Всеки бизнес започва с визия на компанията. Но успешният бизнес се гради върху структурирана визия, подкрепена от проучване, познание за пазара и план за близкото и далечно бъдеще. 

Бизнес планът не е полезен само за инвеститорите, но също дава на организацията ясен път напред.

Днес ще разгледаме различните компоненти, от които е изграден бизнес планът, за да можеш да установиш приоритетите си и да започнеш начинанията си с по-голяма яснота.

business-plan-nb-1 bg

Изследване на пазара и анализ на конкуренцията

Една от първите и основни стъпки във всички видове бизнес планове е запознаването с релевантната индустрия.

Изследването на пазара се състои от преценяването на потенциала на даден продукт или услуга. Най-често, това включва събирането и интерпретирането на информация свързана с конкретния пазар, индустрия или аудитория. Тази част от бизнес плана е фундаментална и ключова, защото събраната информация ще диктува бъдещите финансови, структурни и маркетингови решения.

Тук ще разгледаме кои са методите за изследване на пазара:

 • Първично изследване – това представлява анализ на пазара с автономно събрани данни. Например, проведени интервюта, анкети, фокус групи и собствени наблюдения.
 • Вторично изследване – отнася се до анализ на пазара чрез интерпретацията на външни или публични данни, като статистики и доклади от медийни компании, правителствени агенции и други институции.
 • Качествен анализ – анализът на анекдотични данни, като мнения, отзиви, чувства и мотивации. Този тип анализ обикновено се провежда във фокус групи, интервюта, онлайн форуми и генерални наблюдения.
 • Количествен анализ – количественият анализ набляга върху емпирични данни, като също използва статистически методи за достигането до заключения. Извличането на корелации и логически връзки е крайната цел.
 • Анализ на конкуренцията – чрез наблюдението на конкурентни бизнеси, можеш много бързо да се ориентираш относно стандартите в индустрията. Конкуренцията ти помага да установиш каква е нормата, за да можеш да я репликираш и подобриш. Разглеждат се силните и слабите страни на фирмата, маркетинг стратегиите, клиентското обслужване, ценовото разписание и общите работни процеси.

Дълбочинното познание за текущото състояние на пазара е основата на бизнес плана на всеки амбициозен бизнес.

Целева аудитория и сегментация

Централна част от всеки бизнес план е установяването на целева аудитория – тя е групата от потенциални клиенти, към които са насочени продуктите или услугите на твоя бизнес. В зависимост от целите на бизнеса, целевата аудитория може да е съставена от потребители, институции или бизнес клиенти.

Чрез определянето на конкретна целева аудитория, бизнес планът е в позиция да бъде съставен спрямо специфичните нужди и реторика на аудиторията. Намирането на целевата аудитория е процес, който се извършва паралелно с изследването на пазара и цели да открие проблемите, клиентските навици, предпочитанията и средностатистическите демографични данни на идеалния клиент.

Когато се установи широката целева аудитория, сегментацията служи за разделението ѝ на под-групи по различни критерии – възраст, пол, доход, геолокация, социален статус и други. Ако групите са достатъчно разграничени, то работата по продуктовия дизайн и маркетинга ще е значително по-лесна, поради възможността за персонализация.

Уникално предимство и позициониране на бизнеса

Уникалното предимство (Unique Selling Proposition, или накратко USP) се отнася до специфичните качества на бизнеса и е изключително важна част от разработен бизнес план. Това са факторите, които правят бранда конкурентоспособен – например цената, обслужването, брандинга или иновативните характеристики на продукта или услугата могат да представляват уникално предимство.

Анализът на конкуренцията е много полезен при определянето на уникалното предимство, тъй като то може да се изгради около съществуващите “дупки” в пазара.

Позиционирането на бизнеса е начинът, по който той се представя на пазара и се възприема от страна на клиентите – с други думи, възприетата от публиката идентичност на бранда. Позиционирането има за цел да направи предприятието разпознаваемо, като го превърне в очевидния и единствен отговор на конкретен проблем.

Например, Dollar Shave Club е фирма, която е установила своето уникално предимство – да предлагат достъпни бръснарски продукти на мъже. Познавайки своята целева аудитория, те се насочват към широка аудитория – средностатистическия мъж, който разчита на икономичност и удобство.

Въпреки че уникалното предимство и позиционирането се смятат за едно и също нещо, уникалното предимство е част от цялостното позициониране. В крайна сметка, те са два неизменни елементи от интелигентното изготвяне на бизнес план.

Продукти и услуги: описание и разработка

Продуктите и услугите са от първостепенно значение за всеки бизнес, а техните дизайн и разработка изискват специално внимание и методичен подход.

