Терминът логистика е преминал през промени в значението си – в миналото се е използвал главно в контекста на военното разпределение на ресурси, докато днес той намира повече употреба в света на бизнеса.

В следващите редове ще разгледаме какво е логистиката и какви са процесите, които най-често се използват в нея за надеждно функциониране на търговския бизнес.

Какво е логистика: значение и ключови аспекти

Логистиката се отнася до установяването на оптимални процеси за доставяне на материали, продукти и информация от точка А до точка Б. Това главно включва транспорт, складиране и обработване на различни стоки.

Логистиката е част от цялостната верига на доставки, чиято цел е да поднесе продукта или услугата от мястото на продукция до крайния клиент. Тази верига е съставена от множество процеси, които имат за цел да съкратят максимално разходите за пренос и съхранение, като запазят качеството на крайното обслужване на клиенти.

Логистична верига и процеси: преглед на потоците на стоки и информация

Ролята на логистичната верига в един бизнес е да се установят устойчиви и последователни процеси и партньорства, които осигуряват надежден контрол над пътя на стоката или информацията. 

За целта се изгражда инфраструктура с предначертани процеси, които се изпълняват от производители, доставчици, транспортни компании, софтуери и крайните клиенти.

Изграждането на подходящата бизнес логистика дава възможност на бизнесите да имат ясен и експертен поглед над различните работни потоци, улеснявайки управлението на стоката, следенето на разходите и ефикасността на процесите.

Ролята на логистиката е ключова и при управлението на потоци от информация. Този клон на логистиката се нарича информационна логистика и е особено релевантен за организации, които обработват клиентски и служителски данни.

Транспорт и доставка

Сред основните видове логистика са транспортната и доставъчната. Те покриват избора на транспортни средства и установяването на маршрутни линии с цел навременна доставка до даден пункт – склад или клиент. 

Координирането на транспорт и логистика на стока представлява комплексен процес, в който са включени много хора, обекти и ресурси. То е изключително важно, за да може да се изгради гладката и ефективна логистика на фирма, която се занимава с търговия, куриерство или запасяване.

Въпреки че централната цел на транспортната и дистрибуционна логистика е пренасянето на стока от една точка до друга, практиката включва и други ключови фактори:

 • Опаковане;
 • Контейнеризация;
 • Документация и застраховки;
 • Складиране;
 • Установяване на съвместимост с регулации и транспортни закони;
 • Управление и поддръжка на взаимоотношения с доставчици и транспортни компании;
 • Предвиждане на рискове и др.

Чрез използването на подходящ софтуер (като ERP системи), процесът на спедиция и логистика може да бъде значително улеснен и дори автоматизиран.

Управление на складовата дейност и контрол на запасите

Управлението на складовата дейност, още позната като складова логистика, е съществен компонент от цялостната логистика на един бизнес. 

Част от нея са:

 • Приемане на стока;
 • Съхранение и инвентаризация;
 • Разпределение на стоки;
 • Обработка на поръчки и др.

Оптимизирането на складовите дейности подпомага за организацията на складовото пространство и ускоряването на складовите процеси, което води до спестяване на складови ресурси.

Чрез развитието на логистика за складиране и въвеждането на софтуери за изпълнение на складови процеси, търговският бизнес може да намали значително разходите си и да осигури конкурентоспособно обслужване на своите клиенти.

Управление на доставките и връзката с доставчиците

Логистиката на един бизнес също включва установяване на подходящи партньорства с доставчици и ефективен обмен на информация между доставчици, бизнеси и клиенти. Тук присъстват процеси, свързани с изграждането на постоянни канали за комуникация, изготвянето на партньорски договори, контрол на качеството и осигуряването на навременна доставка на точното място.

Управлението на поръчките и партньорствата могат да се улеснят значително с помощта на софтуерни решения като SRM (Supplier Relationship Management) или ERP (Enterprise Resource Planning). Така се поддържа отворена комуникация, споделя се информация на поръчки в реално време и се държи отчет за сроковете за доставка.

Някои бизнес модели, като например дропшипингът, разчитат на т.нар. триъгълна логистика. Тя позволява на един търговец да прехвърли клиентската информация директно към доставчика си, който тогава изпраща поръчката от името на бизнеса-посредник.

Успешните дългосрочни партньорства с доставчици се базират на проактивно сътрудничество и доверие, но добра практика на логистиката е да се разглеждат общите процеси системно и да се провеждат предоговаряния, които са в интерес на всички страни.

Технологии в логистиката: Иновации и автоматизация в логистичните процеси

Съществува широка гама от софтуерни решения и услуги за логистика и изборът силно зависи от мащаба и целите на бизнеса. Тези системи са стандарт в модерната логистика, защото имат капацитета да автоматизират по-голямата част от логистичните процеси. Тук ще изборим някои от тях.

