ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ NB 360° и LOCAL

Настоящите Общи условия имат за цел да регулират отношенията между:

„Некст Баскет Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 206876543, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 55, етаж 6 (наричано за краткост „NB“)

и

неговите контрагенти (наричани „Партньор/и“и „Бизнес ползвател/и“), свързани с ползването на услугите NB 360° и LOCAL, предоставяни от NB.

Настоящите Общи условия представляват правно обвързващ документ между NB и съответния Партньор (наричани общо „Страните“), чието приемане и спазване, ведно със сключването на индивидуален договор (Договора) между страните, представлява задължително условие за използването на предоставяните от NB услуги NB 360° и/илиLOCAL.

I. ДЕФИНИЦИИ

Посочените по-долу термини ще бъдат използвани в настоящите Общи условия със следното значение:

„Управление на онлайн бизнеса на Партньора“ означава работа от страна на NB с администрацията на онлайн магазина, както и интегрирано ръководство и наблюдение на рекламни, търговски, складови (ако се използва склад на NB) и куриерски процеси. Доставката на продукти, предназначени за онлайн продажби, е задължение на Партньора. В този режим на работа Партньорът има право на пасивно наблюдение върху Администрацията на Платформата.

NB 360° е услуга и вариант за използване на Платформата, предоставяна от NB,включваща създаването на един или повече Електронни магазини и управление на онлайн бизнеса на Партньора, както и други услуги, описани на страницата https://nextbasket.com/

„LOCAL“ е услуга и вариант за използване на Платформата, предоставяна от NB на Партньори, които разполагат с един или повече физически магазини, включваща създаване и управление на Онлайн магазин/и на Партньора, свързан/и софтуерно с физическия/те магазин/и, както и други услуги, описани на страницата https://nextbasket.com В този вариант стоката се складира във физическия магазин на Партньора и служи за склад на Онлайн магазина.

„Платформата“ означава специализиран софтуерен продукт, който позволява създаване, съхранение, управление и ползване на Електронни магазини за онлайн търговия, състоящ се от интегрирани Модули, които обхващат процесите в един съвременен онлайн магазин.

„Администрация на платформата“ означава софтуерно приложение, което не е видимо за крайните клиенти. То служи за управление на всички функции на онлайн магазина. Достъпът до нея е с парола

„Партньор“ означава бизнес ползвател на Платформата, който може да бъде всяко юридическо и физическо лице, което използва услугите на NB и Платформата, действайки в търговско или професионално качество, за да предлага на потребителите – Крайни клиенти, стоки или услуги, свързани със собствената му търговска дейност, чрез онлайн магазин, създаден и управляван от NB.

„Краен клиент“ е физическо или юридическо лице, което е краен ползвател на Онлайн магазин, създаден чрез Платформата, и извършва покупки от него.

„Онлайн/Електронен магазин“ означава организирана система за електронна търговия от разстояние с уеб адрес, която предоставя на Крайните клиенти информация за Продуктите/Стоките на Партньора и възможностите за тяхното закупуване.

„Материал/и“ означава търговски марки, авторско съдържание, както и всякакви снимки, видеоклипове, графики, аудиофайлове, информация или други данни, предоставени на NB от Партньора.

“Незаконно съдържание” означава информация, която сама по себе си или във връзка с осъществяваната от Партньора на Платформата дейност, не е в съответствие с правото на България или Европейския съюз.

„Продукти“/“Стоките“ означава вещите, предназначени за онлайн продажба, в това число тяхното описание, снимки и цена.

„Склад“ и „Фулфилмънт склад“ означава помещение, използвано за фулфилмънт услуги съгласно Общите условия за ползване на фулфилмънт услуги на NB.

„Продукт/Стока“ означава всяка вещ, предлагана за продажба от Партньора към Крайни клиенти посредством създаден чрез Платформата Онлайн магазин.

