Искаш да развиваш бизнес със стоки или услуги онлайн, които да защитиш от нелоялна конкуренция и/или кражба от нелоялни конкуренти? 

NEXT BASKET може да ти съдейства при осъществяване на цялостната процедура по регистрацията и установяването на право върху търговска марка в Република България. 

Кога е правилното време за регистрация на търговска марка в България?

Регистрацията на национална търговска марка в България е удачно решение, когато стартираш собствен бизнес със създаването на продукт или услуга, които се отличават от конкуренцията и би искал да го защитиш, заедно с името, логото и всичките му други отличаващи го елементи.

Процедурата по регистрация на търговска марка е добре да стане още преди пускането на пазара на дадения продукт или услуга, за да се гарантира защитата му от нелоялни конкурентни практики – кражба, имитиране и други. 

С придобиването на търговска марка собственикът ѝ получава изключителни права и по-конкретно: 

 • Може да поставя защитената си марка върху стоки и услуги, които предлага. Стоките с този знак са със запазена марка и това ги отличава от тези на конкурентите.
 • Да я използва и да се разпорежда с търговската марка – да я прехвърля, разрешава правото за ползване от трети лица и т.н.;
 • Да забранява на други лица да използват идентичен или много сходен на нея знак, име, елемент и други, в рамките на нейната защита. 

Документация и изисквания за регистриране на търговски марки в България

За регистрацията на търговска марка в България е необходимо предоставянето на определена документация и е необходимо да бъдат взети предвид определени изисквания. 

Каква документация е нужна за регистриране на търговска марка в България? 

Придобиването на национална марка е регламентирано със Закон за търговските марки и географските означения (ЗТМГО).

Съгласно разпоредбите на ЗТМГО, заявителят за регистриране на търговска марка подава: 

 • Заявка за регистрация на търговска марка към Патентното ведомство на Република България. 
 • Документ за платена такса за регистрация на търговска марка. 

Какви са изискванията за регистрация на марка в България? 

Регистрацията на търговска марка в България се извършва по класове на стоки и услуги. Заявителят определя за кой клас стоки или услуги ще регистрира марка. Той следва да ги посочи в заявката, изписани със съответния им код (по Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки) и пълно наименование. 

Търговска марка може да бъде: 

 • Словна
 • Фигуративна 
 • Триизмерна 
 • Аудио марка 
 • Мултимедийна марка 

По отношение на визуализацията си, търговската марка НЕ може:

 • Да съдържа знаци и означения, обичайно установени в езика или част от търговска практика за типа стоки или услуги, както и да включва описателен характер. 
 • Да противоречи на обществения ред и морал – недопустимо е да включва думи или изрази, които са обидни и непристойни. 
 • Да заблуждава потребителите в качеството и произхода на стоката или услугата. 
 • Да включва гербове и знамена или да изобразява културно-исторически паметници. 
 • Да е идентична на друга марка, която вече се използва за означаване на продукти/услуги с подобен произход. 

Процес и стъпки по регистрация на търговска марка в България

Процедурата по регистрация на търговска марка в България е сравнително продължителен процес, който включва следните основни стъпки

1.Подаване на заявката за регистрация

Oт правилното ѝ оформяне и пълнота зависи колко време ще отнеме цялата процедура. ЗТМГО не предвижда възможност за промени при вече подадена заявка

При евентуално забелязани грешки впоследствие се подава нова заявка, а платените държавни такси не подлежат на връщане.  

Въпреки че всеки може да предприеме регистрация на търговска марка, препоръчваме процедурата да се ръководи от специалист – NEXT BASKET може да ти съдейства в това отношение. 

2.Формална проверка 

Включва проверка на подадената заявка и съпровождащите я документи. 

При установяване на пропуски, същите могат да бъдат отстранени в едномесечен срок. 

3.Материална проверка (експертиза по същество) 

Прави проверка дали заявеният за регистрация знак (търговска марка) отговаря на условията за регистрация.

Установяват се наличието и/или липсата на абсолютни основания за отказ. 

4.Публикация на заявката

В срок от един месец след приключване на експертизата, свързана с установяване на абсолютни основания за отказ, заявката се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

В тримесечен срок от датата на публикуването ѝ всяко лице може да възрази срещу нейната регистрация с подаване на възражение, а титулярите на противопоставими права – чрез подаване на опозиции. 

5.Регистрация на търговска марка, публикация и издаване на свидетелство за регистрация 

При липса на възражения срещу регистрацията на търговска марка или отхвърлянето им по неоснователност се издава решение за регистрация на търговска марка. 

Търговската марка се вписва в Държавния регистър на марките и се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. 

След заплащане на дължимата държавна такса за регистрация на заявителя се издава свидетелство за регистрация на търговската марка. 

Регистрация на национална търговска марка в България с NEXT BASKET

Юридическият отдел на NEXT BASKET може да се погрижи за цялостния процес регистрацията на марката в България. 

NEXT BASKET ще подготви и депозира целия набор от документация, както и ще проследи процеса по вписването на марката в Патентното ведомство, при заявка за услуга от наш партньор.

Често Задавани Въпроси

Колко струва регистрация на търговска марка (ТМ) в България?

Регистрацията на българска ТМ за продукти/услуги до три класа е 520 лв., като за всеки следващ клас се дължат по 30 лв. на клас.

Таксите могат да бъдат платени на каса в Патентно ведомство на Република България или да бъдат преведени по банков път.  размери от 520 лв. 

Таксите се изплащат поетапно, съобразно етапите, по които се извършва услугата.

Кой може да регистрира ТМ в България?

Всяко българско физическо или юридическо лице, включително и чуждестранно такова, може да регистрира запазена марка. 

Лицата, заявяващи регистрация на марка, не е задължително да произвеждат или да търгуват с типа стоки или услуги, за които регистрират търговска марка. 

Чуждестранните заявители се представляват пред органите на Патентното ведомство от местен представител по индустриална собственост.

Важи ли регистрираната ТМ на територията на Европейския съюз?

Не. Регистрираната в България марка важи само за територията на България. 

Има възможност за разширяване на нейния териториален обхват посредством: 

 • Регистриране на ТМ на ЕС, която се подава в EUIPO (European Union Intellectual Property Office); 
 • Подаване на заявка за международна регистрация на марка в СОИС (Световна организация за интелектуална собственост).

Има ли срок на валидност регистрираната ТМ (търговска марка) в България?

Да. Валидността на регистрираната марка в България е 10 години, считано от датата на подаване на заявка за регистрация. 

След изтичане на този срок валидността ѝ може да се подновява неограничен брой пъти. 

За подновяването на търговската марка се дължат съответните държавни такси.