Европейският съюз е формиран от 27 държави членки, които ежедневно работят заедно по много въпроси, свързани със стандартизацията на търговията, общите правила за митническия и данъчен режим, и неимоверно количество други търговски казуси.  

Съвместната търговия между държавите членки обаче създава несъответствия в различните търговски законодателства в рамките на ЕС. Това поражда нуждата от унифициран код, който да носи еднаква общодостъпна информация за дадена компания.  

Тук се появява ВАТ номерът (още познат като ДДС номер). Ако си решил да създадеш компания, която ще се занимава с търговия в Европейския съюз, то несъмнено ще ти се наложи да се сблъскаш с понятието ВАТ.  

Но какво е ВАТ номер? Как да го проверя? Отговаряйки на тези въпроси в тази статия, се надяваме да ти спестим прочитането на безбройните казуси по ЗДДС и да обобщим най-ключовата информация относно същността, функцията и проверката на ВАТ номера.  

Какво е VAT номер и за какво се използва? 

ВАТ (Value Added Tax) номерът е идентификационен номер, който се използва за идентификация на компанията за целите на Данъка върху добавената стойност (ДДС). Можеш да го срещнеш и като ДДС номер в различни текстове.  

ВАТ номерът се състои от два основни елемента: 

  • Представка, която показва държавата-членка на компанията (За български компании представката е BG); 
  • Уникален номер на компанията.  

Например номер по ДДС, издаден в ЕС, на фирма, регистрирана за данъчни облигации на територията на Република България, ще изглежда по следния начин BG 789456321. 

ВАТ номерът позволява на Държавните органи и физическите лица да идентифицират компанията, която е регистрирана за ДДС в дадена държава членка на Европейския съюз. Идентифицирането на компаниите номера е от решаващо значение за правилното функциониране на ДДС системата и събирането на статистическа информация за външната търговия, наложена от Европейския съюз. 

ВАТ номерът се използва за редица административни цели, свързани с ДДС. Например, ВАТ номерът трябва да се включва в Декларацията за ДДС на компанията, когато тя е въвела или изнесла стоки или услуги между държавите членки на ЕС. ВАТ номерът също така е важен елемент при издаването на фактури, свързани със стоки и услуги, доставени в рамките на ЕС.  

Най-просто казано, ВАТ номерът е уникален код, който позволява идентифицирането на дадена компания при проверка за регистрация на ДДС.  

Защо и кога се прави проверка на VAT номер? 

ВАТ номерът е един от ключовите елементи при търговията между компании в Европейския съюз. Проверката на ВАТ номера в ЕС е важна не само за правилното изчисляване на ДДС, но и за следене на изпълнението на международното законодателство за данъчно облагане на търговските операции. 

ВАТ номерът се изисква при търговски операции между различни държави членки на Европейския съюз, като например при продажба на стоки или услуги от една държава към друга. В този случай, компанията продавач трябва да издаде фактура с включен ВАТ номер на компанията купувач. 

Проверката на ВАТ номера в ЕС се прави с цел да се установи дали компанията, която го предоставя, е регистрирана за ДДС и дали VAT номерът е валиден. Ако ВАТ номерът е невалиден, фактурата не може да бъде приета като документ, доказващ плащането на ДДС. 

Това може да доведе до прекъсване на търговските отношения между компаниите. 

Проверката се прави преди всяка търговска сделка от държава членка или транзакция, за да се избегнат финансови и юридически последствия. 

Освен търговските операции между компании, ВАТ номерът също е важен за международните сделки на физически лица. Когато физическо лице купува стока или услуга от други държави членки на Европейския съюз, продавачът трябва да включи ВАТ номера на физическото лице във фактурата. 

Така, проверката на ВАТ номера може да предотврати нелегална търговия, като например продажба на стоки без плащане на ДДС. 

Как да провериш VAT номер – стъпка по стъпка? 

Сега, когато знаем защо и кога да проверим дали даден номер по ДДС е валиден, нека разгледаме как да го проверим. Мястото, където можеш да направиш справка за валидността на ВАТ номер е информационната система за данъци и митници VIES.  

Абревиатурата означава VAT Information Exchange System и представлява електронна информационна система за обмен на информация относно регистрация по ДДС на компании, регистрирани в  държави членки на съюза.  