„Услуги“ са всички допълнителни дейности, които не са част от софтуерните възможности на Платформата, а се осъществяват от служители или подизпълнители на NB.

„Задължителни услуги“ са тези безплатни и платени услуги, без които Онлайн магазинът не би могъл да осъществява минималните бизнес процеси.

„Функционалности“ са всички възможности на Платформата, които са част от софтуерния ѝ код.

„Интеграции“ са всички внедрени в платформата функционалности и услуги, предоставяни от трети страни.

„Модул“ е Функционалност или Интеграция, оформена като самостоятелна опция, с цена само за нея.

„ERP система“ (Enterprise Resource Planning) представлява специализиран софтуер за управление на бизнес процесите във физическия магазин на Партньора, в т.ч., но не само: склад в магазина, касови операции, продажби, фактуриране, връщане, анулиране, инвентаризация.

Собственик на ERP системата e NB, а ползвател е Партньора

NB е изградил софтуерна връзка между ERP системата и Платформата за управление на електронни магазини, като по този начин се осигурява връзката межди физическите и онлайн магазините

„Сайта/ът“ е уебстраницата на NB, достъпна на следния адрес: https://nextbasket.com/

„ОРЗД“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).

„Договор за фулфилмънт“ е отделен договор, който се сключва между страните, когато Партньора използва склад за складиране на Стоките, предоставен от NB. Настоящите ОУ не регулират по никакъв начин този договор

„Договор“ означава съглашението (договор за услуга) между NB и съответния Партньор, с което се създават и уреждат взаимоотношенията им във връзка с предоставянето и ползването на услугата NB 360° и/или LOCAL.

II. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА И УСЛУГИ

2.1 Използването на услуга NB 360° или LOCAL е възможно след регистриране в административната част на Сайта на следния адрес: https://my.nextbasket.shop/bg_BG/login, сключването на Договор с NB и неговото подписване.

2.2 Използването на Платформата с цел създаване и управление на онлайн магазин е неразделна част от ползването на услугите NB 360° илиLOCAL.

2.3 Партньорите получават право за периода на действие на Договора, сключен с NB, да използват Платформата и тези нейни Модули и функционалности, които се предоставят като част от услуга NB 360° или LOCAL

2.4 Използване на Платформата от Страните:

2.4.1. NB се задължава да предостави на Партньора необходимия за използване на Платформата достъп не по-късно от 10 дни от сключване на Договора.

2.4.2. NB има право да използва Платформата от името на Партньора за целите на изпълнението на задълженията си по Договора.

2.4.3. Партньорът може да достъпва Платформата чрез своите служители и представители, но не може да извършва действия, които биха могли да засегнат по какъвто и да било начин работата на NB (например като трие, добавя информация или други обекти, възпрепятства достъпа на NB до Платформата или възможността да изпълнява задълженията си и други подобни).

2.5 Партньорът е длъжен да използва Платформата по такъв начин, че да не нарушава закона и/или правата на трети лица. NB има право да ограничава достъпа, блокира или премахва качено на Платформата Незаконно съдържание, както и на това основание да прекратява Договора.

2.6 За всякакви неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат уговорките в Договорите. При противоречие между уговорките в Договора и Общите условията, приложими са уговорките в Договора.

2.7 NB има правото да променя  пакетът с предоставени безплатни услуги по NB 360° или LOCAL

2.8 Изпълнението на услугите, съдържащи се в раздел „Платени услуги“ на горепосочените страници, подлежи на допълнително договаряне между Страните. За използването на тези услуги Партньорът дължи допълнителни заплащане.

2.9 Когато Партньорът желае да възложи на NB изпълнение на складови услуги, Страните подписват отделен Фулфилмънт договор за това.

