ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА SELF И НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ NEXT BASKET

Настоящите Общи условия имат за цел да регулират отношенията между:

„Некст Баскет Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 206876543, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. “Генерал Гурко” 64, партер, ДДС номер: BG206876543, с данни за контакт: телефон: +359 999 222 222, имейл адрес: [email protected] (наричано „NEXT BASKET“),

и

неговите контрагенти (наричани „Партньор(и)/Бизнес ползвател(и)“).

Общите условия представляват правнообвързващ договор между NEXT BASKET и съответния Партньор/Бизнес ползвател (наричани общо „Страните“), чието приемане и спазване представлява задължително условие за използването на

Платформата чрез закупуване на услугата SELF.

I. ДЕФИНИЦИИ

Посочените по-долу термини ще бъдат употребявани в настоящите

Общи условия със следното значение:

„Платформата“
означава софтуерна онлайн технология, която позволява създаване, съхранение, управление и ползване на онлайн магазини за електронна търговия, състояща се от интегрирани модули, които обхващат всички процеси в един съвременен онлайн магазин.

Партньор/Бизнес ползвател“ означава всяко лице, което действа в търговско или професионално качество при ползването на Платформата, или всяко юридическо или физическо лице, което използва услугите на NEXT BASKET, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани със собствената му търговска дейност, чрез онлайн магазин, създаден чрез Платформата и управляван от Партньора/Бизнес ползвателя.

Краен клиент“ е физическо или юридическо лице, коeто е краен ползвател на онлайн магазин, създаден чрез Платформата, и извършва покупки от него.

Онлайн магазин“ означава организирана система за електронна търговия от разстояние с уеб адрес, която предоставя на Крайните клиенти информация за Продуктите/Стоките на Партньора/Бизнес ползвателя и възможностите за тяхното закупуване.

Материал(и)“ означава търговски марки, авторско съдържание, всички продукти, които се продават чрез Платформата (в т.ч. тяхното описание и цена), както и всякакви снимки, видеоклипове, графики, аудиофайлове, информация или други данни, предоставени на NEXT BASKET от Партньора/ Бизнес ползвателя.

Продукт/Стока“ означава всяка вещ, предлагана от Партньора/Бизнес ползвателя посредством създаден чрез Платформата Онлайн магазин.

Траен носител“ означава всеки инструмент, даващ възможност на потребителя или на търговеца (в каквото качество действат и Партньорът/Бизнес ползвателят, и NEXT BASKET) да съхранява информация, изпратена лично до него, по начин, който позволява използваното ѝ за период, съответстващ на целите, за които е предназначена, както и идентичното възпроизвеждане на съхранената информация.

Услуги“ са всички допълнителни дейности, които не са част от софтуерните възможности на Платформата, а се осъществяват от служители или подизпълнители на NEXT BASKET.

Функционалности“ са всички функции на Платформата, които са част от софтуерния ѝ код.

Интеграции“ са връзките на Платформата с външни услуги и софтуер.

SELF“ е услуга, предоставяна от NEXT BASKET за ползването под наем на Платформата като SaaS (Software as a Service) срещу заплащане на такса, която е разделена на три Ценови плана.

Ценови план“ е съвкупност от лимитирани функционалности на Платформата, които може за се ползват от Партньора/Бизнес ползвателя при заплащане на определена такса.

Платен модул“ е функционалност, оформена като самостоятелна опция, с цена само за нея.

NB PRO“ е услуга, предоставяна от NEXT BASKET за ползването под наем на Платформатакато SaaS (Software as a Service) срещу заплащане на процент от оборота (приходите)

Такса“ е дължимото възнаграждение за ползване на Платформата според избраните от Партньора/Бизнес ползвателя Ценови план и периодичност на плащане.

Абонамент“ е записване за ползване на услугата SELF за определен период от време и срещу заплащането на определена Такса.

Help Point“ е система за управление на искания, чрез която Партньорът/Бизнес ползвателят може да подаде сигнал за софтуерен бъг или друга нередовност в Платформата.

II. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Платформата

II.1. За да може да закупи услугата SELF и да използва Платформата, Партньорът/Бизнес ползвателят следва да регистрира свой акаунт в сайта на NEXT BASKET https://nextbasket.com/.

II.2. За да се регистрира, Партньорът/Бизнес ползвателят следва да предостави следната информация:

II.2.1. Пълно наименование на юридическото лице/всички имена по документ за самоличност на физическото лице;

II.2.2. Седалище и адрес на управление/постоянен адрес;

II.2.3. Телефонен номер;

II.2.4. Валиден имейл адрес на регистрираното лице – ако физическо лице извършва регистрацията от името на своя работодател или като представител на юридическо лице, следва да бъде предоставен служебен имейл на лицето, което извършва регистрацията.

II.2.5. Всяка друга информация, която се изисква по време на регистрацията.

II.3. Партньорът/Бизнес ползвателят следва да отговаря на следните изисквания, ако желае да се регистрира в сайта на NEXT BASKET:

II.3.1. Да бъде добросъвестен в действията си и да се съгласи, че ще използва Платформата единствено за извършване на електронна търговия;

II.3.2. В случай че регистрацията е на името на юридическо лице, физическото лице, което извършва регистрацията, трябва да действа в качеството на представител на това юридическо лице, който може да поема права и задължения от името и за сметка на юридическо- то лице, което представлява;

II.3.3. Да не е потребител по смисъла на параграф 13, т. 1 от Допълнител- ните разпоредби на Закона за защита на потребителите (ЗЗП);

II.3.4. Ако е физическо лице, да е навършило 18-годишна възраст към да- тата на регистрация.

II.4. При регистрацията се изисква Партньорът/Бизнес ползвателят да се съгласи с настоящите Общи условия.

II.5. Преди завършване на регистрацията Партньорът/Бизнес ползвателят декларира и потвърждава качеството си на Партньор/Бизнес ползвател, както и че ще използва Платформата единствено за бизнес цели.

II.6. Партньорът/Бизнес ползвателят също така декларира, че отговаря на изискванията за позволено използване на Платформата, посочени в настоящите Общи условия, и ще направи всичко необходимо за тяхното спазване.

II.7. При извършване на регистрацията Партньорът/Бизнес ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни, както и своевременно да ги актуализира в случай на промяна.

II.8. NEXT BASKET има право да извърши верификация, изразяваща се в надлежна проверка относно актуалното състояние и статута на юридическите лица, на представителната власт на физическите лица, упълномощени да представляват юридическите лица търговци, както и на самоличността на физическите лица, които създават акаунти в уеб сайта на NEXT BASКЕТ.

II.8.1. Верификацията може да се извърши посредством телефонни обаждания, с изпращане на документи и/или на имейли/текстови съобщения/видео запис, както и чрез видео връзка.

II.8.2. При неуспешна верификация NEXT BASКЕТ има право да изиска допълнителни документи от страна на Партньора/Бизнес ползва- теля, като през време на верификационния процес NEXT BASKET има право временно да ограничи достъпа до неговия акаунт.
При невъзможност за потвърждение на въведените от страна на Партньора/Бизнес ползвателя данни NEXT BASKET има право да блокира неговия акаунт и да прекрати достъпа му до Платформата.

II.9. С приемането на настоящите Общи условия всеки Партньор/
Бизнес ползвател се съгласява, че имейлът, който е предоставил при регистрацията си, ще бъде използван от страна на NEXT BASKET като основен метод за комуникация с Партньора, който метод представлява комуникация, извършена на Траен носител.

II.10. Цялата комуникация между NEXT BASKET и Партньора/Бизнес ползвателя следва да се осъществява посредством така предоставения имейл адрес.