Всеки готов бизнес план трябва да разполага със секция, описваща продуктите и услугите в детайл – основните функции, използвани материали, размери, начин на употреба. Това служи не само като ориентир за самите разработчици, а и за всички експерти, които ще имат роля в дългосрочното развитие на бизнеса – маркетинг професионалисти, копирайтъри, доставчици и дори юристи.

Нужно е техническо описание, но се препоръчва и въвеждането на секция, написана на привлекателен език и представяща предимствата.

В завършения бизнес план на фирма се съдържа и практически план за разработката на продуктите или услугите. Разработката има потенциала да отнеме много време, като също изисква участието на разнообразни експерти като дизайнери и инженери. Затова фирмата се нуждае от план, в който са предначертани нужните стъпки в последователност, която ще намали разходите и ще премахне безразборността от процеса на разработка.

Организационна структура и управление на екипа

Организационната структура е бизнес приоритет, който определя йерархията и разпределението на отговорностите. Тази част от бизнес плана помага с координирането на дейностите на ежедневно ниво, улеснявайки потока на работа и установявайки ефикасна комуникационна верига. Така се избягват дублирани усилия или неизпълнени задачи.

Предопределената структура на една млада организация позволява на ръководителите да управляват екипите си по-ефективно и да осигуряват възможности за развитие на индивидуалните служители, спрямо техните таланти и компетентности.

Маркетингов план и стратегия за промоция

Някои готови бизнес планове описват маркетинг стратегии за години напред. Въпреки че предварителната дългосрочна маркетинг подготовка е полезна, тя не винаги е реалистична, поради волатилността на индустриите и маркетинг практиките.

Затова маркетинг целите на бизнес плана са предимно следните:

 • Изграждане на стратегия за излизане на пазара. Планирането на началните маркетинг стратегии трябва да е приоритет, тъй като от тях зависи първоначалния успех и как ще се развие бизнесът.
 • Съставяне на маркетинг и брандинг правила и насоки. С цел последователност, бизнес планът трябва да съдържа брандинг правилник, който да се следва от маркетинг екипа. Това включва тон на изразяване, шрифтове, цветове и пр. Този правилник е познат като “Brand Guidelines.”
 • Избор на маркетинг канали. В зависимост от същността на бизнеса, естествена стъпка е да се изберат главните рекламни канали – имейл, социални мрежи, уебсайтове, участия в събития или други. Различните целеви аудитории се достигат по различни начини.

Финансов преглед и прогнози

Предварителното изчисляване на финансовите възможности за растеж е съществен елемент от всяка структура на бизнес план, защото определя текущите възможности на организацията, както и съставя прогноза за бъдещите приходи и разходи.

Финансовият преглед е оценяването на текущите възможности на предприятието – той дава ясна представа за баланса, дълговете, ликвидността и други фактори свързани с моментното финансово здраве на бизнеса.

От друга страна, финансовите прогнози се занимават с предвиждането на финансовото представяне на бизнеса, предвид резултатите от финансовия преглед и тенденциите на пазара. Това е етап, в рамките на който се разглеждат потенциалните приходи, разходи и печалби за определени периоди от време.

Прогнозите не винаги са точни, но тяхната роля е да осигурят адекватен бюджет за очаквани и неочаквани разходи и промени, давайки груба представа за близкото и далечно бъдеще на организацията. Затова финансовите прегледи и прогнози са обикновено много ценни и за бизнес инвеститорите.

Финансови прогнози и инвестиционни възвръщаемости

Финансовите прогнози са директно свързани с инвестиционните възвръщаемости, които представляват дългосрочното повишаване на стойността на предприятието и възвръщаемостта на инвестициите в него.

В бизнес плана се съдържат различни финансови индикатори, които са ключови за изграждането на взаимно доверие и прозрачност с инвеститори на публични и частни компании. Така се определя дали инвестицията е изгодна и колко време ще отнеме на бизнеса да стане печеливш.

Оперативен план и процеси

business-plan-nb-2 bg

Оперативният план отговаря за ежедневните процеси и дейностни структури. Той цели да осигури максимална продуктивност, като намали излишните разходи, както и комуникационните и инфраструктурни предизвикателства. Планът засяга управлението на запасите, доставките, обслужването, вътрешната комуникация и всички останали операционни процеси.

Добре дефинираните процеси са лесни и ясни за следене, като не жертват качеството на производителността. Процесите са трудни за репликиране от бизнес към бизнес, тъй като силно зависят от структурата на специфичния бизнес.

Оперативните процеси преминават през естествено развитие с течението на времето, но те трябва да се основат в първоначалния бизнес план на организацията.

Рискове и бизнес контингенции

Предопределянето на рискове ти помага да ги идентифицираш, анализираш и приоритизираш с крайна цел минимзация или елиминация на рисковете.