III.    ПРОЦЕС ПО ИЗРАБОТКА НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

3.1.    Когато услугата NB 360° или LOCAL включва изработка на конкретен обект (като създаване на един или повече Онлайн магазини, отделни страници на Онлайн магазините, създаване на връзка към платформата на Европейска комисия за онлайн решаване на спорове и други подобни), която изисква предаване на резултат, Страните спазват процедурата за създаване на Онлайн магазин, изложена в настоящия раздел, доколкото е удачно и допустимо.

3.2.    С оглед визията на  Онлайн магазинът може да бъде:

3.2.1.     Стандартен – при който Партньорът избира тема на Онлайн магазина от наличните в Платформата и тази тема е безплатна;

3.2.2.     Нестандартен – при който Партньорът желае изработването на собствен дизайн на Онлайн магазина или е избрал готова тема, но желае нейни съществени изменения. Тази услуга е платена от страна на Партньора.

3.3.    Процедура по създаване на Онлайн магазин/и:

3.3.1.     Страните се разбират за удобно време и начин за уговаряне на специфичния дизайн, стил, стоки, които ще се предлагат чрез Онлайн магазина, и други характеристики на Онлайн магазина преди започването на работата по неговото създаване.

3.3.2.     Партньорът може да възложи наNB да създаде всички или част от относимите към изработването на Онлайн магазина материали (текст, фирмен знак/лого, снимки, графични материали, видеоматериали и други подобни).

3.3.3.     В случай че Партньорът избере да достави всички или част от материалите, необходими за изработването и управлението на Онлайн магазин, то той следва да ги предаде на NB в срока, определен от NB.

3.3.4.     Ако Договора е определен срок, то срокът за изработване на Онлайн магазина започва да тече от получаването на всички необходими материали и информация от страна на Партньора, като този

3.3.5.     При забавено предоставяне на материали или съдействие срокът се удължава с времето за забава.

3.3.6.     В срок от 5 (пет) календарни дни след получаване на уведомлението на NB за завършеност на работата Партньорът трябва да прегледа изработеното за недостатъци и писмено да информира NB за тях, както и за действията, които желае да бъдат предприети за тяхното отстраняване. Неполучаването на конкретни възражения от страна на Партньора в посочения срок се счита за одобрение на предадената работа.

3.3.7.     Ако бъдат открити недостатъци, Партньорът има право да поиска те да бъдат коригирани в срок, не по-дълъг от 10 (десет) работни дни.

3.3.8.     NB, без да носи отговорност за това, може мотивирано да откаже извършването на претендирани от Партньора корекции в извършената работа, които не съответстват на уговореното между Страните или чието извършване би довело до повече или по-големи недостатъци на изработеното.

3.3.9.     В случай че исканията и възраженията на Партньора представляват отклонение от Стандартния онлайн магазин, NB предупреждава за това и може да откаже да извърши желаната допълнителна работа, освен ако не се заплати като Нестандартен онлайн магазин.

IV.   УСЛУГА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

4.1.    Услугата NB 360° или LOCAL включва услуга по управление на Онлайн магазин на Партньора, като NB отчита дейността си в изпълнение на Договора, съгласно условията по-долу.

4.2.    Партньорът има достъп в реално време до администрацията на Електронния магазин и до отчетните документи, генерирани от функционалностите на Платформата, чрез които може да проследи детайлно управлението на своя Онлайн магазин от страна на NB.

4.3.    NB генерира и изпраща на Партньора всяка седмица, а в периоди на активни маркетингови компании и всеки ден отчети за продажбите и разходите, свързани с дейността на Онлайн магазина. За да получава отчет всеки ден, Партньора трябва да заяви това свое желание.

4.4.    Партньорът има право да отправя въпроси и да иска разяснения от NB във връзка с управлението на Онлайн магазина, стига това да е направено по начин, който да не затруднява прекомерно работата и да не пречи на оперативната самостоятелност на NB.

V.   ПЛАЩАНИЯ

5.1.    Начините на плащане на сумите от онлайн продажби, постъпили от Крайните клиенти, се определят по следните начини:

5.1.1.     Когато Стоката е в склад на NB, постъпленията от плащания на Крайни клиенти преминават през NB.