II.11. Всеки Партньор/Бизнес ползвател е отговорен за запазването на сигурността на данните за достъп до акаунта си. NEXT BASKET не носи отговорност в случай на загуби или вреди за Партньора/Бизнес ползвателя, произтекли от невъзможността му да запази сигурността на акаунта си за достъп до Платформата.

II.12. При регистрация в Платформата Партньорът/Бизнес ползвателят има възможност да се възползва от 14-дневен тестов период при следните условия:

II.12.1. Безплатна демоверсия – Партньорът/Бизнес ползвателят може безплатно да се възползва от тестов сайт с една тема, в който са качени няколко продукта, съгласно предоставена от Партньора/Бизнес ползвателя информация (описания и снимков материал).

II.12.2. След изтичане на 14-дневния период Партньорът/Бизнес ползвателят следва да заплати за цялостното изграждане на онлайн магазин и за използване на Платформата, за да може да продължи да я използва.

II.12.3. Платена демоверсия – Партньорът/Бизнес ползвателят заплаща за изграждане на напълно функционален онлайн магазин с всички необходими настройки и предоставя информация (описания и снимков материал) за предлаганите от него продукти. NEXT BASKET изгражда онлайн магазина и предоставя на Партньора/Бизнес ползвателя възможност да го използва за тестовия период от 14 (четиринайсет) дни.

II.12.4. След изтичане на 14-дневния тестов период, Партньорът/Бизнес ползвателят следва да заплати за използване на Платформата, за да може да продължи да има достъп до създадения онлайн магазин и функционалностите на Платформата.

II.12.5. По отношение на заплатената по настоящата точка сума от страна на Партньора/Бизнес ползвателя се прилагат разпоредбите на член 8.3. от настоящите Общи условия.

II.12.6. И в двете гореописани хипотези четиринайсетдневният тестов период започва да тече след изграждане на демоверсията от страна на NEXT BASKET.

II.13. Собственост:

II.13.1. Собственик на Платформата, в т.ч. код, функционалности и инте- грации (софтуер на front-end, back-end, администрация, ERP систе- ма, фулфилмънт софтуер, автоматизации, мобилни приложения и други програми) е NEXT BASKET. Партньорите/Бизнес ползватели- те, ползващи услугата SELF, получават единствено неизключително право да използват Платформата за съответен период от време срещу Такса.

II.13.2. Онлайн магазинът, създаден чрез Платформата, може да бъде собственост само на едно физическо или юридическо лице.

II.13.3. Едно лице може да има множество онлайн магазини в Платформата, ако избраният от него Ценови план за ползване на Платформата го позволява.

II.13.4. За собственик на създаден чрез Платформата Онлайн магазин се счита лицето, на чието име е регистриран акаунтът в сайта на NEXT BASKET.

II.13.5. Ако даденото физическо лице се регистрира от името на своя работодател или като представител на юридическо лице, последният ще се счита за собственик на Oнлайн магазина и на регистрирания профил.

II.14. В случай на спор по отношение на собствеността на даден акаунт

NEXT BASKET има право да изиска нужната документация и/или доказателства с цел определяне или потвърждаване на собствеността на акаунта.

II.15. В случаите по горната точка NEXT BASKET има право да изисква следните документи и доказателства от Партньора/Бизнес ползвателя:

а) актуално състояние на дружеството;

б) документ за самоличност на физическото лице;

в) потвърждение на статуса на служител на дружеството, собственик на акаунта;

г) пълномощно за представителна власт;

д) всеки друг документ, доказателство или информация, необходими за идентификация на лицето.

II.15.1. NEXT BASKET си запазва правото еднолично да определи кой е действителният собственик на дадения акаунт и в случай на необходимост – да му предостави достъп до акаунта.

II.15.2. В случай на невъзможност за идентифициране на действителния собственик NEXT BASKET има право временно да ограничи достъпа до акаунта до разрешаване на спора между страните.

II.16. С приемането на настоящите Общи условия Партньорите/Бизнес ползвателите декларират, че са запознати и се съгласяват с това, че техните Материали могат да бъдат:

а) прехвърляни некриптирани през различни мрежи;

б) променяни с цел привеждане в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства.

II.17. При закупуване на име на домейн чрез Платформата регистрацията на домейна се подновява автоматично всяка година, при условие че акаунтът в Платформата продължава да е активен. Заплащането на настоящата услуга се извършва при условията на Раздел VI от настоящите Общи условия.

II.18. С приемането на настоящите Общи условия Партньорът/Бизнес ползвателят се съгласява, че ако не желае подновяване на името на домейна, следва да уведоми NEXT BASKET по имейл на адрес: [email protected].

II.19. Партньорът/Бизнес ползвателят е длъжен да плаща домейна редовно, в противен случай рискува спиране на достъпа до него.

III. ПОЗВОЛЕНО И НЕПОЗВОЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

III.1. Непозволено поведение

При използване на Платформата Партньорът/Бизнес ползвателят гарантира, че няма да:

III.1.1. създава заблуда относно своята дейност или предлаганите Стоки по отношение на Крайния клиент;

III.1.2. нарушава своите задължения, произтичащи от настоящите Общи условия или изрично законово задължение;

III.1.3. предоставя невярна информация относно своята самоличност, пред- ставителна власт или обвързаност с трети лица;

III.1.4. извършва незаконни или престъпни деяния (или да подпомага или насърчава трети лица да извършват такива);

III.1.5. продава фалшиви Стоки или такива, които нарушават правото на интелектуална или индустриална собственост на трети лица;

III.1.6. продава Стоки, които съгласно приложимото законодателство са забранени за продажба, не могат да бъдат продавани от разстояние, по интернет или са обект на особен контролен режим, в т.ч.:

(1) наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества; оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети; про- тиворечащи на нравствените норми предмети; предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служи- телите или на други лица или могат да замърсят или повре- дят други пратки и съоръжения; религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организа- ции; движими паметници на културата, за които няма издаде- но разрешение или сертификат; акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове; монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

(2) относно стоките, подлежащи на изпращане в чужбина, освен веществата и предметите по предходния текст не могат да се продават и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и такива, внасянето или раз- пространяването на които е забранено в страната на мес- тоназначение.

III.1.7. публикува, разпространява или предоставя по какъвто и да било начин данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство и право на ЕС, приложимите чуждестранни нормативни актове, на- стоящите Общи условия, интернет етиката или добрите нрави и нарушават правата на трети лица, като например търговска, служебна, лична тайна или друга конфиденциална информация;

III.1.8. публикува, разпространява или предоставя по какъвто и да било начин софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти;

III.1.9. публикува, разпространява или предоставя по какъвто и да било начин порнографски и незаконни материали, както и данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или на международни актове или които призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.;

III.1.10. използва Платформата за изпращане на непоискани търговски съобщения (спам).

III.2. Други непозволени действия във връзка с Платформата:

III.2.1. Партньорите/Бизнес ползвателите нямат право да въ зпроизвеждат, дублират, копират, продават, препродават или експлоатират по какъвто и да било друг начин Платформата, части от нея, нейни функционалности и други подобни. Това е възможно единствено в случай че NEXT BASKET даде изрично писмено разрешение на Партньора/Бизнес ползвателя за извършване на подобни действия.

III.2.2. С приемането на настоящите Общи условия Партньорите/Бизнес ползвателите се задължават да не заобикалят по какъвто и да било начин техническите ограничения на Платформата и предлаганите услуги, включително чрез използване на каквито и да било инструменти за активиране на функционалности, които иначе не са част от предоставената на Партньора/Бизнес ползвателя услуга.

