Корпоративна социална отговорност (КСО) е аспект от бизнеса, който установява социалната отчетност в една организация. Целта е да се изградят устойчиви работни практики, които имат положително влияние върху местната и световна икономика.

Днес ще разгледаме какво представлява корпоративната социална отговорност и защо тя се отнася до това как фирмите правят пари, а не за това как ги харчат.

Какво е корпоративна социална отговорност – дефиниция

Терминът корпоративна социална отговорност се отнася до автономната стратегия за устойчиво развитие на бизнес процесите и опазване на околната среда. Чрез КСО, фирмите остават социално отговорни спрямо себе си, инвеститорите си, обществото и всички заинтересовани страни.

Чрез практикуване на корпоративна социална отговорност, компаниите могат да бъдат проактивни и съзнателни спрямо морала и качеството на различните аспекти на бизнеса – работни, социални и екологични. Целта тук е бизнесът да допринася за по-устойчиво и здравословно общество и безопасни условия на труд, вместо да поддържа и увековечава некоректни стандарти.

Въпреки че филантропията, даренията към благотворителни каузи и спонсорствата са полезни на обществото и могат да повлияят на имиджа на бизнеса, КСО е много повече от това. Единичните случаи на алтруизъм не винаги имат устойчив и дълготраен ефект върху мащабните бизнес практики. Дългосрочната и системна промяна се гради чрез развитието на процеси, които имат положително въздействие (или минимална вреда) върху служителите и околната среда.

Ползите от изграждане на принципи за корпоративна социална отговорност

Много компании остават с впечатлението, че следването на корпоративна социална отговорност има само и единствено външен ефект – т.е. върху публичното възприятие за фирмата. 

Всъщност, изграждането на здравословни и безопасни условия има значително влияние и върху вътрешната динамика и работа. В редовете по-долу ще разгледаме различните видове ползи от следването на КСО принципи.

1. Ангажираност на служителите

Когато служителите одобряват и резонират с решенията на работодателя си, те се чувстват горди да бъдат свързани с него, ставайки част от организация с ценности. Така работата може да се превърне в призвание и мисия.

Същевременно, много важна част от корпоративната социална отговорност са усилията за създаване и поддържане на справедлива и удовлетворяваща работна среда. Трябва да се даде възможност на служителите да се чувстват приети и в безопасност, въпреки техните полови или етнически различия.

Осигуряването на добър живот на служителите дава на компаниите изключително ценен актив, а именно положителна реклама директно от първоизточника – работното пространство. Съответно, грижата за служителските нужди (на социално и ежедневно ниво) е ключова за изграждането на здравословна и устойчива корпоративна култура и поток на работа. 

2. Лоялност на потребителите

Модерният потребител е все по-ангажиран с продукти и услуги от етични компании, които поемат отговорност за въздействието си върху околната среда, социалната среда и дори политическия дискурс. Ако компания не отговаря на социални норми, които поддържат подтисничество или вредни работни практики, вероятно публиката няма да желае да ги подкрепи.

За постигане на доверие между клиент и дадена организация, тя трябва да осъзнае, че нейна отговорност е установяването на приоритети, вкоренени в коректна корпоративна социална отговорност. Някои бизнеси смятат, че това са излишни разходи, които карат компанията да изглежда социално “уместна”. Но всъщност, компаниите, които инвестират в политики със социален аспект генерират 20% повече печалби.

3. Управление на репутацията

Репутацията в дигиталния свят (и извън него) е изключително волатилна. Информацията в интернет е бърза, а публичното възприятие за една организация може да е много крехка. Затова управлението на репутацията е един от ключовите елементи на корпоративната социална отговорност.

Тъй като ефектът на социалните мрежи, публичните коментари и новините може да бъде непредвидим, управлението на репутацията играе важна роля за подобряване на комуникацията с публиката. КСО включва изграждането на система за следене на онлайн присъствието на компанията, както и навременния отговор на възникналите проблеми или публични заявки.