5.1.2.    NB регулярно превежда всички постъпили суми към Партньора – минимум веднъж месечно или когато сумата надхвърли 1 000 (хиляда) евро, като удържа всички банкови такси, свързани с изпълнението на паричните преводи.

5.1.3.     Когато Стоката е в  склад на Партньора във варианта NB 360°, плащанията от Крайни клиенти постъпват в банковата сметка на Партньора.

5.1.4. Когато се използва вариантаLOCAL, плащанията от Крайни клиенти постъпват в банковата сметка на Партньора.

5.2. 1. Партньорът дължи възнаграждение за всички дейности, извършване от  NB

5.2.2. Размерът на възнаграждението се определя в Договора

5.2.3. В случай че Партньорът изпадне в забава да изплати задълженията си към NB, последният може да се удовлетвори от събраните от името на Партньора плащания от Клиенти.

5.2.4. В смисъла на горната точка NB има право да задържи събраната сума и да прехвърли съответните дължими средства на себе си, след което да преведе остатъка на Партньора.

VI.   СКЛАДИРАНЕ И ЛОГИСТИКА

6.1.    За складиране на продуктите, предназначени за онлайн продажба, Партньорът може да използва фулфилмънт складове, предоставени от NB, или собствени такива.

6.2.    В случай че се използват складове на NB, Страните сключват Договор за предоставяне на фулфилмънт услуги за всеки отделен склад.

6.3.    В случаи на възлагане на услуга по управление на Онлайн магазин, Партньорът оторизира NB да управлява от негово име и всички складови операции, когато Стоката се намира в склад на NB.

VII.   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Страните

7.1.    NB се задължава да:

7.1.1.     изпълнява Услугите и другите свои задължения, уговорени в сключения между Страните Договор и в настоящите Общи условия, пълно, точно и с грижата на добър търговец;

7.1.2.     се консултира с Партньора и да се съобразява с неговите изисквания във връзка с изпълнението на възложените услуги, освен в случаите, при които тези изисквания:

 1. противоречат на закона,
 2. излизат извън рамките на предоставяната услуга, или
 3. са неудачни или ще доведат до недостатъци с оглед професионалния опит и знания на NB;

7.1.3. се съобразява със законовите изисквания, с изискванията в и уговорките между Страните при създаването и управлението на Онлайн магазин.

7.2. NB има право да:

7.2.1.     получи възнаграждение, описано в Договора;

7.2.2.     изисква от Партньора всякакви данни, материали, информация и документи, касаещи реализирането на задълженията си;

7.2.3.     изисква от Партньора да извършва доставката на продукти за Онлайн магазина;

7.2.4.     посочва Партньора като свой клиент в рекламни и други свои представителни материали, включително като публикува връзки (хиперлинкове) към неговия Онлайн магазин с презентационна цел;

7.2.5.     възлага на подизпълнител/и всички или някои от задълженията си по Договора;

7.2.6.     ограничава временно достъпа на Крайни клиенти до Онлайн магазина на Партньора, в случай че последният се забави с повече от 30 (тридесет) календарни дни да изпълни задължението си да заплати възнаграждение на NB.

7.3.    Партньорът се задължава да:

7.3.1.     определи лица – служители или представители, с които NB може да се свързва при необходимост от съдействие или получаване на информация;

7.3.2.     предоставя необходимите материали, данни, информация, документи, които NB изисква за изпълнение на задълженията си, като те не трябва да нарушават правата на трети лица;

7.3.3.     осигурява самостоятелно всички лицензи, разрешения и регистрации за законосъобразната продажба на Стоките, които предлага в Онлайн магазина си;

7.3.4.     извършва задължителните за него дейности точно, законосъобразно и добросъвестно – така, както са уговорени в Договора.

