Името на фирмата ти е един от най-важните ѝ елементи – то до голяма степен има отношение към първото впечатление, което създаваш у своите клиенти. 

Важно е да имаш име, което е подходящо за бизнеса ти с онлайн търговия, от една страна, както и да отразява твоята дейност, продукти и услуги, от друга. 

За да регистрираш име на фирма обаче, трябва да си сигурен, че то е свободно. 

NEXT BASKET ти дава отговорите на всички въпроси относно проверка за име на фирма. 

Имаш идея, но нямаш информация?

Имаш идея за име на фирма, която би искал да регистрираш, но не знаеш дали това име е свободно? 

Важно да е имаш предвид, че съгласно действащата нормативна уредба у нас и по-специално разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) името на фирмата не може да е идентично или сходно с това на вече регистрирана търговска марка. 

Също така то не може да се дублира с име на фирма, което вече е регистрирано и се използва от друго търговско дружество.

Проверка за свободно име на фирма в Търговския регистър 

Проверка на свободно име за фирма се прави в Търговския регистър (ТР), който е част от Агенцията по вписванията. 

Агенцията по вписванията поддържа и БУЛСТАТ регистър – административен регистър с БУЛСТАТ номер и имена на регистрираните в България търговски дружества. 

Проверката се прави по електронен път, като не е нужно да разполагаш с електронен подпис, тъй като тази информация е публична. 

Ето и стъпките, които да следваш, за да направиш проверка на свободно име на фирма: 

  • Стъпка 1: Влез в сайта на Търговския регистър.
  • Стъпка 2: Избери меню Регистри, след това Търговски регистър Справки (или само Справки) и избери менюто Права върху фирма/Наименование.
  • Стъпка 3: В полето за търсене можеш да въведеш името, което планираш да регистрираш, за да направиш проверка за заето име на фирма.

На страницата ще се визуализира списък с имена на фирми, които съдържат името, което си изписал. Тук можеш да провериш дали търсеното от теб име вече е заето. 

Ако се появи надпис Няма намерени резултати, това означава, че с името, което търсиш за твоята фирма, няма регистрирано търговско дружество. 

Ако избраното име на фирма е свободно, би следвало да има пречки да се регистрира по надлежния ред в Агенцията по вписванията към ТР. 

Проверка за бизнеси със сходни имена

При подбора на име на фирма и проверката му за регистрация имай предвид, че е много вероятно то да е твърде сходно с името на вече регистрирано юридическо лице.

В този случай може да ти бъде отказана регистрация.

В сайта на ТР може да се правят и други справки, които се отнасят до дейността на фирми и физически лица, свързани с тях.

Това включва следните проверки:

  • Проверка за издадени документи
  • Актуално състояние на фирми 
  • Проверка за свързани с фирми физически лица въз основа на въведени лични данни, като име и ЕГН.

Проверка за регистрация на търговска марка

Макар и незадължителна, регистрацията на търговска марка на юридически лица е често срещана практика. 

Преди да регистрираш търговска марка, също трябва да провериш дали вече няма такава. 

Пълна документация относно статуса на името за фирма

NEXT BASKET може да ти съдейства в цялостния процес по проверка и регистрация на фирма или търговска марка, като подготви цялата необходима документация. 

При избора и регистрацията на име на фирма следва да се спазват конкретни правила, определени от закона, а именно: 

  • Името на дружеството задължително се изписва на български език, като ТЗ предвижда възможност това да бъде направено и на чужд език.
  • Името не трябва да въвежда в заблуждение и да накърнява обществения ред и морал.
  • Правната форма на дружеството (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) задължително се съдържа зад името с абревиатурата си.

Често задавани въпроси

Трябва ли да регистрирам фирма, ако осъществявам търговска дейност с онлайн магазин?

Да, регистрацията на фирма при осъществяване на търговия с електронен магазин е задължителна.

Има ли значение изборът на име на фирма?

Да, името, което използва бизнесът, има значение от гледна точка на бранд мениджмънта, визията и цялостното му представяне на пазара и в отношенията с клиентите.

Как мога да регистрирам фирма самостоятелно?

Всяко физическо лице може да регистрира фирма на свое име, след като подготви нужната документация и я депозира в Агенцията по вписванията към ТР. 

Все пак съветът ни е лицата, които биха искали да регистрират фирма, да използват бизнес услуги или юридически консултации при предприемане на тази стъпка. 

Каква правна форма да използвам при регистриране на фирма?

NEXT BASKET те съветва да регистрираш търговско дружество с правна форма ООД (при партньорски бизнес) или ЕООД (ако развиваш бизнес самостоятелно). Регистрацията като едноличен търговец (ЕТ) има своите специфики, с които следва да се запознаеш преди да вземеш окончателно решение.