Бизнес средата е по-конкурентна от всякога и един от най-ефективните начини да надминеш конкуренцията е като изтъкнеш с индивидуалност и уникален брандинг.

Запазената марка узаконява и предпазва твоята идентичност, отличавайки бранда ти с официален знак.

Днес ще разгледаме какво е запазена марка, нейното регистриране и защо запазената марка е изключително важен юридически и брандинг елемент за всеки бизнес.

Какво е запазена марка

Търговската марка (още позната като запазена марка) е законен индикатор за притежание на изключителни права над символ, дума, фраза, лого, звук или дизайн, специфично характерен за конкретна организация или бранд. Запазената марка е сред най-често срещаните видове интелектуална собственост. 

Регистрацията на търговска марка осигурява законна защита над знака и предоставя ексклузивно право на употреба на собственика. Други сдружения или лица не могат да използват същата или подобна марка, ако има вероятност да доведе до объркване на публичното възприятие. Неупълномощеното използване на търговски марки се счита за нарушение на законите за интелектуална собственост.

Не само бизнеси могат да направят регистрация за запазена търговска марка. Това право имат и индивидуалните лица, правителствени и нестопански организации и други лица.

Понятието има няколко различни наименования: регистрирана марка, фабрична марка, запазена марка, търговска марка или само марка. В международната практика, понятието се обединява под trade mark.

Официално легитимиране на търговска марка е формален процес, който може да отнеме месеци.

Видове запазени марки

Според приложението и контекста, съществуват редица различни видове запазени марки. Тук ще ги изброим по категориите им.

Видове марка по легитимност

Използването на марка може да се случи по два основни начина:

 • Регистрирани марки – това са марки, одобрени от ЗМГО (Закон за марките и географските означения), притежателят на които има абсолютни права. Регистрирани лица могат да да се противопоставят законно на запазени марки и неузаконени марки, които са еднакви или сходни с оригиналните. Собственикът на търговската марка също може да я използва либерално с цел установяване на франчайз, редактиране на марката и прехвърляне. Официалният знак за запазена марка е ®.
 • Нерегистрирани марки – това са марки, които не са регистрирани или са в процеса на регистрация на търговска марка. Те помагат при установяването на официални регистрирани марки, за да се установи предходна употреба. Същевременно, чрез тях, дадената организация или лице може да претендира за интелектуална собственост. Знакът за неофициална запазена марка е ™.

Видове запазена марка според съдържанието

В зависимост от характера на стоките или услугите, за които се патентова марка, видовете могат да бъдат:

 • Словни марки – тези марки са съставени от една или повече думи, цифри или символи. Най-често представляват имена на брандове, организации, музикални групи, слогани и други.
 • Фигуративни марки – различни видове изображения като лога, емблеми и снимки, представящи бранда по начин, който е уникален. 
 • Комбинирани марки – комбинация между различни видове запазени марки, като фигуративни и словни. Обикновено това е комбинация от логото на организация и текст, които формират един дизайн.
 • Триизмерни марки – може да се регистрира запазена марка за физическия дизайн или формата на продукт или опаковка. Например, формата на опаковката също може да бъде запазена марка.
 • Цветови марки – индивидуални цветове, както и комбинацията от тях може да бъде запазена марка.
 • Звукови марки – звуци и комбинация от звуци могат да бъдат регистрирани като запазени марки, под формата на звуков запис или снимков файл, който показва нотацията.
 • Ароматни марки – тези марки се регистрират рядко, поради субективната си същност, но съществуват и аромати, които са предпазени от закона за интелектуална собственост.

Съществуват марки, които не попадат в никоя от горепосочените групи и трябва да преминат през проверка за годност и адекватност от релевантните органи за регистрация на търговска марка.

Видове запазена марка според предназначение

Марката е знак, който е способен да отличи дейностите или услугите на едно дружество от тези на други лица по няколко начина:

 • Индивидуални марки – този тип запазени марки за най-широко разпространените, защото се издават за продуктите или услугите на индивидуално лице. 
 • Колективни марки – вид търговска марка, която се издава на колектив от лица, предлагащи еднакви услуги или стока под едно легално сдружение.
 • Сертификатни запазени марки – марки могат да се използват от всеки, който има разрешението на конкретния притежател. Този метод на бранд развитие се използва активно в сферата на франчайзинга.

Видове запазена марка според географски обхват на действие

Всяка търговската марка е ограничена и по отношение на географията, като видовете са следните:

 • Национални марки – тези марки са регистрирани според националната наредба за интелектуална собственост. В Република България, това е ЗМГО (Закон за марките и географските означения).
 • Регионални марки – това са марките, които имат ефект в по-обширен географски регион. Например, ако искаш марката ти да има закрила в рамките на Европейския Съюз, можеш да я регистрираш в EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
 • Международни марки – те са ефективни в целия свят. Международна регистрация на марка може да се установи през Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Запазени марки за услуги

Докато повечето запазени марки са търговски и предпазват продукти, съществуват и услуги със запазена марка. Например студио за масаж (услуга) може да установи запазена марка на логото си.

Запазени марки за услуги се обозначават с този знак ℠.

Защо и кога се патентова марка

По-долу ще откриеш няколко важни съвета, касаещи процеса по подаване на заявката за регистрация, както и последващите процедури. 