7.4.    Партньорът има право да:

7.4.1.     определя темата и стила на Онлайн магазина си, Продуктите, които предлага чрез Онлайн магазина, начина, по който Крайните клиенти ще заплащат Стоките, които купуват чрез Онлайн магазина, и др.;

7.4.2.     осъществява текущ контрол на изпълнението на задълженията на NB по всяко време, без да пречи на NB.

VIII.    ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1.    Освен в уговорените в Договора хипотези, същият може да бъде прекратен и:

8.1.1.     едностранно от NB, в случай че Партньорът се забави с повече от 30 (тридесет) календарни дни да изпълни задължението си да заплати възнаграждение на NB, като в този случай NB може да спре Онлайн магазина, както и достъпа до Онлайн магазина на Партньора;

8.1.2.     едностранно от NB, в случай че Партньорът повече от 30 (тридесет) дни не изпълнява някои от задължителните за него дейности съгласно Договора. В този случай прекратяването настъпва след писмено предизвестие с посочване на неизпълнението и определяне на срок от 30 дни за неговото отстраняване.

8.2.    При прекратяване на Договора, сключен между Страните, се прилагат следните последици:

8.2.1.     В случаите, когато е приложимо, NB се задължава да предаде на Партньора всички продуктови описания и снимки, достъпни в Онлайн магазина на Партньора, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на прекратяването.

8.2.2.     Партньорът се задължава да заплати на NB всички дължими суми за услугите, предоставени преди прекратяването на Договора, ведно с всички начислени върху тях неустойки за забава, ако такива са налице, в срок от 10 (десет) работни дни след неговото прекратяване.

8.2.3.     NB не възстановява вече заплатени суми.

8.3.    След прекратяване на Договора NB не е длъжен да поддържа достъп до и копие на данните, споделени от Партньора по време на ползването на Платформата, или до неговите Онлайн магазини.

8.4.    Уговорките в Договора и в настоящите Общи условия, които изискват изпълнение след прекратяването на Договора или се отнасят до събития, които могат да настъпят след прекратяването на Договора, ще продължат да обвързват Страните и след прекратяването на Договора. Това важи например за: всякакви уговорени последици при прекратяване на Договора и всички задължения за неустойки и конфиденциалност.

IX.   ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9. Собственик на Платформата и на всички Онлайн магазини върху нея, в т.ч. код, функционалности и интеграции (софтуер на front-end, back-end, администрация, ERP система, Фулфилмънт софтуер, автоматизации, мобилни приложения и други програми), е NB. Партньорите получават единствено правото да я ползват чрез създаване на Онлайн магазини и извършване на други действия върху нея. В този смисъл:

9.1.    NB не претендира собственост върху Материалите и другите обекти на интелектуална собственост, които Партньорите предоставят на NB във връзка с ползването на услугите NB 360° и LOCAL.

9.1.1.     Партньорите гарантират, че с предоставянето на Материали и всякакви други обекти на интелектуална собственост не нарушават правата на трети страни;

9.1.2. NB получава неизключително, безвъзмездно, териториално неограничено право на ползване на Материалите и другите обекти на интелектуална собственост, които Партньорите споделят във връзка с ползването на услугите NB 360° и LOCAL, за целите на изпълнение на задълженията си по Договора.

9.2.    Интелектуална собственост на NB:

9.2.1.     Партньорите декларират информираността и съгласието си, че настоящите Общи условия и Договорът, сключен между тях,не им дават каквито и да било права по отношение на интелектуалната собственост на NB;

9.2.2.     Партньорите нямат право да използват търговски марки, лога, изображения, текстове, обекти на авторско право, собственост на NB, освен при наличие на изрично писмено разрешение от страна на NB.

9.3.    Партньорът не придобива каквито и да било права на собственост върху създадения в негова полза Онлайн магазин чрез Платформата.