III.3. Безплатни функционалности на Платформата

Закупуването на услугата SELF, независимо от избрания Ценови пакет, включва достъп до следните безплатни услуги и функционалности на Платформата:

(1) Ползване на администрацията на Платформата: Партньорът/ Бизнес ползвателят на NEXT BASKET може да създава и настройва собствен Онлайн магазин, като използва административния панел на Платформата.

(2) Мобилно приложение за връзка с администрацията на Платформата: Всеки Партньор/Бизнес ползвател може да използва напълно безплатно мобилно приложение за връзка с администрацията на онлайн магазина, което позволява да се извършват най-важните действия, като премахване на продукт, промяна на цената му и други подобни.

(3) Постоянно усъвършенстване на Платформата: NEXT BASKET актуализира Платформата, обновява я чрез ъпдейти, добавя нови функционалности и усъвършенства софтуера.

(4) Максимално ефективна SEO оптимизация за търсачките, която осигурява онлайн поръчки с нулеви разходи за реклама: Платформата разполага с вградени модули за автоматизиране на всички SEO процеси и отговаря 100% на SEO изискванията на търсачките.

(5) Текуща поддръжка на сайта: NEXT BASKET следи постоянно за правилната работа и отстраняването на технически проблеми. Извършва се 24/7 мониторинг на Платформата, включващ автоматично известяване при възникнали технически проблеми.

(6) Help Point: 24/7 система за поддръжка и помощ: Системата осигурява денонощна поддръжка посредством чат и имейл и достъп до тикет система с приоритизация за отговор в зависимост от избрания план и неотложността на проблема. Помощен център с информация и инструкции за отделните функционалности и интеграции на Платформата.

(7) Внедряване на приложение с изискванията на GDPR (Общ регламент за защита на данните – ОРЗД) за Онлайн магазина. Приложението съдържа следните документи-образци и функционалности, които могат да бъдат използвани в Онлайн магазина на Партньора: Политика за защита на личните данни, Политика за използване на „бисквитки“, Политика за поверителност, Политика за изпращане на имейл за незавършени поръчки, Декларация за съгласие за обработка на лични данни, Заявление за упражняване на права на субекта на лични данни, Регистър на обработваните лични данни на клиентите; лента с информация за използвани „бисквитки“. Партньорът/Бизнес ползвателят разбира и се съгласява, че предложените документи- образци са само примерни, не са пригодени към специфичната дейност на Партньора/Бизнес ползвателя и че последният носи отговорност за тяхното финализиране, както и за верността и законосъобразността на тяхното съдържание.

(8) Консултации от 3 до 20 часа в зависимост от избрания пакет: безплатна бизнес и/или техническа консултация в рамките на до 20 часа с експерт(и) на NEXT BASKET в областта на онлайн търговията.

(9) Видео уроци за използване на Платформата и управление на Онлайн магазина, създадени от екипа на NEXT BASKET.

(10) Безплатно управление на Facebook и Google реклама за едномесечен период на базата на предварително съгласуван бюджет за кампания.

(11) Хостинг на онлайн магазина: С лимит на трафика и сървърното пространство според избрания Ценови план.

(12) Миграция на съществуващ онлайн магазин на готов темплейт към Платформата: Ако Партньорът/Бизнес ползвателят има съществуващ онлайн магазин, то прехвърлянето му към Платформата на NEXT BASKET се извършва изцяло и за сметка на NEXT BASKET.

(13) Платформата дава възможност на гражданите на ЕС да подават жалби на родния си език във връзка с покупки, извършени изцяло онлайн.

(14) Възможност за ползване на личен акаунт мениджър срещу заплащане при надхвърляне на времето, посочено в т. 7.

(15) Съвети от търговския отдел на NEXT BASKET относно продуктите и техните цени (еднократно, при създаване на онлайн магазина): Съветите могат да бъдат от най-различно естество, например избор на продукти, начин на подреждане, подходящи описания, ценообразуване и др.

(16) Ползване на всички интеграции на Платформата с външни услуги и софтуер, които са налични към момента на подписване на договора: NEXT BASKET е интегрирана с над 90 от най-популярните и ефективни външни услуги и софтуер за маркетинг, куриерски услуги, разплащателни методи, ERP и складови системи, продажбени канали и др.

(17) Одит на профилите в социалните мрежи: Одитът включва цялостен анализ на съдържанието, публикувано в профилите на Партньора/ Бизнес ползвателя на NEXT BASKET в социалните мрежи Facebook и Instagram. Споделяне на препоръки и добри практики за бъдещо развитие на социалните канали.

(18) Одит на Facebook Ads акаунт: Услугата включва цялостен анализ на вашия Facebook Ads акаунт – структура, цели на кампаниите, таргетиране, криейтиви, именуване. След изготвянето на одита Партньорът/Бизнес ползвателят получава анализ на текущото състояние на кампаниите и акаунта, препоръки и добри практики, които да следва, за да подобри представянето на своите кампании.

(19) Одит на Google Ads акаунт: Услугата включва цялостен анализ на Google Ads акаунта на Партньора/Бизнес ползвателя – структура, цели на кампаниите, таргетиране, криейтиви, именуване. След изготвянето на одита Партньорът/Бизнес ползвателят получава анализ на текущото състояние на кампаниите и акаунта, препоръки и добри практики, които да следва, за да подобри представянето на своите кампании.

(20) SEO одит на онлайн магазин: Изготвяне на цялостен SEO одит на проекта, включващ всички типове страници.

(21) Създаване на мобилно приложение (App): Разработване по поръчка на Партньора/Бизнес ползвателя на NEXT BASKET на мобилно приложение за Android и iOS, предназначено за Крайни клиенти.

(22) Годишна инвентаризация на склада: Веднъж годишно се извършва инвентаризация на продуктите в склада, която е включена в цената на услугата.

(23) Връзка с куриери: NEXT BASKET има изградени връзки с множество куриерски фирми, което позволява на Крайния клиент на Онлайн магазина да избира на коя от тях да бъде предадена пратката и къде да бъде доставена – до посочен от него/нея адрес или до офис на куриера.

(24) Безплатно съхранение на продуктите за посочен в договора период: Безплатно складиране на продуктите за 30-дневен период, след което се удържа магазинаж на база зает складов обем или фулфилмънт адрес.

III.4. Проверка на споделяно съдържание в Онлайн магазини

NEXT BASKET не проверява предварително информацията, снимките, видеата, Стоките и други материали и съдържание, които Партньорите/Бизнес ползвателите публикуват в Онлайн магазините си.

III.5. Права на NEXT BASKET във връзка с ползването на Платформата:

III.5.1. NEXT BASKET си запазва правото едностранно да откаже публикуване или да премахне или блокира достъпа до вече публикувани материали и съдържание, включително да премахва Стоки, които са незаконни, в нарушение на настоящите Общи условия или противоречат на морала и добрите нрави.

III.5.2. NEXT BASKET си запазва правото да предоставя за ползване Платформата и Услугите си на лица, които са конкуренти на някой от Партньорите/ Бизнес ползвателите, и няма задължения за ексклузивност спрямо който и да било от Партньорите/Бизнес ползвателите.

III.5.3. NEXT BASKET има право да изменя Платформата, нейните функционалности, предоставените допълнителни Услуги, приложения, интеграции и техните функционалности, да преустановява предоставянето им изобщо или само за определени държави.

III.5.4. NEXT BASKET си запазва правото да ограничава достъпа, да блокира и изтрива регистрации, в случай че има данни или съмнение, че Партньор/Бизнес ползвател нарушава настоящите Общи условия, използва Платформата не по предназначение или извършва неза- конна дейност чрез нея.

III.5.5. Във всеки един момент след активиране на регистрацията на Партньора/Бизнес ползвателя в хода на използване на Платформата NEXT BASKET има право да изисква от Партньора/Бизнес ползвателя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни, с цел да се провери дали продължава да отговаря на всички условия за ползване на Платформата съгласно настоящите Общи условия.