Системата обработва и съхранява информационните бази от данъчните служби в държавите членки на ЕС. От VIES декларациите на ЕС, можем да правим справки за статуса на определена компания по ДДС.  

Нека разгледаме как да направим проверка на ДДС номер, издаден в ЕС, стъпка по стъпка. 

  • Стъпка 1: Отиди на сайта на Европейската комисия за данъци и митници VIES (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).[Text Wrapping Break] 
  • Стъпка 2: Избери съответната държава членка, в която е регистрирана компанията по ДДС от падащото меню.[Text Wrapping Break] 
  • Стъпка 3: Въведи номера по ДДС на компанията, която проверяваш, а след това направи същото за себе си в полетата за “запитващ”.[Text Wrapping Break] 
  • Стъпка 4: Натисни бутона “Провери”.[Text Wrapping Break] 
  • Стъпка 5: Резултатът ще ти каже дали номерът е валиден и дали изобщо съществува такава компания, регистрирана за ДДС в съответната държава членка на ЕС.  

Чие задължение е проверката на VAT номер? 

В Европейския съюз съществува задължение за проверка на ВАТ номерата, което се налага на различни институции и организации. Това е важна стъпка, която допринася за защитата от измами и нередности, свързани с ДДС.  

Но кой е отговорен за тази проверка? 

Държавните органи 

Всяка държава членка на ЕС има национална администрация, която отговаря за контрола на ДДС. Тези органи могат да извършват проверки на ДДС номерата на компаниите, които работят на техните територии. Те могат да използват различни методи за проверка, като например проверка на документи, онлайн проверки в базите данни и др. 

Органите по данъчното облагане 

Органите по данъчното облагане имат също отговорност за проверка на ВАТ номерата. Те могат да изпълняват такава проверка в рамките на данъчните си процедури или като реагират на жалби и сигнали за нередности. Органите по данъчното облагане извършват проверки върху бизнесите, за да се уверят, че те спазват правилата за ДДС и че плащат дължимите данъци. 

Търговците и купувачите 

Клиентите и търговците могат също да извършват проверки на ВАТ номерата, но нямат правно задължение да го правят. Проверка може да бъде извършена за да се уверят, че техните бизнес партньори са регистрирани за ДДС в ЕС и са законно действащи. Проверки могат да се извършват от страна на търговеца или купувача, осъществяващи сделки в ЕС. Това е най-лесният начин да се съберат данни за данъчния статус на търговците. 

Тези проверки са особено важни, когато се правят търговски сделки с други компании в ЕС, за да се гарантира, че сделките са правилно облагаеми с ДДС.  

В заключение, задължението за проверка на ВАТ номерата се налага върху множество институции и организации, за да се гарантира правилното функциониране на системата за ДДС в Европейския съюз. Тези проверки са от съществено значение за предотвратяване на измами и неправомерна търговия.  

Често Задавани Въпроси

Как мога да проверя ВАТ номер на дружество в друга държава от ЕС? 

Можеш да провериш даден ВАТ номер на дружество в друга държава от ЕС чрез онлайн системата на Европейската комисия за обмен на ДДС информация (VIES). Просто въведи ВАТ номера, който искаш да провериш, и системата ще ти покаже дали е валиден.

Какъв е срокът за регистрация на ВАТ номер? 

Времето, необходимо за регистрация на ВАТ номер, може да варира в зависимост от държавата членка на ЕС, в която си регистриран. Обикновено процесът на регистрация може да отнеме няколко седмици или дори месеци.

Въпреки това е важно да знаеш, че в някои държави регистрацията на ВАТ номер е задължителна преди да започнеш да извършваш бизнес дейност. Все пак, партньорите ти може да се нуждаят от номера за проверка.

Какво трябва да направя, ако изпратя стока или услуга до друга държава от ЕС и получателят не може да потвърди своя ВАТ номер? 

Ако изпратиш стока или услуга до друга държава от ЕС и получателят не може да потвърди своя ВАТ номер, ще трябва да платиш ДДС за съответната държава. В този случай е важно да се свържеш с местните данъчни органи на държавата, където се изпраща стоката или услугата, за да разбереш какви са изискванията за плащане на ДДС.