9.4.    Партньорът има право само да наблюдава пасивно своя Онлайн магазин, както и Администрацията към него, докато заплаща дължимото възнаграждение на NB или до прекратяването на Договора, сключен с NB.

9.5.    В случай на неизпълнение на задължение, посочено в този раздел, NB има право да прекрати Договора незабавно без предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди от поведението на Партньора.

X.   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1.  NB, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни на Партньорите съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и в съответствие с Политиката за поверителност.

10.2.  NB оповестява цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗД на следния Сайт: https://nextbasket.com

10.3.  По отношение на данните на физическите лица – клиенти на Партньорите, NB изпълнява функция на обработващ лични данни и извършва обработка на данните само по указание на администратора на лични данни и с оглед спазване на изискванията на ОРЗД. В такива случаи се прилагат Стандартните условия на NB за обработка на лични данни.

XI.   КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. NB от една страна, и всеки Партньор, от друга, се задължават както по време на действието на Договора, така и след прекратяване на договорните им правоотношения, безсрочно:

 1. да не разпространяват и/или разкриват по никакъв повод и по никакъв начин и да не допускат разкриването и/или разпространяването на конфиденциална информация;
 2. да не извършват каквито и да било действия, които биха могли да застрашат поверителността/поверителния характер на конфиденциалната информация.

11.2.  „Конфиденциална информация“ обхваща всяка информация, факти, данни, документи, касаещи NB или Партньора в стопанско, техническо, организационно, финансово или каквото и да било друго отношение:

 1. които са придобити пряко или косвено във връзка със или по повод сключването и изпълнението на Договора и използването на Платформата;
 2. независимо от формата, под която са били разкрити или научени от съответната страна;

11.3.  Не е конфиденциална информацията, която:

 1. е публично достъпна,
 2. съответната страна, получила информацията, е била задължена да разкрие по силата на закон или подзаконов акт, разпореждане на държавен орган, орган за защита на конкуренцията или подобен;
 3. съответната страна, получила информацията, е притежавала законосъобразно преди или в момента на нейното разкриване;
 4. съответната страна е получила законосъобразно от трети лица, които са имали право да я разкриват.

XII.   ОТГОВОРНОСТ

12.1.  NB извършва дейност по предоставяне на Партньора на Онлайн магазин и услуги по неговото управление, както и други съпътстващи услуги, но не е страна по договорите между Партньора и неговите Крайни клиенти. Партньорът е този, който осъществява бизнес дейността на Онлайн магазина и в този смисъл:

12.1.1.   NB не носи отговорност пред Партньора и Крайните клиенти за доставката на стоки, закупени чрез Онлайн магазина, включително не носи отговорност и във връзка с получаване на продажната цена на предлаганите стоки от Крайните клиенти. В случаите, при които NB е натоварен с отговорността да обработва рекламации от името на Партньора,той не носи отговорност за резултата от рекламациите и своите становища по тях.

12.1.2.   NB не гарантира определен икономически резултат за Партньора и неговия Онлайн магазин и не носи отговорност за никакви вреди, включително пропуснати ползи, свързани по какъвто и да е начин с незадоволителни резултати от използването на Онлайн магазина, независимо дали се дължат на лошо управление, или не. 

12.2.  Консултациите от страна на NB или на някой от служителите на последния, предоставени в полза на Партньора, не съставляват правен, данъчен или финансов съвет и не следва да бъдат приемани като такива.

12.3.  NB не носи отговорност за взети правни, данъчни или финансови решения от страна на Партньора вследствие на консултациите. Това се отнася и за всички документи с правно съдържание, които могат да се изготвят от NB, но се прилагат от и на отговорност на Партньора.

12.4.  NB не носи отговорност за вреди, произтичащи от това, че Партньорът е предоставил неверни данни за своите стоки, предоставил е стоки, забранени за продажба, извършил е подвеждаща реклама или други нелоялни търговски практики, както и каквито и да било други действия, с което е нарушил закона или правата на Крайните клиенти, авторските права на трети лица, разпоредбите за защита на личните данни, правилата на конкуренцията или други законови изисквания и норми.