III.6. Ограничаване, спиране или прекратяване на достъпа до Платформата:

III.6.1. NEXT BASKET си запазва правото да ограничава, спира или прекратява достъпа на Партньора/Бизнес ползвателя до Платформата и да блокира и изтрива негови акаунти и Онлайн магазини, в случай че има информация или обосновано съмнение, че Партньорът/Бизнес ползвателят нарушава настоящите Общи условия, използва Платформата не по предназначение или извършва незаконна дейност чрез нея, както и в случаите, в кои- то е налице процедура по обявяване в несъстоятелност на Партньора или Партньорът/Бизнес ползвателят не изпълнява финансовите си задължения спрямо Платформата.

III.6.2. Действията, които NEXT BASKET предприема спрямо Партньора/ Бизнес ползвателя, зависят от сериозността на нарушението и последващите действия на Партньора/Бизнес ползвателя.

III.6.3. Когато NEXT BASKET вземе решение да ограничи или да спре достъпа до Платформата, изпраща на Партньора/Бизнес ползвателя изложение на мотивите си за това решение на траен носител, в това число и чрез имейл съобщение, преди ограничаването или спирането да породи действие или в момента, в който породи действие.

III.6.4. Когато NEXT BASKET вземе решение да прекрати достъпа до Платформата, изпраща на Партньора/Бизнес ползвателя изложение на мотивите си за това решение на траен носител най-малко 30 дни преди прекратяването да породи действие.

III.6.5. Горепосоченият срок не се прилага, ако NEXT BASKET е обвързан с правно или регулаторно задължение за прекратяване на достъпа до Платформата; упражнява право на прекратяване по силата на императивни съображения съгласно българското право, които са в съответствие с правото на ЕС; или ако може да докаже, че Партньорът/Бизнес ползвателят системно е нарушавал настоящите Общи условия.

III.6.6. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване на достъпа до услугите на Платформата, NEXT BASKET предоставя възможност на Партньора/Бизнес ползвателя да направи възражение и да изясни фактите във връзка с нарушението.

III.6.7. Изложението на мотивите за ограничаване, спиране или прекратяване на достъпа до Платформата съдържа конкретните факти или обстоятелства, включително съдържанието на сигналите от трети лица, довели до решението на NEXT BASKET, както и прило- жимите обективни основания за това решение.

III.6.8. NEXT BASKET не е длъжен да предоставя изложение на мотивите, когато е обвързан с правно или регулаторно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимото основание или основания, или когато може да докаже, че Партньорът/Бизнес ползвателят е нарушил многократно приложимите Общи условия.

III.6.9. Когато ограничаването, спирането или прекратяването се отмени, NEXT BASKET възстановява без ненужно забавяне положението на Партньора/Бизнес ползвателя.

III.7. Партньорът/Бизнес ползвателят самостоятелно гарантира и осигурява съответствието с нормативните изисквания на извършваната от него дейност при използване на Платформата и управлението на Онлайн магазини, включително, но не само с изискванията по отношение на защитата на личните данни на Крайните клиенти на Онлайн магазина на Партньора/Бизнес ползвателя.

III.8. При съмнение за наличие на конкретна информация в Платформата, която дадено лице счита, че е незаконна, това лице може да уведоми NEXT BASKET за това по имейл: [email protected].

III.8.1. Когато уведомлението съдържа електронната информация за контакт с лицето, което е подало уведомлението, NEXT BASKET изпраща на това лице потвърждение за получаване на уведомлението.

III.8.2. NEXT BASKET изпраща и информация за взетото решение по отношение на информацията, за която се отнася уведомлението, както и информация относно възможностите за правна защита във връзка с това решение.

III.9. В случай че информацията, предоставена от Партньора/Бизнес ползвателя при използване на Платформата, съставлява незаконно съдържание или е несъвместима с настоящите Общи условия, NEXT BASKET има право да наложи някое от следните ограничения, като извести Партньора/Бизнес ползвателя за причините за наложеното ограничение:

III.9.1. Всякакви ограничения на видимостта на конкретни елементи от информацията, предоставена от Партньора/Бизнес ползвателя, включително премахване на съдържание, блокиране на достъпа до съдържание или намаляване на видимостта на съдържание;

III.9.2. Спиране, прекратяване или друго ограничение на паричните плащания;

III.9.3. Пълно или частично спиране или прекратяване на предоставянето на услугата;

III.9.4. Временно блокиране или закриване на профила на Партньора/Бизнес ползвателя.

IV. АБОНАМЕНТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА Платформата.

ЦЕНОВИ ПЛАНОВЕ

IV.1. Платформата е подходяща както за търговци, които нямат онлайн присъствие, така и за такива, които вече имат онлайн магазин.

IV.2. Партньорът/Бизнес ползвателят има възможност да използва Платформата само след извършване на успешна регистрация на уеб сайта на NEXT BASKET и след покупка на услуга SELF.

IV.3. Покупката на услуга SELF се състои от избиране на Ценови план за ползване на Платформата.

IV.4. Ценови планове:

IV.4.1. Платформата може да се използва в няколко Ценови плана, различа- ващи се по вида на предлаганите функционалности, а именно:

MINI, MIDI и MAXI.

IV.4.2. Всеки един от плановете включва в себе си достъп до различен обем от функционалности на Платформата.

IV.4.3. Съдържанието и използваните функционалности на избрания ценови план са изчерпателно посочени на https://nextbasket.com/bg.

IV.4.4. Ако Партньорът/Бизнес ползвателят достигне определен размер оборот чрез създаден чрез Платформата Онлайн магазин, Ценовият план на Партньора/Бизнес ползвателя задължително преминава в по-висок такъв.

IV.4.5. При достигане на най-високия праг на оборот Партньорът/Бизнес ползвателят задължително преминава от ползване на услуга SELF в ползване на услуга NB PRO, описана на страницата https://nextbasket.com/bg.

IV.4.6. Оборотът се изчислява от NEXT BASKET след изтичането на всеки 6-месечен период, като отделните продажби се вземат предвид, без да се включва ДДС.

IV.4.7. Преминаването към по-висок Ценови план става от началото на месеца, следващ този, през който е установен оборотът за съответния изтекъл 6-месечен период (например оборотът за периода януари – юни се установява през месец юли и преминаването към по-високия Ценови план влиза в сила от началото на август).

IV.4.8. NEXT BASKET се задължава предварително да уведомява Партньора/Бизнес ползвателя за преминаването към по-висок Ценови план.

IV.4.9. Горепосоченото правило не важи при преминаване от услуга SELF към услуга NB PRO. В този случай NEXT BASKET и Партньорът/Биз- нес ползвателят следва да сключат договор за ползване на услуга NB PRO в срок до два месеца от установяване на оборота.

IV.4.10. За целите на извършването на горепосочените изчисления Партньорът/Бизнес ползвателят позволява на NEXT BASKET да достъпва данните за оборота (продажбите) на Онлайн магазина на Партньора.

IV.4.11. Информация за цените на различните Ценови планове (Такси) и оборотът, който следва да бъде достигнат, за да се извърши преминаване към по-висок Ценови план или към услуга NB PRO, са включени в Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

IV.5. Интеграциите в Платформата, налични към момента на закупуване на услугата SELF, може да се ползват безплатно в пълния им размер от всички Партньори/Бизнес ползватели, независимо кой е избраният от тях Ценови план.

IV.6. На Партньора/Бизнес ползвателя се предоставя възможност по всяко време да надгради използваните функционалности на Платформата, както и да заплати за използването на допълнителни Платени модули.

