Речник на термините

NEXT BASKET e уникална по рода си комбинирана онлайн и складова платформа за
електронна търговия от типа „Всичко в едно“

 • Основни
 • Технически
 • Функционалности
 • Услуги
 • Маркетинг
 • SEO термини
 • Уеб дизайн
 • NB, Платформата

  NEXT BASKET

 • Партньор

  Бизнес ползвателя на Платформата

 • Клиент

  Крайният клиент, който пазарува от онлайн магазина

 • Услуги

  Безплатни и платени услуги, които се извършват от офиса на NB

 • Интеграции

  Предварително изградени връзки с външни софтуери и услуги

 • Функционалности

  Вградени в Платформата възможности

 • API

  Application Programming Interface или Интерфейс за програмиране на приложения - софтуерен посредник, който позволява на две или повече програми да комуникират помежду си чрез заявки и отговори.

 • Cloud хостинг

  "Облачните" софтуери и услуги работят чрез връзка с интернет вместо на локално устройство. За разлика от традиционния хостинг, при cloud хостинга сайтът не се разполага на един сървър. Вместо това, той работи чрез мрежа от свързани виртуални и физически облачни сървъри, осигурявайки по-голяма гъвкавост и скалируемост.

 • CMS

  Content Management System или Система за управление на съдържанието е софтуерна платформа, която помага на потребителите да създават, управляват и променят съдържание в рамките на уебсайта или електронния си магазин - без да се налага да пишат код или да имат каквито и да познания по програмиране.

 • ERP

  Enterprise Resource Planning - специализиран софтуер, който следи и управлява стоковите запаси във всички складове и магазини, следи разходите и приходите, може да води счетоводството, дава всякакъв вид справки отчети и други.

 • SaaS

  Software as a Service или практиката да се използва софтуер под наем. Софтуерът не е инсталиран на ваш сървър, а влизате в него онлайн, като периодични заплащате такси за използване.

 • SEO

  Search Engine Optimization - оптимизация на сайта и продуктите за големите онлайн търсачки, така че при изписване на определена заявка в търсачката вашият онлайн магазин да излиза възможно най-отгоре в страницата с резултати (SERP).

 • SSL сертификат

  SSL е цифров сертификат под формата на файл, инсталиран на сървъра на уебсайта. Той удостоверява "самоличността" на сайта и позволява осъществяване на криптирана връзка между сървъра и потребителския браузър с цел възможно най-сигурно онлайн изживяване.

 • UI

  User Interface или Потребителски интерфейс е точката на взаимодействие между човек и устройство и/или приложение. Той включва цялостния вид и графичното оформление на приложението - бутони, текст, изображения, полетата за въвеждане на текст, оформление на екрана, преходи, анимации и всички други елементи, с които потребителят взаимодейства.

 • UX

  User Experience или Потребителското изживяване е начинът, по който потребителят изживява използването на продукт, система или услуга. Той включва оценката на потребителя за степен на полезност, лекота на използване и ефективност.

 • Банер

  Банерът представлява графично оформена рекламна част в уеб страница или онлайн магазин. Промоционалните оферти могат да бъдат изобразени в статични, анимирани и флаш анимирани банери, поставени в страниците на сайта, в социалните мрежи или в различни видове маркетингови канали.

 • Бекенд

  Това е софтуерът на онлайн магазина (платформата). Този софтуер управлява администрацията на сайта, потребителските акаунти, количката, филтрите, категориите с продукти, връзката с ERP софтуера, складовата програма и други функционалности.

 • Брандбук (Brand book)

  Дизайнерски продукт, който цели унифициране и стандартизиране на бранд идентичността по отношение на цветове, шрифтове и цялостна визия. Чрез него се постига уеднаквяване на всички елементи, които клиентът асоциира с бранда – онлайн магазин, имейл съобщения, статии и др.

 • Деплоймънт (Deployment)

  Всички дейности по внедряване на софтуера, които правят софтуерната система достъпна за използване на определеното за целта устройство. Това е механизмът, чрез който приложенията, модулите, и актуализациите се доставят от разработчиците до потребителите.

 • Домейн

  Текстова единица, която се свързва с цифров IP адрес, използван за достъп до уеб сайт от потребителски софтуер. Това е името или адреса на уеб сайта, което потребителите изписват в браузъра си, за да достигнат до него.

 • Копирайтинг

  Изготвяне на професионално текстово съдържание за продукти, категории, блог, външни публикации, статични страници и социални мрежи, в съответствие със SEO и маркетинговата стратегия.

 • Кьоск (Киоск)

  Сензорен монитор, в който е инсталиран онлайн магазин и се извършват поръчки от него, предимно чрез натискане на екрана.