12.5.  В случай на възникнал спор с трети лица, в следствие на който е наложена имуществена санкция или друг вид наказание (ограничение и/или забрана) на NB, Партньорът е длъжен да обезщети NB за всички платени от последния имуществени санкции, обезщетения и други разходи, възникнали във връзка със и вследствие на недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на Партньора

12.6.  Всеки Партньор е отговорен за запазването на сигурността на данните за достъп до акаунта си. NB не носи отговорност в случай на загуби или вреди за Партньора, произтекли от невъзможността му да запази сигурността на акаунта си за достъп до Платформата.

XIII.    ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.     NB не носи отговорност за неизпълнение на своите задължения, поети с Договора, ако неизпълнението се дължи на „непреодолима сила“(по-долу „форсмажорно събитие“).

13.1. „Форсмажорно събитие“ включва всяко обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което не е могло да бъде предвидено или предотвратено и не зависи от волята от NB, като:

 1. стачки, блокади или други индустриални действия;
 2. граждански безредици, бунтове, нападения, терористични атаки или заплахи от терористични атаки, война (независимо дали обявена, или не) или заплаха, или подготовка за война;
 3. пожари, експлозии, бури, наводнения, земетресения, епидемии и други природни бедствия;
 4. невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи;
 5. всички актове, постановления, закони, разпоредби или ограничения на правителството, включително такива за обявяване на извънредно положение;
 6. както и всяко друго събитие извън контрола на Страните, което може да доведе до неизпълнение на задълженията на NB.

13.2.  Изпълнението от страна на NB на задълженията му се счита за спряно за периода, през който продължава форсмажорното събитие.

13.3.  В случай на невъзможност за изпълнение на задължения поради настъпило форсмажорно събитие NB уведомява писмено Партньорите чрез Сайта си или по имейл за неговото възникване, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното събитие.

13.4.  NB ще използва всички разумни усилия, за да приключи форсмажорното събитие или да намери решение, което да му позволи да изпълни задълженията си въпреки него.

XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

14.     За неуредените в тези Общи условия, в Договора и в Условията за Платформата въпроси, приложими са българското законодателство и правото на ЕС.

14.1.  В случай на правен спор от каквото и да било естество между Партньор и NB приложимо е българското право. Страните се съгласяват да решават споровете в дух на разбирателство.

14.2.  Всички спорове, породени от Договора между Страните, от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, ще бъдат разрешавани от Международния арбитражен съд при Алианса за правно взаимодействие, гр. София, Република България, в съответствие с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

14.3.  Горната точка се отнася и до споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване на Договора, сключен между Страните, или на настоящите Общи условия, както и тези, свързани с попълването на празноти в Общите условия или Договора между Страните или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства.

XV.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.     Настоящите Общи условия са валидни и обвързващи за Страните до прекратяване на Договора, сключен между тях.

15.1.  Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия или Договорасе окаже недействителни, това няма да влече недействителност на целия Договор и/или на целите Общи условия, и/или на отделни техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15.2.  NB си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия по всяко време, като се задължава да предизвести всички Партньори/Бизнес ползватели най-малко 30 (трийсет)  дни преди влизане в сила на измененията, като изпрати уведомление на предоставените от тях имейли за контакт.

15.3.  В случай на несъгласие с предложените изменения в Общите условия Партньорът/Бизнес ползвателят има право да прекрати Договора си преди изтичането на 15-дневното предизвестие чрез отправяне на писмено изявление за това до NB.

15.4.  Неполучаването на изрично писмено изявление за прекратяване на Договора от страна на Партньора в 15-дневния срок се счита за приемане на изменените Общите условия.

Настоящите Общи условия са в сила от 22 март 2024 година.