IV.7. Правото на Партньора/Бизнес ползвателя да използва Платформата е само неизключително и следва да бъде в съответствие с настоящите Общи условия.

IV.8. Абонаментът на Партньора/Бизнес ползвателя подлежи на автоматично подновяване за първоначално заявения период от време (например една година). Автоматичното подновяване продължава, докато Партньорът/ Бизнес ползвателят прекрати своя Абонамент.

V. ПОДДРЪЖКА НА ПЛАТФОРМАТА. УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

V.1. Техническа поддръжка по отношение на Платформата се предоставя посредством система за управление на искания, наречена Help Point.

V.2. Всяко съобщение, отправено към Платформата, се нарича тикет.

V.3. Времето за реакция на всеки тикет се определя въз основа на неговата същност, сложност и спешност.

V.4. Според сложността/спешността на съответния случай времето за реакция е разделено на 2 различни нива :

V.4.1. Стандарт – време за отговор в рамките на 1 (един) работен ден и време за затваряне на тикета – 3 (три) работни дни от постъпването му;

V.4.2. Експрес – време за отговор в рамките на 2 (два) работни часа и време за затваряне на тикета – 4 (четири) работни часа от постъпването му.

V.5. NEXT BASKET не може да гарантира, че Платформата ще бъде активна и достъпна непрекъснато и няма да има прекъсвания или грешки, но може да постигне пълна сигурност на програмния код и да реагира съобразно стандартите за обслужване, описани в този раздел.

V.6. NEXT BASKET има право по собствена преценка да съхранява цялата или част от информацията, съдържаща се във или свързана с дадена услуга, до 90 (деветдесет) дни от датата на изтичане на последния платен Абонамент от страна на Партньора/Бизнес ползвателя с цел последващо възстановяване на услугата на сървъра на Платформата.

V.6.1. В случай че Партньорът/Бизнес ползвателят не е заплатил дължима към NEXT BASKET абонаментна такса, NEXT BASKET запазва клиентската, трансакционната и финансовата информация за период от 2 (две) години след настъпване на падежа за плащане, след което я унищожава.

V.7. Услуги, предоставяни от трети страни:

V.7.1. NEXT BASKET си запазва правото да препоръчва или да предоставя достъп и да активира софтуер на трети страни, в това число: приложения, продукти, услуги или връзки към уеб сайтове за използване от страна на Партньора/Бизнес ползвателя.

V.7.2. Услугите по горната точка, извършвани от трети страни, се предоставят на Партньора/Бизнес ползвателя за негово удобство и се заплащат от него.

V.7.3. Достъпът или използването на такива услуги на трети страни от страна на Партньора/Бизнес ползвателя е въпрос на взаимоотношения между него и третата страна и по отношение на тях не може да се ангажира отговорността на NEXT BASKET.

V.7.4. Партньорът/Бизнес ползвателят декларира, че използва услугите на трети страни изцяло на базата на собствената си преценка и с оглед запознаване с условията на тези трети страни, които са приложими към създадените взаимоотношения.

V.7.5. NEXT BASKET не предоставя никакви гаранции по отношение на услугите на трети страни и отношенията между тях и Партньора/ Бизнес ползвателя се регулират съобразно условията на третите страни, както и съобразно конкретните договорки във взаимоотношенията им с Партньора/Бизнес ползвателя.

VI. ПЛАЩАНЕ ОТ ПАРТНЬОРА/БИЗНЕС ПОЛЗВАТЕЛЯ КЪМ NEXT BASKET

VI.1. Партньорът/Бизнес ползвателят заплаща Таксите по Ценовите планове, други Услуги, Платени модули, цени за поддръжка на домейн и SSL сертификат, такси, начислени от платежни инструменти, както и други услуги, срещу фактура, издадена от NEXT BASKET.

VI.2. При първоначалната си регистрация Партньорът/Бизнес ползвателят получава, ако изяви изрично желанието си да използва тази възможност, 14 дни безплатен тестов период преди заплащане на месечна или годишна такса.

VI.3. Таксите за използване на Платформата се заплащат в български лева с периодичност, избрана от Партньора/Бизнес ползвателя:

VI.3.1. Авансово и поотделно за всеки месец, ако Партньорът/Бизнес ползвателят е избрал периодичност на плащане всеки месец.

VI.3.2. Авансово за тримесечие или за текущата година.

VI.3.3. Такси при първо използване на Платформата:

VI.3.3.1. Ако при първото си ползване на Платформата Партньорът/Бизнес ползвателят избере да заплати Такса за период от една година, NEXT BASKET осигурява безплатно 4 (четири) месечно ползване на Платформата в рамките на тази година, като за целта ще начисли на Партньора/Бизнес ползвателя годишна Такса, намалена със сумата, дължима за първите 4 (четири) месеца ползване на Платформата.

VI.3.3.2. След изтичането на предплатения годишен период по горната точка и избор на Партньора/Бизнес ползвателя да заплати Такса за следващ годишен период, NEXT BASKET осигурява безплатно 2 (дву-) месечно ползване на Платформата в рамките на съответната следваща година, като за целта ще начисли на Партньора/Бизнес ползвателя годишна Такса, намалена със сумата, дължима за първите 2 (два) месеца ползване на Платформата.

VI.3.3.3. Правилото по горната точка се прилага и в случаи на следващи предплатени годишни Такси за едногодишен период от съответния Партньор/Бизнес ползвател.

VI.3.3.4. До 30 дни от заплащането на сума за годишен абонамент, в случай че Партньорът/Бизнес ползвателят не е доволен, има право да поиска възстановяване на заплатената от него годишна такса. За да се възползва от правото си на възстановяване на заплатената сума Партньорът/Бизнес ползвателят следва да извести за намерението си чрез електронно съобщение до office@nextbasket. com с искане за връщане на Таксите.

VI.3.3.5. Заплатената сума по т. 6.3.3.1. се възстановява по същата сметка и карта, от която е било направено първоначалното плащане. Възстановяването на таксата от страна на NEXT BASKET ще се счита за прекратяване на абонамента на Партньора/Бизнес ползвателя.

VI.4. Всички суми, посочени в уеб сайта или Платформата, са описани без ДДС, като същото следва да се начислява от страна на NEXT BASKET към момента на издаване на фактура за дължимите суми.

VI.5. Фактури за направените плащания:

VI.5.1. Фактурите ще бъдат изпращани от NEXT BASKET по имейл към Партньора/Бизнес ползвателя, като ще се използва имейлът, с който Партньорът/Бизнес ползвателят се е регистрирал в уеб сайта на NEXT BASKET.

VI.5.2. Партньорът/Бизнес ползвателят и NEXT BASKET се съгласяват, че не е необходимо потвърждение от страна на Партньора/Бизнес ползвателя за получаване на електронното изявление и същото се счита за получено от последния с неговото изпращане от NEXT BASKET съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

VI.5.3. NEXT BASKET не носи отговорност, ако Партньорът/Бизнес ползвателят не е посочил валиден имейл адрес или не е получи фактурата по причина, която не може да се вмени във вина на NEXT BASKET.

VI.5.4. NEXT BASKET призовава всички Партньори/Бизнес ползватели винаги да проверяват всички папки на своята имейл кутия, в това число и папка СПАМ, с цел избягване на неблагоприятни последици за Страните.

VI.6. Условия при заплащане чрез кредитна или дебитна карта:

VI.6.1. Плащанията към NEXT BASKET се извършват автоматично, посредством въведената дебитна/кредитна карта на Партньора/ Бизнес ползвателя.

VI.6.2. С акаунта на Партньора/Бизнес ползвателя може да бъде асоциирана само една платежна карта и всички плащания могат да се извършват само с тази платежна карта.

