Регистрацията на търговска марка и бранд в EC осигурява правната защита на твоята марка и ти предоставя ексклузивно право върху нея на територията на всички държави – членки на Европейския съюз. 

Това ти позволява да развиваш своя бизнес, без да се притесняваш, че конкурент може да копира твоята марка и да се възползва наготово от твоите идеи, труд и инвестиции.

Какво е търговска марка

Търговската марката в ЕС може да се състои от всякакви знаци – думи, лични имена, рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката, нейната опаковка или звуци.

Търговската марка отличава твоите продукти и услуги от тези на конкуренцията.

Затова всеки сериозен бизнес регистрира своята търговска марка и се отнася към нея като към ценен бизнес актив, който изисква внимание и грижа.

Кога се препоръчва регистрация на търговска марка в ЕС

Регистрацията на европейска марка е препоръчителна превантивна стъпка, когато имаш големи цели и искаш да развиваш бизнеса си в Европейския съюз.

Кой може да подаде заявка за регистрация на марка на Европейския съюз?

Всички физически и юридически лица от държави – членки на Европейския съюз, могат да се обръщат директно към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Заявители от държави, които не са част от Европейския съюз, трябва да бъдат представлявани пред EUIPO.

Документация и изисквания

За да регистрира търговска марка в ЕС, заявителят подава заявление за регистрация на марка по образец.

Към заявката се прилагат следните документи:

  • Пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост
  • Приоритетен документ, когато се претендира приоритет
  • Документ за платени такси
  • Правила за използване на колективната или сертификатна марка, когато се иска регистрация на такава 

При подаване на заявката по електронен път се прилагат сканирани изображения на посочените документи.

След получаване на заявката тя се регистрира като получена. 

След регистриране на заявката същата се предава на компетентната дирекция, за да бъде датирана, и се преминава към следващите стъпки.

Процес на регистрация на марката в ЕС

Регистрацията на търговска марка в ЕС се осъществява чрез подаване на заявка към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). 

Процесът включва следните фази:

  • Попълване на заявката за европейска търговска марка  
  • Проверка на заявката 
  • Период на възможни възражения от трети страни към подадената за регистрация търговска марка
  • При липса на възражения или след корекции по подадени възражения марката се регистрира официално 

Какво се случва в процеса на проверка

При откриване на грешка в заявлението се изпраща възражение на заявителя, в което се посочва грешката. 

Заявителят разполага с два месеца, за да отстрани грешката, което автоматично удължава срока.

В случай на нужда заявителят може да заяви повторно удължаване, което трябва да бъде обосновано.

В някои случаи проверителите се свързват по телефона със заявителя (или с негов представител) за отстраняване на дребни възражения.

В случай че грешката не е отстранена коректно, се издава окончателно решение за частичен или цялостен отказ на заявката. 

Има случаи, в които е възможно някои от данните в заявката да бъдат изменени, ако това е уместно (например премахване на описание или добавяне на претенция за цвят). 

Ако заявителят не е доволен от резултата или смята, че е допусната грешка, има право да обжалва.

Ако заявката е отказана, тя може да бъде преобразувана в заявка за регистрация на национална марка, при условие че няма конфликт.

Ако няма повдигнати възражения, заявката се публикува на 23 официални езика на ЕС. 

Какво се случва в процеса на възражения

В случай че трети страни решат, че дадена марка не трябва да бъде регистрирана, те разполагат с тримесечен срок от датата на публикуване на заявката, за да възразят.

Мотивите за възраженията могат да бъдат по-ранни права или абсолютно основание.

  • Възражения при по-ранно право възникват, когато трета страна счита, че марката, която заявителят е подал за регистрация, се доближава или дублира регистрирана по-рано марка.
  • Възражения на абсолютно основание могат да възникнат, ако трета страна прецени, че подадената за регистрация търговска марка не е добре подбран отличителен знак спрямо бизнес сферата и бранда.

