

II. Данни за администратора на лични данни и длъжностно лице по защита на личните данни

Администратор на лични данни

Некст Баскет Трейдинг ЕООД

ЕИК: 206876543

Седалище и адрес на управление: гр. София, п. код 1000, ул. “Генерал Гурко” 64, партер

Имейл: [email protected]

www.nextbasket.com

Длъжностно лице по защита на личните данни

Некст Баскет Трейдинг ЕООД

Адрес: гр. София, п. код 1000, ул. “Генерал Гурко” 64, партер

Имейл: [email protected]

Длъжностно лице: Лиляна Николова 

III. Цели, принципи и основания за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Некст Баскет Трейдинг е платформа за създаване и опериране на онлайн магазини. Имайки предвид дейността на Администратора, за да предостави своите услуги, същият събира и обработва лични данни, придържайки се към изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Некст Баскет Трейдинг събира и обработва лични данни със следните цели:

    Създаване на партньорски профил и предоставяне на достъп до партньорската платформа на Администратора, вкл. установяване на самоличността;

    Създаване на онлайн магазин на партньор и предоставяне на определени функционалности;

    При изпълнение на предлаганите услуги;

    Счетоводни цели;

    Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на услугата и не само;

    Подобряване и индивидуализиране на услугата.

При обработката на лични данни Некст Баскет Трейдинг спазва следните принципи:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

Ограничение на целите на обработване;

Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

Точност и актуалност на данните;

Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, администраторът обработва и съхранява личните данни с цел защита легитимните си интереси, като изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински институции.

IV. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява администратора

Некст Баскет Трейдинг извършва операции с лични данни за следните цели:

    Регистрация на партньор в платформата на администратора и създаване на партньорски профил (напр. три имена, ЕГН, ЛНЧ, телефон, имейл, адрес и др.);

    Изпращане на информационни съобщения и осъществяване на връзка – за извършена услуга, издадена фактура;

    Други лични данни, предоставени лично или от трето лице, необходими във връзка с и по време на изпълнение на услугите.

Некст Баскет Трейдинг обработва личните Ви данни на основание чл. 6, б. а) от Регламент (ЕС) 2016/679, който урежда случаите, когато потребителят дава съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Освен горното, Некст Баскет Трейдинг обработва личните Ви данни на основание чл. 6, б. б) от Регламент (ЕС) 2016/679, който урежда случаите когато „обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“.

Имайки предвид законосъобразните изисквания спрямо администратора, той обработва данни отнасящи се до законово задължение и легитимен интерес към НАП и др., което основание за обработка се урежда с чл. 6, б. в) и б. е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

С приемането на общите условия, регистрация и създаване на партньорски профил в платформата на Некст Баскет Трейдинг, както и чрез предоставянето на лични данни и други книжа, се създават договорни отношения между партньора и администратора, на което основание се обработват личните Ви данни.

Всяко едно от действията описани по-горе, дават основание и съгласие за обработка на всякаква допълнителна информация предоставена от потребителя доброволно, както и при използването на платформата на Некст Баскет Трейдинг, партньорът се съгласява за събирането на данни като IP адрес с цел подобряване на сигурността.

Лицата, които обработват личните данни от името на Некст Баскет Трейдинг са лица, които са наети на граждански или трудов договор, или друг вид договор, и извършват различни етапи от цялостното управление, изпълнение и предаване на извършената услуга. Некст Баскет Трейдинг изисква от всички служители/работници/лица, ангажирани с граждански договор, преди да бъдат ангажирани с обработка на лични данни, предоставени от Некст Баскет трейдинг и преди да им бъде предоставен достъп, да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клаузи/декларации/правила за спазване на организационните и технически мерки за достъп, преди до информация от всякакъв вид.

Всички служители/работници/лица ангажирани с граждански договор, които обработват Вашите лични данни, са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните за които те отговарят и които Некст Баскет Трейдинг обработва.

Некст Баскет Трейдинг не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

V. Срок на съхранение на лични данни

Некст Баскет Трейдинг съхранява личните данни за срок не по-дълъг от съществуването на партньорския профил в платформата.

Некст Баскет Трейдинг съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

VI. Предаване на лични данни за обработване

Некст Баскет Трейдинг може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Некст Баскет Трейдинг Ви уведомява в случай на необходимост да предаде част или всички Ваши лични данни на трети лица и/или държавни/международни организации.

VII. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

В случай, че не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от администратора за конкретна или за всички цели на обработване, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, с искане по имейл или чрез партньорския си профил.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще бъде анулиран.

2. Право на достъп

Всеки потребител има право да изисква и получава от Некст Баскет Трейдинг потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.

Всеки потребител има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.

Некст Баскет Трейдинг предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

3. Право на коригиране или попълване

Всеки потребител може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, свързани с него директно през партньорския му профил.

4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Всеки потребител има право да поиска от Некст Баскет Трейдинг изтриване на свързаните с него лични данни, а администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

потребителя оттегля съгласието си, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;

личните данни следва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора.

Некст Баскет Трейдинг не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва, както следва:

    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“ следва да подадете искане през опцията в партньорския Ви профил или писмено искане, изпратено до администратора, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред представител на администратора.

Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, вкл. за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

5. Право на ограничаване

Всеки потребител има право да изиска от администратора да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:

    оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

    администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

    Възрази срещу обработването в очакване на проверка дали законовите основания на администратора имат преимущество пред интересите на потребителя.

6. Право на преносимост

Всеки потребител има право по всяко време да изтегли данните, които се съхраняват и обработват за него във връзка с използване на услугите на администратора, с искане по имейл или чрез партньорската платформа.

Всеки потребител има право да поиска от администратора директно да прехвърли личните данни към посочен от него администратор, когато това е технически осъществимо.

7. Право на получаване на информация

Всеки потребител има право да поиска от администратора да бъде информиран относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

8. Право на възражение

Всеки потребител има право да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от администратора, които се отнасят до него, вкл. ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

9. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

В случай, че Некст Баскет Трейдинг установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Некст Баскет Трейдинг не е длъжно да Ви уведомява, ако:

са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

VIII. Компетентен орган за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

Тел.: +359 2 915 3 518

Имейл: kzld (at) cpdp.bg

www.cpdp.bg

IX. Промени и актуализация на политиката

Некст Баскет Трейдинг си запазва правото да променя настоящата политика с цел нейната актуалност при спазването на действащото законодателство.