VI.6.3. Партньорът/Бизнес ползвателят дава разрешение на NEXT BASKET да усвоява суми от картата без допълнително разрешение в размер, не по-голям от стойността на съответната закупувана Услуга.

VI.6.4. При невъзможност за заплащане на Такса, начислявана периодично, поради липса на наличност на достатъчно средства в посочената карта за плащане, Партньорът/Бизнес ползвателят ще бъде уведомен по имейл, а достъпът до Платформата и Онлайн магазините му ще бъде прекратен до окончателно заплащане на дължимата сума.

VI.7. Условия при заплащане по банков път:

VI.7.1. В случай че Партньорът/Бизнес ползвателят предпочита да плати по банков път, то той е длъжен да преведе съответната дължима сума в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на заявката за покупка на услуга SELF или други Услуги/Модули, както и други подобни, по следната банкова сметка на NEXT BASKET:

IBAN: BG75BPBI79421024100001

BIC: BPBIBGSF

При банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

VI.7.2. NEXT BASKET активира платената услуга само след получаване на плащането.

VI.7.3. С цел избягване на каквито и да било съмнения, плащането към NEXT BASKET се счита за извършено при заверяването на сметката на последното с дължимата сума в пълен размер, като всякакви допълнителни такси са дължими отделно – към съответния доставчик на услуга.

VI.7.4. Плащанията по банков път се извършват само в случаите на предплащане за 1 (една) година.

VI.8. С приемането на настоящите Общи условия Партньорът/Бизнес ползвателят декларира, че е запознат с възможността да бъдат начислени допълнителни такси от страна на оператора на съответната платежна услуга, издател на дебитната/кредитната карта или банкова институция.

VI.9. При избор на Партньора/Бизнес ползвателя да премине към по-висок Ценови план по време на своя Абонамент, който е предплатен за определен период от време, оставащата сума до пълния размер на по- високата Такса ще бъде автоматично начислена по посочената дебитна или кредитна карта на Партньора/Бизнес ползвателя.

VI.10. При избор на Партньора/Бизнес ползвателя да премине към по- нисък Ценови план по време на своя Абонамент, който е предплатен за определен период от време, NEXT BASKET не дължи връщане на каквито и да било платени суми.

VI.11. NEXT BASKET не дължи връщане на платени суми и в случай че Партньорът/Бизнес ползвателят се откаже от платената услуга SELF, от Платен модул или от Услуга, както и ако не ги използва.

VI.12. Партньорът/Бизнес ползвателят се задължава да заплаща дължимите към NEXT BASKET суми в договорения срок. В случай на забава се прилагат следните условия:

VI.12.1. Тестов период – в случай че при изтичане на тестовия период, съгласно разпоредбите на чл. 2.12. от настоящите Общи условия, не е налице плащане от страна на Партньора/Бизнес ползвателя за използване на Абонамент към NEXT BASKET достъпът до създадения онлайн магазин се ограничава.

VI.12.2. Годишни/Месечни плащания и Абонамент

VI.12.2.1. В случай че Партньорът/Бизнес ползвателят не е направил плащане за период от 31 (трийсет и един) дни, броими от деня, следващ деня на настъпване на падежа за плащане, NEXT BASKET ограничава достъпа до Онлайн магазина на Партньора/ Бизнес ползвателя, като същият е недостъпен за Крайни клиенти.

VI.12.2.2. При достъпване на страницата от страна на Краен клиент, се визуализира надпис „Ще се върнем скоро“. Цялата информация, съдържаща се в Онлайн магазина, се запазва за период от 6 (шест) месеца, броими от деня, следващ деня на настъпване на падежа за плащане, и може да бъде възстановена изцяло веднага след получаване на дължимото плащане от страна на Партньора/Бизнес ползвателя;

VI.12.2.3. В случай че Партньорът/Бизнес ползвателят не е направил плащане за период от 62 (шейсет и два) дни, броими от деня, следващ деня на настъпване на падежа за плащане, NEXT BASKET замразява Онлайн магазина на Партньора/Бизнес ползвателя, като същият е недостъпен за Крайни клиенти.

VI.12.2.4. Цялата, съдържаща се в него информация се запазва за период от 6 (шест) месеца, броими от деня, следващ деня на настъпване на падежа за плащане, и може да бъде възстановена изцяло веднага след получаване на дължимото плащане от страна на Партньора/Бизнес ползвателя.

VI.12.2.5. В случай че Партньорът/Бизнес ползвателят не е направил плащане за период от 184 (сто осемдесет и четири) дни, броими от деня, следващ деня на настъпване на падежа за плащане, NEXT BASKET архивира Онлайн магазина чрез longterm off-site storage.

VI.12.2.6. В случая по горната точка Партньорът/Бизнес ползвателят има право, след заплащане на дължимите към NEXT BASKET суми, да достъпи архивираната (клиентска, трансакционна и финансова) информация. В този случай няма възможност за цялостно възстановяване на онлайн магазина.

VI.12.2.7. В случай че Партньорът/Бизнес ползвателят не е направил плащане за период от 730 (седемстотин и трийсет) дни, бро- ими от деня, следващ деня на настъпване на падежа за пла- щане, NEXT BASKET променя статута на Онлайн магазина от „архивиран“ по смисъла на т. 6.12.2.3. на настоящия член, на „прекратен“, като в този случай NEXT BASKET има право да унищожи цялата налична в Онлайн магазина информация, в това число клиентска, трансакционна и финансова.

VI.13. NEXT BASKET си запазва правото да променя своите цени и Такси по всяко време, като посочи новите цени в съответния раздел на сайта си и в настоящите Общи условия, ако това е приложимо.

VI.13.1. Промените не могат да засегнат вече предплатени Ценови планове, Платени модули и Услуги, за които Страните са сключили индивидуален договор, но се прилагат за Услуги, които Парт- ньорът/Бизнес ползвателят иска да добави към Ценовия си план след промяната на цените.

VI.13.2. При промяна на размера на Таксите, които се начисляват периодично, Партньорът/Бизнес ползвателят ще бъде таксуван по новата Такса след изтичане на периода, за който вече е платил.

VII. СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

VII.1. За създаването на Онлайн магазин, респективно за развиването на онлайн търговия чрез Платформата, е необходимо Партньорът/Бизнес ползвателят да разполага най-малкото с:

а) продукти;

б) лого;

в) домейни във всички държави, в които би желал да има свой Онлайн магазин, или един домейн за всички държави;

г) банкова сметка, в която да бъдат превеждани сумите за продадените стоки.

VII.2. В случай че Партньорът/Бизнес ползвателят не разполага с посоченото в букви б) и в) по-горе, може да възложи на NEXT BASKET да го осигури срещу заплащане.

VII.3. Партньорът/Бизнес ползвателят е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за законосъобразната продажба на Стоките, които предлага в Онлайн магазина си.

VII.4. Партньорът/Бизнес ползвателят е отговорен за това данните на собственика на Онлайн магазина (включително пълно име, ЕИК, седалище и адрес на управление, ако това е приложимо) да бъдат включени и ясно видими в сайта на Онлайн магазина.

VII.5. Управлението на Онлайн магазини, създадени чрез Платформата, търговската и рекламната дейност, доставки на Стоки, както и всяка друга свързана дейност се извършва изцяло от Партньора/Бизнес ползвателя и за негова сметка.

VII.6. Партньорът/Бизнес ползвателят се задължава да приведе Общите условия на Онлайн магазина, създаден в Платформата, в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия по отношение на плащанията, постъпващи от Крайни клиенти на Онлайн магазина.

VII.7. Платформата дава възможност на Партньора/Бизнес ползвателя сам да избере начините, по които Крайните клиенти ще получават закупените Стоки и ще ги заплащат според достъпните на Платформата възможности.