Една от ползите на ефективната стратегия за корпоративна социална отговорност е, че предоставя на бизнесите повече възможности за комуникация с пресата. Това е една възможност да се овладее потенциален конфликт или да се избегне като проактивно (и предварително) се засегне дадена тема.

В последните години наблюдаване кризи на репутацията от страна на големи предприятия. Много често те биха могли да бъдат избегнати чрез инвестиране на време и ресурси в корпоративна социална отговорност.

4. Глобална устойчивост

Ключов аспект на КСО е глобалната устойчивост, която включва отделянето на внимание и ресурси върху устойчивото развитие на работните процеси и използване на природните ресурси. Сред най-големите източници на въглеродни емисии са масовите производства и транспорта.

В основата на глобалната устойчивост е балансът между икономически растеж, социална справедливост и опазване на околната среда. Въпреки че не винаги е възможно да се установят добри печалби чрез намаляване на въглеродния отпечатък, част от практикуването на КСО е да се направи опит за намаляването му. Това може да се случи чрез образованието и напътствието на служителите за по-ефективно управление на оборудването, инвестиране в софтуери, които определят по-ефикасни маршрути за транспорт или използването на по-екологични алтернативи.

Бизнеси, които се фокусират върху глобална устойчивост могат да създадат положително влияние в индустрията си и да служат за пример. Това е от огромно значение за конкурентоспособността им, като също има ефект върху привлекателността им и по отношение на инвеститорско внимание.

5. Връзки с инвеститори

Голяма част от инвеститорите вече слагат приоритет върху устойчивите практики в един бизнес. Всъщност, $7,000,000,000,000-овата инвестиционна фирма BlackRock изрази мнението, че устойчивите практики, свързани с глобалното затопляне, ще са решаващи за дългосрочното развитие на бъдещите организации.

Инвестиционните решения са отражение на ценностите на инвеститора. Ако една компания не се старае да поддържа положителен публичен имидж чрез изграждане на принципи за корпоративна социална отговорност, то инвеститорите няма да желаят да се ангажират с нея, тъй като това ще се отрази и на тяхната репутация.

6. Спазване на нормативните изисквания

Една от фундаменталните отговорности на един бизнес е съвместимостта с релевантните законодателства и регулации. Поддържането на високи стандарти за КСО включва не само стриктното придържане към нормативните изисквания, а също и проактивното и строго установяване на политики за гарантиране на отговорност. 

Това включва:

 • Обучение на служителите. При наемане на нови служители, те трябва да бъдат обучени относно етичния код, законовите изисквания на индустрията, боравенето с данни и практиките за безопасна работа. Работодателят трябва да бъде изчерпателен за да минимизира всякакви рискове.
 • Обезопасяване на работната среда. Работодателят трябва да създаде безопасни условия за работа на своите служители и да спазва високо ниво на хигиена. Служителите трябва да изпитват не само социален комфорт, а и физическа безопасност.
 • Защита на данните. Законите за работа с потребителски и служителски данни са различни в зависимост от юрисдикцията и стандартите на релевантните законови органи. Сигурността и киберсигурността са изключително важни компоненти от дългосрочния план на една организация.

7. Данъчни стратегии

Въпреки че на пръв поглед данъчните стратегии на една компания нямат общо с корпоративната социална отговорност, те са тясно свързани.

Бизнесите могат да използват данъчни политики за да развият своите КСО инициативи с цел да се придържат към етичните си ценности и дългосрочни планове

Примери за това са:

 • Данъчни стимули за екологични практики. Някои правителства предлагат стимули или намалени данъци на компании, които изграждат екосъобразни практики, какъвто е и случая в България. Такива практики са въвеждането на възобновяеми източници на енергия, намаляването на въглеродните емисии и употребата на разградими опаковъчни материали за чиста околна среда.
 • Данъчни кредити и облекчения за благотворителни дарения. Данъчните кредити могат да стимулират организациите да предприемат благотворителни дейности, които да насърчат положителна промяна в начина на живот и развитие на общността.
 • Данъчни облекчения за етични трудови практики. В зависимост от местните данъчни политики, етичното управление на трудовите процеси могат да бъдат подкрепени. Това включва осигуряването на справедливи заплати, въвеждането на безопасни трудови условия и насърчаване на разнообразие в служебния състав.

