Динамично развиващият се онлайн бизнес трябва да отговаря на много на брой и постоянно променящи се разпоредби и регулации.

За да развиваш спокойно и уверено своя бизнес е важно да имаш пълно професионално счетоводно обслужване от доказани експерти. 

Счетоводителите на NEXT BASKET извършват пълно счетоводно обслужване за нуждите на бизнеси в България, Европа и света. 

Затова се създали счетоводната къща NB PROFIT, която се управлява от нас.

Всички видове счетоводни услуги за онлайн магазин в NEXT BASKET

Когато счетоводството се извършва от професионалисти, управителят може да се фокусира върху по-стратегически въпроси, свързани с развитието и разрастването на бизнеса.

Затова NEXT BASKET ти предоставя всички видове счетоводни услуги за онлайн магазини – самостоятелни или свързани с физически магазини.

Част от счетоводните услуги, които предлагаме, включват:

 • Водене на счетоводство на малки, средни и големи компании
 • Създаване на счетоводни и финансови документи 
 • Извършване на различни плащания
 • Осчетоводяване на онлайн продажби
 • Управление на данъци и такси
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Банкови транзакции
 • Изготвяне и подаване на заявления
 • Разходни и приходни ордери
 • Обработка на заплати и данъци 
 • Персонален оперативен счетоводител
 • Първични счетоводни документи
 • Счетоводни книги и сметкоплан
 • ТРЗ (труд и работна заплата) 
 • Ведомости за възнаграждения на персонала
 • Финансови отчети и административни услуги
 • Съставяне на разчетно-платежни ведомости
 • Подготовка на годишни данъчни декларации и отчети
 • Консултации по въпроси от данъчно, трудово и търговско право
 • Изготвяне на проекти: инвестиционни, финансови или за преструктуриране на дружеството
 • Консултации по въпроси, свързани с управление на финансите 

Или иначе казано – при нас ще откриеш всички видове счетоводно-правни услуги, от които има нужда бизнесът днес. 

Финансови операции и документация

Печелившото управление на магазин за електронна търговия включва професионално управление на всички финансови операции и на цялата фирмена документация. 

Това включва цялата документация, свързана с:

 • Поръчки 
 • Плащания 
 • Фактури за продажба
 • Връщания и възстановявания
 • Доставка и транспортни документи
 • Управление на склада
 • Данъчни документи и декларации
 • Бюджети и финансови прогнози
 • Финансови отчети
 • И много други

С помощта на на счетоводните услуги за онлайн магазини, тези грижи не тежат на теб, а това ти освобождава време и ти носи спокойствие.

Ние се грижим за всички финансови операции и документация, а ти – за развитието на бизнеса в България и Европа.

Дължими данъци и такси

Всеки бизнес, който работи и се развива, се налага да плаща данъци и такси в държавата, в която извършва дейност.

Когато става дума за онлайн магазин, който може да работи в България и Европа, този въпрос е още по-сложен в зависимост от законодателството на ниво държава и Европейски съюз.

Най-често срещаните плащания, които всеки онлайн магазин има задължение да извършва в срок, са:

 • Данък върху добавената стойност (ДДС) 
 • Корпоративен данък 
 • Местни данъци и такси 
 • Осигурителни вноски
 • Застрахователни вноски 
 • Данъци върху доходите на физически лица 
 • Данъци върху доходите на юридически лица и други.

Навременното плащане на данъците и таксите ти гарантира, че няма да плащаш глоби за пропуснати срокове и ще можеш да развиваш своя бизнес без излишни проблеми и главоболия.

Също така доброто планиране на данъците и таксите при спазване на законовите изисквания може да намали размера на данъците, които плащаш. 

Това ти позволява законно и без допълнителни усилия да повишаваш печалбата на твоя бизнес. 

Изготвяне на годишен финансов отчет за фирми

Изготвянето на годишен финансов отчет е задължително и дава яснота за паричните потоци и печалбата на бизнеса.

Годишният финансов отчет представя пред държавните органи резултатите от дейността на фирмата за изминалата счетоводна година. 

Годишният финансов отчет най-често включва:

 • Преглед и обработка на документи
 • Преглед и анализ на оборотна ведомост
 • Съгласуване с ръководството
 • Съставяне на годишна данъчна декларация
 • Годишно счетоводно приключване
 • Съставяне на финансови отчети
 • Изготвяне на отчет за резултатите от дейността
 • Счетоводен баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за собствения капитал
 • Съставяне на годишен отчет за дейността за НСИ и др.

Коректното изготвяне на годишен финансов отчет позволява на бизнеса да спази законовите изисквания и да се предпази от глоби и санкции.

Не на последно място, информацията от годишния финансов отчет е полезна за бизнеса при кандидатстване за кредит или при набиране на средства от инвеститори.

Договори със служители

Договорите със служителите са важни за всеки онлайн магазин, защото предоставят стабилност и защита както на работодателя, така и на служителите. 

Какви са ползите за бизнеса, когато имате добре изготвени договори със служителите?

 • Точно и ясно определени роли и отговорности 
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Уреждане на въпроси, свързани с трудовото законодателство, като заплащане, работно време и отпуск
 • Опазване на поверителността на информацията за клиенти и доставчици 
 • Решаване на спорове между работодателя и служителите
 • Планиране и управление на ресурсите

Договорите със служителите са своеобразна защита за бизнеса, както и съществен елемент от добрата фирмена култура. Затова е особено важно да бъдат изготвени компетентно.