VII.8. Платформата може да предложи механизъм за изчисляване на цената на транспорта за доставка на Стоки, като използва интеграция с куриерски компании, но не осигурява самия транспорт.

VII.9. Партньорът/Бизнес ползвателят носи пълна отговорност за сключване на договор с куриер или осигуряване на друг начин за доставка на Стоки до Крайните клиенти.

VII.10. NEXT BASKET не носи отговорност пред Партньора/Бизнес ползвателя и Крайните клиенти за доставката на Стоки, закупени чрез Онлайн магазина, включително не носи отговорност и във връзка с получаване на продажната цена на предлаганите Стоки от Крайните клиенти.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТ

VIII.1. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез акаунта на Партньора/Бизнес ползвателя в Платформата.

VIII.2. Прекратяването на Абонамента влиза в сила в края на предплатения времеви период, което означава, че Платформата е достъпна за ползване до края на този период.

VIII.3. NEXT BASKET не възстановява вече заплатени/дебитирани суми.

VIII.4. При прекратяване на Абонамент:

VIII.4.1. В случаите, когато е приложимо, NEXT BASKET се задължава да предаде на Партньора/Бизнес ползвателя всички продуктови описания и снимки в срок от 30 календарни дни, считано от датата на прекратяването.

VIII.4.2. В случай че Партньорът/Бизнес ползвателят е ползвал и заплатил напълно услугата „Дизайн на персонализиран онлайн магазин“, NEXT BASKET се задължава да предостави на Партньора/ Бизнес ползвателя персонализирания дизайн на Онлайн магазина чрез програмата Adobe Photoshop или по друг подходящ за тази цел формат.

VIII.5. При неизпълнение на задълженията на Партньора/Бизнес ползвателя за заплащане на дължимите Такси NEXT BASKET има право да прекрати Абонамента незабавно, без да е необходимо да известява Партньора/ Бизнес ползвателя за това.

VIII.6. След прекратяване на Абонамент NEXT BASKET не е длъжен да поддържа достъп до данните, споделени от Партньора/Бизнес ползвателя по време на ползването на Платформата, или до неговите Онлайн магазини.

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

IX.1. NEXT BASKET не претендира собственост върху Материалите и обектите на интелектуална собственост, които Партньорите/Бизнес ползвателите споделят и качват по време на използването си на Платформата и Онлайн магазините.

IX.1.1. Партньорите/Бизнес ползвателите гарантират, че с качването и използването на Материалите и всякакви други обекти на интелектуална собственост в Платформата и Онлайн магазините не нарушават правата на трети страни.

IX.1.2. NEXT BASKET получава неизключително, безвъзмездно, териториално неограничено право на ползване на Материалите и другите обекти на интелектуална собственост, които Партньорите/Бизнес ползвателите споделят по време на използването си на Платформата и Онлайн магазините за целите на предоставяне на Услугите на NEXT BASKET, включително на Платформата и Онлайн магазините.

IX.1.3. Прекратяването на Абонамент не засяга предоставените права, в случай че те са необходими за изпълнение на задълженията на NEXT BASKET, възникнали по време на действието на договорните взаимоотношения между Страните.

IX.2. Интелектуална собственост на NEXT BASKET:

IX.2.1. Партньорите/Бизнес ползвателите декларират информираността и съгласието си, че настоящите Общи условия не им дават каквито и да било права по отношение на интелектуалната собственост на NEXT BASKET.

IX.2.2. Партньорите/Бизнес ползвателите нямат право да използват търговски марки, лога, изображения, текстове, обекти на авторско право, собственост на NEXT BASKET, освен при наличие на изрично писмено разрешение от страна на NEXT BASKET.

IX.2.3. Партньорът/Бизнес ползвателят няма право на достъп до софтуерния код на Платформата и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин.

IX.2.4. Всеки опит за достъп, копиране или промени в кода на Платформата се счита за грубо нарушение на настоящите Общи условия.

IX.2.5. Партньорът/Бизнес ползвателят няма право да премахва или скрива информация за авторските права или за правата върху марките на NEXT BASKET.

IX.3. Партньорът/Бизнес ползвателят не придобива каквито и да било права на собственост върху създадения от него Онлайн магазин чрез Платформата. Партньорът/Бизнес ползвателят има право само да ползва своя Онлайн магазин, докато заплаща Таксите за своя Абонамент или до прекратяването на услугата от NEXT BASKET.

IX.4. В случай на неизпълнение на задължение, посочено в този раздел, NEXT BASKET има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Партньора/Бизнес ползвателя без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Партньора/Бизнес ползвателя.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

X.1. NEXT BASKET, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни на Партньорите/Бизнес ползвателите съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и в съответствие с Политиката за поверителност.

X.2. NEXT BASKET оповестява цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗД на следната интернет страница: https://nextbasket.com.

X.3. По отношение на данните на клиентите – физически лица на Партньорите/ Бизнес ползвателите, NEXT BASKET изпълнява функция на обработващ лични данни и извършва обработка на данните само по указание на администратора на лични данни и с оглед спазване на изискванията на ОРЗД.

XI. ОТГОВОРНОСТ

XI.1. Отношения между Партньора/Бизнес ползвателя и трети лица:

XI.1.1. NEXT BASKET не е страна по договорите и други отношения, съществуващи между Партньор/Бизнес ползвател и всякакви трети лица (включително доставчици, подизпълнители, Крайни клиенти и други контрагенти), възникнали във връзка с използването на Платформата или създаването и управлението на Онлайн магазини.

XI.1.2. NEXT BASKET не носи каквато и да било отговорност за изпълнението на законовите, договорните или извъндоговорните задължения на Партньора/Бизнес ползвателя или на което и да е от горепосочените лица, съществуващи във връзка с горепосочените отношения.

XI.2. Законови задължения за защита на потребители:

XI.2.1. Когато е приложимо, Партньорът/Бизнес ползвателят е длъжен да спазва съответните законови задължения, които може да възникнат за него, относно защита на потребителските права на Крайни клиенти, представляващи „потребители“ по смисъла на Закон за защита на потребителите (ЗЗП).

XI.2.2. NEXT BASKET не носи отговорност относно спазването на законовите задължения от страна на Партньорите/Бизнес ползва- телите, които последните може да имат спрямо физически лица, представляващи „потребители“ по смисъла на ЗЗП.

XI.2.3. В случаите, когато Партньор/Бизнес ползвател е сключил договор чрез Онлайн магазин с Краен клиент, който е физическо лице, пред- ставляващо „потребител“ по смисъла на ЗЗП, законовите права, които могат да възникнат за този потребител, следва да се упраж- няват спрямо Партньора/Бизнес ползвателя, а не спрямо NEXT BASKET.

XI.3. Отговорност на NEXT BASKET:

XI.3.1. NEXT BASKET не носи отговорност спрямо Партньорите/ Бизнес ползвателите си за вреди, в това число и за пропуснати ползи, претърпени от последните във връзка с използването на Платформата или други услуги във връзка с Платформата, или във връзка със създадените от Партньора/Бизнес ползвателя Онлайн магазини, ако тези вреди не са породени от поведението на NEXT BASKET.

XI.3.2. NEXT BASKET не дава обещания или гаранции, че използването на Платформата или на услуги, свързани с използването на Платформата, ще доведе до конкретен имуществен или друг положителен за Партньора/Бизнес ползвателя резултат.

XI.3.3. Консултациите от страна на NEXT BASKET или на някой от служителите на последния, предоставени в полза на Партньора/ Бизнес ползвателя като част от ползването на Платформата, не съставляват правен, данъчен или финансов съвет и не следва да бъдат приемани като такива. NEXT BASKET не носи отговорност за взети правни, данъчни или финансови решения от страна на Партньора/Бизнес ползвателя вследствие на консултациите.