В случай на възникнал спор Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост взема окончателно решение, след като и двете страни, заявител и възразяващ, са представили доказателства и аргументи. 

Заявителят може да сведе до минимум риска от възражения, като направи проучване за потенциални конфликти, преди да подаде заявката.

Какво се случва в процеса на регистрация

При липса на възражение или забележки от трети страни търговската марка се регистрира и регистрацията може да бъде публикувана. 

Това се прави с цел други притежатели на марка на Европейския съюз и потребителите като цяло да бъдат уведомени, че съответната фирма притежава марката.

Публикуването на регистрацията е безплатно, а след него се издава сертификат за регистрацията, който може да бъде изтеглен до два дни след публикуването. 

Не се издава копие на сертификата за регистрация на хартиен носител. 

За подновяване на заявката се изминават същите стъпки, като периодът на подновяване е на всеки 10 години. 

Заявителят може да поиска да му бъдат издадени заверени или незаверени копия от сертификата за регистрация. 

Това може да се наложи при желание за приоритет на издаване на марка на ЕС. 

Някои юрисдикции признават позоваване на базата данни (eSearch), която съдържа регистъра на марки на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Други изискват официален документ, който може да бъде получен, като се подаде искане за проверка на досие.

Процес по обжалване на решение от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Страните, които са неблагоприятно засегнати от окончателното решение, имат право да подадат жалба. 

Инструментът за подаване на жалби се нарича eAppeal и предлага възможност за подаване на жалбата по електронен път.

Регистрация на търговска марка в ЕС от NEXT BASKET

Търговската марка е ценен актив за всеки съвременен бизнес.

Ако искаш да защитиш своите идеи и инвестициите си в продукти или услуги, както и в маркетинг и реклама, е много важно да защитиш марката си.

Процедурата по регистрация изисква задълбочено познаване и спазване на изискванията, за да премине плавно и без излишни спънки, затруднения или забавяне.

Експертите на NEXT BASKET по регистрация на търговска марка в ЕС, могат да ти спестят много време, нерви и пари с подготовка на цялата необходима документация, включително за изготвяне на заявката за регистрация на твоята търговска марка в ЕС.

Освен това можем да ти съдействаме за регистрацията на всички видове търговски марки.

Успоредно с това NEXT BASKET ти предоставя ново поколение автоматизирана платформа за онлайн магазини, с която можеш да развиваш своя бизнес в 28 държави в Европа.

Само като Партньор с онлайн магазин от NEXT BASKET получаваш всичко необходимо на едно място и на преференциална пакетна цена.

Имаш още въпроси относно регистрация на европейска търговска марка?

Интересуваш се от отстъпката за регистрация на търговска марка в ЕС, както и от безплатните и платените услуги за Партньорите, ползващи онлайн магазин от NEXT BASKET?

Свържи се с нас още сега на телефон

0999 222 222

Експертите на NEXT BASKET могат да ти съдействат с всеки вид регистрация на търговска марка.

Често Задавани Въпроси

Каква е цената за регистрация на търговска марка в ЕС?

Основната такса е в размер на 850 евро и обхваща един клас стоки или услуги. Таксата за втори клас е 50 евро, а таксата за три или повече класа е 150 евро за всеки следващ клас.

Защо е важно да се защити търговската марка в ЕС?

Когато бизнесът има регистрирана европейска търговска марка, притежателят ѝ може да забрани тя да бъде използвана без негово съгласие.

Това позволява на бизнеса да защити своите идеи и инвестициите в стоки или услуги, маркетинг и реклама, и по този начин да увеличи своите печалби и пазарен дял.

Колко време отнема регистрацията на търговска марка в ЕС?

Процесът на регистрация на търговска марка в ЕС е динамичен, изисква коректно попълнени документи и спазване на всички срокове и етапи.

Като се вземат предвид всички етапи и възможни забавяния, процедурата може да отнеме съответно между 9 и 18 месеца.