Видове софтуери за логистика

Различните видове логистични софтуери са както следва:

 • Решения за интернационална логистика, Тези софтуери разполагат с богата база данни и използват изкуствен интелект за да пресметнат най-ефикасните и релевантни партньори, цени, процеси и превозни средства на пазара, предвид целите и локацията на бизнеса.
 • Софтуери за оптимизиране на маршрутите. Вградените алгоритми на тези софтуерни решения се използват за да се изчисли най-бързия и икономичен маршрут за транспортиране на стока. Това важи и за бизнеси, които оперират на по-малък мащаб, като например куриерски фирми. Шофьорите могат да спестят разходи от гориво, както и време чрез използването на подходящата система.
 • Софтуери за извличане на локация. Те разполагат с функцията да назначават куриерски фирми или шофьори, според тяхната локация спрямо местонахождението на най-близкия склад. Пример за това са вътрешните системи за назначаване на шофьори в приложения за доставка на храна.
 • ERP системи. Тези системи са често срещани, особено сред средни и големи предприятия. Те изграждат централизирана база данни за управлението на складови процеси, складово количество и наличности, документиране, счетоводство и обработване на поръчки. Логистиката се оптимизира много по-лесно чрез наличието на нагледната и организирана база данни, която ERP системите изграждат.

Управление на риска в логистиката

Поради присъствието на многобройни стъпки и сложността си, логистиката включва внимателно предопределяне и превенция на потенциалните рискове. За целта се взема предвид чупливостта и преносимостта на продуктите, потенциалните забавяния поради външни фактори, загубите на стока при транспортация, пътната инфраструктура и дори възможността за кражба. 

Въпреки че това е продължителен процес на оптимизиране, предварителното логистично планиране и установяването на рискови фактори е най-добрия начин да се предотвратят неочаквани загуби и закъснения.

Логистика и оптимизация на разходите

Един от главните аспекти в логистиката е да се намалят разходите, които се появяват в различните етапи на веригата за доставки чрез постигане на по-ефективни и икономични операции. 

Видовете логистични разходи включват:

 • Разходи за придобиване;
 • Инвентаризация;
 • Опаковане;
 • Транспорт;
 • Данъци;
 • Инвестиране в нови технологии;
 • Служители и др.

Оценка на ключови показатели на ефективност

Правилното следене и анализ на представянето на логистичната верига е не само важна практика, а задължителна

За да се постигне оптимално движение на стока или информация, трябва да се следят показатели като време за транспорт, процент повредени или загубени стоки, скорост за обработване на поръчки и логистични разходи.

Технологията е ключов играч в оптимизирането на ефикасността на потоците. Интегрираните софтуерни решения може да централизира всички данни и да ти помогне да ги анализираш.

Регулации и правни аспекти в логистиката: Законодателство и правила, свързани с логистичните дейности

Логистичните процеси трябва да се съставят в рамките на релевантните регулации и законови изисквания. Много често, веригите за доставки покриват две или повече държави, а това означава, че трябва да се следват множество законодателства.

Главните правни аспекти, с които трябва да се съгласува бизнес логистиката са законодателствата за транспорт и митническите правила. При работа с информация е нужно да се спазват законите за опазване на данни.

Тенденции и предизвикателства

Логистиката разкрива множество предизвикателства пред една организация – от това да се справи с конкуренцията, до киберсигурността си и изграждането на устойчиви процеси, които минимизират въглеродния отпечатък върху околната среда.

С развитието на логистиката се появяват нови тенденции, които смекчават или изцяло се справят с предизвикателствата. Главното подобрение в сферата е дигитализацията и въвеждането на технологии, които автоматизират повечето ръчни процеси. 

Логистичният софтуер се разглежда като неизменна част от поточния план на всяка мащабна фирма или организация. Така можеш да следиш както място и време на доставки, така и обща ефективност на целия си бизнес в реално време и в дългосрочен план.

Често Задавани Въпроси

Кои са главните компоненти на логистиката?

Основните аспекти на търговската логистика са съхранението, опаковането, инвентаризацията, транспорта и управлението на информация и данни.

Как логистиката допринася за конкурентоспособността на бизнеса?

Логистиката подпомага за намаляването на разходите и предоставянето на по-добро обслужване. Много бизнеси с висок потенциал не успяват да генерират постоянни печалби – не поради лош бизнес модел, а защото логистичните им процеси са неоптимални.

Какво представляват зелените практики в логистиката и как се внедряват?

Зелените практики имат за цел да намалят въглеродните емисии от транспорта на стока и да намалят цялостните щети върху околната среда. За целта се използват екологични ресурси и се определят най-ефикасните маршрути за транспорт във валидните законови рамки.