Освен че съдържа икономически рискове, бизнес планът е документ, който изрежда списъка с рискове, като:

 • Операционни рискове – неефективни или опасни процеси;
 • Финансови рискове – неплатени дългове, липса на ликвидност и прочее;
 • Технологични рискове – прекалено бързи технологични промени в дадената индустрия;
 • Рискове свързани с конкуренцията – поява на конкуренция и иновация и др.

Когато бизнес планът разполага с внимателно предвидени потенциални рискове, той може да определи и какви са релевантните методи за проследяването и решаването им. Те също трябва да са предначертани в бизнес плана. 

Тези методи за предотвратяване или справяне с рискове се наричат бизнес контингенции.

Правни и регулаторни аспекти

В зависимост от юрисдикцията, в която бизнесът оперира, законовите изисквания за отваряне и поддържане на бизнес ще са различни. Задължение на ръководството е да се съобразява с релевантното законодателство.

На първо място, бизнесът трябва да се легитимира като се регистрира и получи нужните лицензи. Например, български предприятия, които предлагат храни и напитки трябва да разполагат с лиценз от БАБХ (Българската агенция по безопасност на храните.)

С цел защита на интелектуалната собственост, част от бизнес плана трябва да е патентоването на продукти и услуги, както и регистрирането на търговски марки и запазването на авторски права.

В зависимост от бизнес модела, данъчните норми и осигуряването на персонала ще варира, но това не е маловажен аспект от цялостната подготовка за стартиране на бизнес.

Стратегия за развитие и растеж

Препоръчва се предварителната подготовка на бъдещи продукти, услуги, обновления и брандинг инициативи. Това осигурява на фирмата план за растеж и новости, които да бъдат въведени според постепенната реакция на публиката и инвеститорите. 

Важно е всички реализирани бизнес планове да бъдат отворени за промяна, тъй като пазарната среда е променлива, особено в индустрии със силна конкуренция.

Планирането на продуктови обновления, предвиждането на нужните ресурси и гъвкавостта според обстоятелствата могат да осигурят на един стартиращ бизнес многогодишен план, който да ръководи развитието му.

Проучване на социалните и екологични въздействия

Изграждането на практики за корпоративна социална отговорност е изключително важна стъпка в съставянето на бизнес план, тъй като тя има значително влияние върху публичното възприятие за фирмата и, следователно, съвместимостта му с инвеститори.

Модерното предприятие трябва се грижи за общността и околната среда, защото така се установяват здравословни и устойчиви бизнес практики. Същевременно, много правителства предлагат стимули и финансови облекчения на организации, които се фокусират върху борбата със социални и екологични проблеми.

Бизнес модел и финансова устойчивост

Бизнес моделът е рамка, която обхваща всички методи, чрез които се монетизира труда на една организация. Той обхваща продуктите и услугите, тяхното доставяне, ценообразуване и операционните разходи.

Важно е да се изгради конкурентоспособен бизнес модел, който е устойчив, удобен за клиентите и предлага постоянен източник на печалби на фирмата.

Част от характера на пазара са кризите, волатилността и непостоянството. Това, комбинирано с постоянната поява на нова конкуренция, прави нуждата от план за финансова устойчивост неизменна. Този план може да включва практики за овладяването на неочаквани финансови трудности за да може бизнесът да продължи дейност и в трудни и нестабилни периоди.

Изпълнение и мониторинг на плана

Готовият бизнес план съдържа практически стъпки за стартиране на операционните процеси и поява на пазара. След като се стартира работа, поставянето на метрики за успех (KPI) и следенето на резултатите е ключово.

Дори преди един бизнес да започне да генерира приходи, ръководството трябва да се увери, че работните процеси и потоци са продуктивни и ефикасни.

В последствие, когато бизнесът започне успешно да продава своите продукти или услуги, мониторингът на представянето става по-измерим. Определянето на ключови индикатори за успех, въз основа на приходи, дава по-пълна картина и позволява по-точното разработване на коригиращи мерки.

Често Задавани Въпроси

Мога ли да използвам шаблон за разработване на бизнес план?

Съществуват примерни бизнес планове в интернет пространството, но не всички ще са приложими за твоя бизнес. Въпреки това, те ще ти помогнат да придобиеш визуална представа за това какво е бизнес план, по която да се водиш.

Вечен ли е първоначалният бизнес план?

Първоначалният бизнес план съдържа информация за стратегията и целите на бизнеса, но с течение на времето, пазарните условия и бизнес средата се променят. Затова е необходимо бизнес планът да може да бъде обновяван системно.

Кога се подновява бизнес планът?

Твоят бизнес план или стратегия може да се обновява и да се надгражда периодично. Обикновено това се случва с настъпването на нов бизнес цикъл или след значими промени в бизнеса или пазара.