8. Развитие на общността

Обществената ангажираност на компанията е част от добрата корпоративна социална отговорност. Подпомагането на местните общности е съществено – например осигуряването на образователни програми, организирането и окуражаването на местни културни събития, но и финансирането на екологични и инфраструктурни инициативи. 

В последствие, организацията може да изгради местно и глобално влияние, което не само подпомага на социалната среда, а и служи като маркетинг стратегия. Съответно, това е взаимноизгоден процес, който допринася към устойчивия растеж на обществото като цяло.

9. Корпоративна култура

Корпоративната култура осигурява продължителност и устойчивост в ценностите на една компания – както вътрешно, така и външно. Тя създава чувство за принадлежност у текущите служители и подпомага при намирането и задържането на нови експерти и служители.

Практически, това се постига чрез изграждането на работодателски брандинг. Това се случва чрез създаване на привлекателна кариерна страница, осигуряване на качествено обучение, ангажиране със служители, създаване на възможности за растеж и окуражаване на прозрачна комуникация и съвместна работа.

Общата цел и приветливата работна атмосфера дава на работата смисъл и е в полза на работодателя, служителите, социалните партньори и потенциалните инвеститори.

Измерване на въздействието на корпоративната социална отговорност

При изграждането на принципи за социалната отговорност на компанията, измерването на успеха на инициативите е изключително важна стъпка. Това може да се постигне чрез прозрачна комуникация с публиката, събирането на емпирични данни и следенето на публичния дискурс около бранда. 

За целта бизнесът може да се концентрира в следните метрики:

 • Представяне в социалните мрежи. Естествените и органични дискурси в социалните мрежи са най-достъпните и нецензурирани източници на публично възприятие. Компаниите трябва да се вслушват в нуждите и желанията на своята общност, като същевременно обръщат внимание на впечатлението, което бранда оставя на неангажираната публика.
 • Служителско удовлетворение и ангажираност. По-дългият престой на средностатистическия служител в компанията е индикатор за удовлетворение и здравословна работна среда. Ако бизнесът не прилага релеванти за служителите си практики за подобрение на работната инфраструктура и се установи недоволство, то промените не са подходящи и следва да се преосмислят.
 • Обратна връзка от инвеститори. Очакват се забележки от страна на текущите инвеститори, ако сметнат, че компанията не се движи в тандем с пазарните движения и желанията на клиентите. Същото се отнася и за потенциални инвеститори, чието одобрение (или отказ) може да помогне на бизнеса да преустанови своята КСО посока.
 • Клиентска лоялност. Ако клиентите на един бизнес нарастват в брой и продължават да поръчват, то ценностите му отговарят на очакванията. Вслушването и във всички мнения на най-лоялните потребители е ключов индикатор за адекватността на принципите за корпоративна социална отговорност
 • Екологично влияние. Устойчивостта не се определя от обещания, а от резултати. Ако отделените въглеродни емисии и отпадъчни материали не спаднат, то практиките за намаляване на отпечатъка не са сполучливи и компанията не може да получи финансови облекчения от релевантните данъчни органи.

Често Задавани Въпроси

Каква е разликата между корпоративна социална отговорност и корпоративна култура?

КСО се отнася до социалните и екологични инициативи и практики свързани с облагодетелстването на околната среда и обществото. Корпоративната култура обхваща ценностите и поведението, с които се асоциират организацията, нейните служители и заинтересованите страни. 

Как се различава корпоративната социална отговорност в различните индустрии?

В зависимост от спецификата на бизнес модела или индустрията, КСО ще е различна. Например, в търговските индустрии, запазването на околната среда ще е приоритет, докато в технологичния сектор ще се набляга върху иновации и осигуряването на достъп до технологии на необлагодетелствани социални групи и киберсигурността.

Кои са лошите практики при изграждането на корпоративна социална отговорност?

“Зеленото измиване” е често срещана лоша практика, в която се използват маркетинг стратегии, за да изглежда компанията по-отговорна, без реално да предоставя решения.