XI.3.4. Въпреки това NEXT BASKET не изключва отговорността си към Партньори/Бизнес ползватели на Платформата, когато това би противоречало на приложимото законодателство.

XI.4. Всеки Партньор/Бизнес ползвател на Платформата носи отговорност за своето поведение и следва да обезщети NEXT BASKET в случай на вреди, настъпили за NEXT BASKET във връзка с използването на Платформата и други услуги от страна на Партньор/Бизнес ползвател.

XI.5. Партньорът/Бизнес ползвателят се съгласява, че при възникнал спор с трети лица, в следствие на който е наложена имуществена санкция или друг вид наказание (ограничение и/или забрана) на NEXT BASKET, Партньорът/Бизнес ползвателят е длъжен да обезщети NEXT BASKET за всички платени от последния имуществени санкции, обезщетения и други разходи, възникнали във връзка със и вследствие на недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на Партньора/Бизнес Ползвателя.

XI.6. Горепосоченото важи, включително когато Партньорът/Бизнес Ползвателят е посочил неверни данни в Онлайн магазина си, нарушил е правата на Крайните клиенти, авторските права на трети лица, разпоредбите за защита на личните данни, правилата на конкуренцията или други законови изисквания и норми.

XI.7. NEXT BASKET предприема всички необходими мерки за защита на своята система от компютърни вируси, но не гарантира, че сайтът или сървърите ѝ не съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, които могат да повлияят на системата на Партньора/Бизнес ползвателя.

XI.8. Партньорът/Бизнес ползвателят трябва да бъде сигурен, че разполага с последните актуални защити, за да предпази електронните си устройства от компютърни вируси или от друг опасен или зловреден софтуер.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

XII.1. NEXT BASKET, от една страна, и всеки Партньор/Бизнес ползвател, от друга, се задължават както по време на договора, така и след прекратяване на договорните си правоотношения, безсрочно:

а) да не разпространяват и да не разкриват по никакъв повод и по никакъв начин и да не допускат разкриването и/или разпространя- ването на конфиденциална информация,

б) да не извършват каквито и да било действия, които биха могли да застрашат поверителността/поверителния характер на конфиденциалната информация.

XII.2. Конфиденциална информация“ обхваща всяка информация, факти, данни, касаещи NEXT BASKET и неговия Партньор/Бизнес ползвател, в стопанско, техническо, организационно, финансово или каквото и да било друго отношение:

а) които са придобити пряко или косвено във връзка със и по повод използване на предоставените от Платформата Услуги и/ или изпълнението на постигнатите между Страните договорни правоотношения,

б) независимо от формата, под която са били разкрити или научени от съответната страна.

XII.3. Не е конфиденциална информацията, която:

а) е публично достъпна;

б) съответната страна, която я е получила, е била задължена да разкрие по силата на закон или на подзаконов акт, разпореждане на държавен орган или орган за защита на конкуренцията или подобен орган;

в) съответната страна, която я е получила, притежава законосъобразно преди или в момента на нейното разкриване;

г) съответната страна е получила законосъобразно от трети лица, които са имали право да я разкриват.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

XIII.1. NEXT BASKET не носи отговорност за неизпълнение на свои задължения, включително за непредоставяне на някоя от Услугите, описани в тези Общи условия, ако неизпълнението се дължи на „непреодолима сила“ (по- долу „форсмажорно събитие“).

XIII.2. „Форсмажорно събитие“ включва всяко обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от NEXT BASKET, като:

а) стачки, блокади или други индустриални действия;

б) граждански безредици, бунтове, нападения, терористични атаки или заплахи от терористични атаки, война (независимо дали обявена, или не) или заплаха, или подготовка за война;

в) пожари, експлозии, бури, наводнения, земетресения, епидемии и други природни бедствия;

г) невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи;

д) всички актове, постановления, закони, разпоредби или ограничения

на правителството, включително такива за обявяване на извънред- но положение.

е) както и всяко друго събитие извън контрола на Страните, което може да доведе до неизпълнение на задълженията на NEXT BASKET, в т.ч. липса на интернет връзка.

XIII.3. Изпълнението от страна на NEXT BASKET на задължение във връзка с предоставяните чрез Платформата Услуги се счита за спряно за периода, през който продължава форсмажорното събитие.

XIII.4. В случай на невъзможност за изпълнение на задължения поради настъпило форсмажорно събитие NEXT BASKET ще уведоми писмено Партньорите/Бизнес ползвателите чрез сайта си или по имейл за неговото възникване, както и какъв е предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XIII.5. NEXT BASKET ще използва всички разумни усилия, за да приключи форсмажорното събитие или да намери решение, което да позволи да изпълни задълженията си въпреки него.

XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

XIV.1. За неуредени в тези Общи условия въпроси приложими са българското законодателство и правото на ЕС.

XIV.2. В случай на правен спор от каквото и да било естество между Партньор/ Бизнес ползвател и NEXT BASKET приложимо е българското право. Страните се съгласяват да решават споровете в дух на разбирателство.

XIV.3. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, ще бъдат разрешавани от Международния арбитражен съд при Алианса за правно взаимодействие, гр. София, Република България, в съответствие с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

XIV.4. Горната точка се отнася и до споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване на Общите условия, както и до тези, свързани с попълването на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства.

XV. КОМУНИКАЦИЯ

XV.1. Комуникацията между NEXT BASKET и Партньорите/Бизнес ползвателите следва да се извършва чрез използване на електронна поща.

XV.2. Данни за контакт на NEXT BASKET:

a) Имейл за комуникация: [email protected];

б) За спешна връзка при неработещ Онлайн магазин: [email protected].

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

XVI.1. Настоящите Общи условия са валидни и обвързващи за неопределено време и за целия период на работа на Платформата.

XVI.2. Ако някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XVI.3. NEXT BASKET си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия по всяко време, като се задължава да предизвести всички Партньори/Бизнес ползватели най-малко 15 дни преди влизане в сила на измененията, като изпрати уведомление на предоставените от тях имейли за контакт.

XVI.4. В случай на несъгласие с предложените изменения в Общите условия Партньорът/Бизнес ползвателят има право да прекрати Абонамента си преди изтичането на 15-дневното предизвестие.

XVI.5. Партньорите/Бизнес ползвателите могат да се откажат от посочения срок на предизвестие чрез писмено изявление или чрез ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението за изменение на Общите условия.

XVI.6. По време на срока на предизвестие предлагането на нови Стоки или Услуги чрез Онлайн магазина се счита за ясно утвърдително действие за отказ от срока на предизвестие.

XVI.7. Срокът на предизвестие не се прилага в случаите, когато NEXT BASKET:

XVI.7.1. е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието;

XVI.7.2. трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да пре- одолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на посредническите онлайн услуги, потребителите или бизнес ползвателите от измами, зловреден софтуер, спам, наруше- ния на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

XVI.8. NEXT BASKET не променя Общите условия със задна дата, освен когато това се изисква за целите на спазване на правно или регулаторно

задължение или когато такова изменение е в полза на Партньорите/Бизнес ползвателите.

Настоящите Общи условия са публикувани на 15 ноември 2023 г.

Ценови условия

Сума, при която Партньора е длъжен да премине в по-висок Ценови план

(сумите са годишни продажби на база последните 6 месеца)

SELFNB PRO
MINI € 99MIDI € 250MAXI € 500
оборот до € 250 000оборот от € 250 001 до € 500 000оборот от € 500 001 до € 850 000оборот от € 850 001