Осчетоводяване на плащания на фирми

Осчетоводяването на плащанията е основен аспект от финансовото управление на бизнеса.

То е необходимо за:

 • Финансов контрол и прозрачност на бизнеса

Получаваш прозрачност в приходите, разходите и финансовото състояние на бизнеса. 

 • Съответствие със законодателството и управление на данъците

Избягваш глоби и плащаш по-малко данъци напълно законно.

 • Финансово планиране, прогнозиране и подобряване на паричните потоци

Предотвратяваш финансови проблеми, поддържаш стабилността на бизнеса и го развиваш.

Регистрация и водене на счетоводство по ДДС

Регистрацията и воденето на счетоводство по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност) е много важно за всеки онлайн магазин.

Нещо повече – всички компании, когато достигнат приход от 100 000 лв. в рамките на една календарна година, трябва да бъдат регистрирани по ДДС – това е задължителна регистрация по ДДС.

Регистрацията по ДДС и пълното счетоводно обслужване на онлайн магазин ти позволяват да:

 • Спазваш законовите изисквания и да управляваш данъчните си задължения.
 • Възстановяваш ДДС като намалиш разходите и повишиш печалбата без допълнителни усилия. 
 • Намаляваш административната тежест и подобряваш конкурентоспособността на бизнеса ти на европейския пазар.
 • Осчетоводяваш разходите си за реклама към големите международни платформи като Google и Meta.

Експертите ни ще те консултират относно всички възможности, които ти позволяват да плащаш по-малко данъци при гарантирано спазване на закона. 

Какви са предимствата на пълното счетоводно обслужване от NEXT BASKET

NEXT BASKET ти предлага професионално обслужване, с което получаваш много повече от просто счетоводство. 

 • Имаш пълен онлайн достъп до своята финансово-счетоводна документация на един клик разстояние. 
 • Осъществяваш продажбите си по-лесно, като използваш интуитивен функционален модул за издаване на е-фактури. 
 • Използваш автоматизирана система за изпращане на справки, чрез които ще се информираш периодично за наличие на задължения. 
 • Надежден изкуствен интелект сканира фактурите ти и извлича автоматично данните от тях. 
 • Данните ти са 100% защитени от хакерски атаки и неоторизиран достъп чрез надеждно криптиране на информацията. 
 • Следим най-актуалните промени в данъчни разпоредби и ги прилагаме при отчитането на бизнеса ти. 
 • Осъществяваме всички данъчни проверки и ревизии и гарантираме, че данъчно-счетоводната ти дейност отговаря на изискуемите от закона правила. 
 • Съдействаме при всички видове данъчно-счетоводни одити, като сътрудничим с лицензирани одитори и експерти в областта на е-търговията.
 • Извършваме цялостно документално оформяне при внос и износ на стоки и осчетоводяваме процесите според нормативните правила на национално и международно ниво. 
 • Откриваме и управляваме фирмени банкови сметки и платежни системи, като осчетоводяваме движенията по тях регулярно и съгласно закона. 
 • Извършваме всякакви видове плащания към контрагенти и към бюджета и следим за спазването на всички срокове, за да предотвратим риска от санкции.
 • Грижим се за заприходяването и изписването на стоки от твоя склад и съставяме и необходимите финансово-счетоводни документи, съпътстващи процеса. 
 • Осъществяваме всички видове стокови инвентаризации – периодично и/или при поискване. 

Екипът на NEXT BASKET ти предлага счетоводни услуги както на абонаментен принцип, така и при еднократно поискване. 

Имаш въпроси относно абонаментните счетоводни услуги или счетоводните услуги при еднократно поискване от NEXT BASKET?

Интересуваш се от изгодните планове за ползване на онлайн магазин от NEXT BASKET и безплатните и платени услуги, включени в тях?

Често задавани въпроси

Каква е цената за пълно счетоводно обслужване?

Цената на счетоводство на фирма най-често се определя от:

 • Размера на фирмата
 • Дали е регистрирана по ДДС 
 • Обема и сложността на счетоводните задачи 
 • Целите на клиента и бизнеса 
 • Брой трансакции и брой документи на месец
 • Брой осигурени лица
 • Работните часове
 • Пазарите, на които работи бизнесът

При наемането на счетоводител или счетоводна къща се сключва договор за счетоводно обслужване.

Цената за абонаментно счетоводно обслужване от NEXT BASKET се определя преференциално спрямо абонаментния план, избран от Партньора. 

Какви са предимствата на пълното счетоводно обслужване от NEXT BASKET пред собствения счетоводител?

Предимството да имаш собствен счетоводител е, че работи на място за бизнеса. 

Това крие и някои недостатъци, например:

 • Необходимост от осигуряване на работно място
 • Наемане на човек с професионална квалификация
 • Наемане на втори човек, който да може да поеме работата при отсъствие на титуляра
   

Предимството на абонаментно счетоводно обслужване от NEXT BASKET е, че докато ние се грижим за документацията и спазването на законовата рамка, ти имаш комфорта да се грижиш за развитието на бизнеса си. 

Как да си сменя счетоводството?


При смяна на счетоводство е важно да се изиска пълният списък с необходими документи, включително:

 • Оборотни ведомости
 • Данъчни декларации
 • Ведомости за заплати
 • Кореспонденция с НАП
 • Амортизационни планове 
 • Банкови извлечения
 • ПИК кодове от НАП и КЕП и много други.

За да премине процесът плавно и без прекъсване, можеш да разчиташ на пълно съдействие от наша страна.