Забавянето не се препоръчва

Запазената марка ще ти помогне да запазиш идентичността на бранда си, откроявайки се от конкуренцията. Твоята интелектуална собственост е ценна и ако не я предпазиш навреме, има шанс те изпреварят.

Много малки бизнеси не обмислят запазването на марката си с години. Така, те излагат на опасност своите оригинални стоки или услуги, тъй като уникалната идентичност на организацията може да бъде присвоена. В последствие, съответният орган може да забрани на реалния създател на интелектуалната собственост да се възползва от нея. 

Въпреки че нерегистрираните марки имат легална защита, те не са толкова силни колкото регистрираните. Ако логото или името на фирмата ти са подобни на съществуващи такива, ти се излагаш на риск от подсъдимост.

Кога да регистрираш запазената си марка?

Предвид рисковете на късната регистрация и сравнително бавния процес на установяване на търговска марка, най-добрата стратегия е ранното свързване с патентното ведомство или релевантната организация за твоите маркови цели. Това може да е при началната фаза на установяване на стоките и услугите, логото и името.

Преди подаване на заявка за регистрация на марка се препоръчва дълбочинно проучване. Важно е да се определи дали съществуват подобни запазени марки на тази, която искаш да регистрираш. Ако твоята отговаря на изискванията и е достатъчно отличаваща се, органите като USPTO и EUIPO ще разполагат с по-малко основания за отказ.

Ако оставиш запазването на марката си за твърде късно, това може да ти коства не само хиляди в създаването на нови брандинг и маркетинг материали, а и лоялността на потребителите и клиентите ти, в следствие на тотално или частично брандово репозициониране.

Процесът на регистрацията може да се извърши изцяло по електронен път и е обикновено изграден от четири стъпки:

 1. Подаване на заявка;
 2. Проверка от регистриращия орган;
 3. Предоставяне на срок за опозиции;
 4. Регистриране.

Този процес може да отнеме 7-8 месеца в САЩ и ЕС и над година в България, но за сметка на това, марката е защитена считано от датата на подаване на заявката.

Какви предимства носи регистрацията за бранда

Регистрацията в Патентно ведомство или друга международна организация идва с редица предимства – от разпознаваемост и престиж до правна защита и по-лесен достъп до световните пазари. 

Правна защита

Твоята интелектуална собственост е защитена от закона и си в правото си да повдигаш легални обвинения, ако смяташ, че твоята бранд идентичност или доверието на клиентите ти биват засегнати от други компании и/или трети лица

Съществува мит, че при малко промяна на марката – например цвят или буква – тя може да подмине законите за предпазване на интелектуална собственост. Това не е така, защото все още съществува вероятност от объркване на потребителите. Големи вериги за бързо хранене често са жертви.

Уникалност и разпознаваемост

Запазената марка дава легитимност на един бранд, подсилвайки индивидуалността, характера, целите и ценностите му. В конкурентната бизнес среда, запазената марка служи като символ за надеждност и автентичност.

По-лесна откриваемост и авторитет

Запазената марка е и инструмент за комуникация. Тя ти помага бързо да привлечеш вниманието на клиентите и да го запазиш. 

Когато видят запазена марка, клиентите разбират, че ти имаш репутация в индустрията си и са по-склонни да ти имат доверие. Знакът ® носи със себе си авторитет, който може да направи голяма разлика публичното възприятие за бранда ти.

Запазената марка е актив

В зависимост от уникалността на идеята ти и представянето на фирмата ти, запазената марка може да се разрастне в актив. Това увеличава цялостната стойност на бранда, правейки организацията ти по-ценна в очите на инвеститори, клиенти и конкуренти.

Всъщност, запазените марки на един бизнес намират място в счетоводните изчисления на на компанията под наименованието нематериални активи. Други интелектуални нематериални активи са патенти (patent) и авторски права (copyright).

Запазените марки нямат срок за годност

За разлика от патентите, търговските марки траят безкрайно, стига собственикът да продължава да я използва и да поддава нужните декларации за подновяване. 

Марките се регистрират и подновяват за срок от 10 години, а искането за подновяване трябва да се извърши в последната година от срока на действие. Най-старата запазена марк е SAMSON, регистрирана през 1884 и е все още активна.

Възможности за лицензиране и франчайзинг

Регистрацията на марката позволява сертификатно разпореждане, давайки възможност за установяването на франчайз. Това е изключително печеливша практика, която увеличава разпространението на бранда чрез умножаването на обектите и дистрибуторите.В допълнение, процесът за защита на правата в други държави става по-лесен и брандът ти може да се разшири в чужбина по-бързо и ефективно.

Често Задавани Въпроси

Каква е разликата между патент и запазена марка?

Патентът защитава правата над изобретения, продукти и процеси. Запазената марка осигурява права над идентичността на бранд и го предпазва от външната употреба на подобни знаци, която може да доведе до объркване на публиката.

Какви са разходите за регистрация на запазена марка?

Цената може да варира спрямо държавата, в която се поддава марка, както и обхвата на марката – ако се възползваш от услугите на адвокат или агенция, регистрирането на марка може да ти коства до 500 лв, а регистрирането на европейска марка може да стигне 700 лв.

Какви са причините за отказ на заявка?

Това силно зависи от типа интелектуална собственост. Най-често, отказите на запазена марка се дължат на недостатъчно ясна заявка, прилика със съществуващи марки или неморални и социално неадекватни марки.