 • Миграция

  Процесът по прехвърляне на сайта от една платформа на друга. Процесът включва значителни промени в технологията, структурата, съдържанието, дизайна или местоположението на уебсайта с цел подобряване на неговото представяне.

 • Микросървисна архитектура

  Иновативен тип софтуерна архитектура, която работи чрез комуникиращи помежду си, но независими от голям и тежък централизиран софтуер малки модули. Това позволява изпълнение на множество процеси с изключителна бързина гъвкавост и сигурност.

 • Пазарен анализ

  Проучване на пазара и събиране на информация относно индустрията и пазарната среда на Партньора на NB, включително външните фактори, които влияят на конкретния бизнес, клиентските профили, състоянието на конкуренцията и др.

 • Скалируемост на сървъра

  Това е възможност за автоматично увеличаване или намаляване броя на сървърите според натоварването на онлайн магазина и броя клиенти, които едновременно са в него. Скалируемостта значително намалява разходите за хостинг, когато онлайн магазинът не е натоварен.

 • Сървър

  Сървърите са мощни компютри, създадени да съхраняват, обработват и управляват мрежови данни, устройства и системи. В по-генерален смисъл сървърът може да бъде компютърен хардуер или софтуер, който осигурява функционалност - ресурси, данни, услуги или програми - за други програми или устройства.

 • Уеб дизайн

  Създаване на уеб сайт или онлайн магазин, които отговарят на визията и нуждите на бизнеса. Процесът може да включва елементи от графичния дизайн, дизайна на потребителски интерфейс, създаването и адаптирането на софтуер и основите на оптимизацията за онлайн търсачки.

 • Фронтенд

  Това е визуалната част на онлайн магазина или това, което виждате на вашия телефон, таблет или компютър. В него се комбинират два различни елемента: графичен дизайн (изглед) и потребителски интерфейс (усещане).

 • Фулфилмънт софтуер

  Софтуерно решение за автоматизация в електронната търговия, което може да обработва поръчки от клиенти и да ги подготвя за изпращане от склад или бизнес местоположение. Софтуерът автоматизира управлението на инвентара и склада, за да направи изпълнението на поръчките по-ефективно.

 • Хостинг

  Поставянето на онлайн магазина в сървър, така, че той да бъде видим в интернет. Сървърът може да бъде физически, но може да бъде и Cloud - виртуален сървър в облачното пространство.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ – ФИНАНСИ

 • ATV справка

  Справка за средната стойност на продажбите по различни критерии – за период, за обект и т.н.

 • А-B-C-D анализ

  Анализ на честотата на продажбите с подредба от А - най-често продавани продукти, до D - най-рядко продавани.

 • Електронни фактури

  Решение, заместващо ръчното попълване на фактури, като с автоматизацията на процеса се пести време и се избягват недоглеждания и грешки.

 • Кредитни известия

  Документ, издаван в случай на връщане на заплатена сума, грешка във фактурата, дефектен продукт, анулиране на покупка и др.

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ – ERP

 • Връщане на пари

  Операция, при която се възстановяват пари на краен клиент, върнал продукт във физическия магазин.

 • Връщане на поръчка

  Функция за заприходяване на върнати поръчки и издаване на документ за това, както и извършване на замяна на продукт.

 • Гаранционно обслужване

  Възможност за издаване и вписване на гаранции и гаранционни срокове, както и обслужване на гаранционни стоки.

 • Инвентаризация на магазин и склад

  Запис на всички съществуващи запаси с цел установяване и документиране на фактическото състояние продуктите, плюс определяне активите и задълженията на магазина за определен период.

 • Каса

  Обслужване на касовите операции в магазина.

 • Партида и срок на годност

  Контрол и отчетност при движение на стоките по партида и срок на годност.

 • Преоценка

  Намаляване на цените на продукти в магазина.

 • Приемане на стока

  Приемане от доставчик, от друг склад или производствена база; Създаване на документ за доставка и генериране от системата на складова разписка; Възможност за определяне на допълнителни характеристики на стоката, ако е необходимо: партида, срок на годност, сериен номер и др.

 • Продажба

  Интегриран POS модул с възможност за добавяне на клиенти, водене на клиентска база, извършване на продажби, издаване на гаранционни карти, фактури, протоколи и др.

 • Ревизия на магазин и склад

  Възможност да се зададе началното състояние на магазина, склада или обекта, да се нанесат необходимите корекции по реалното количество на стоката или инвентара, включително да се изготви отчет на всички липси и/или излишъци.

 • Складова програма

  Програма за счетоводно отчитане, управление и контрол на складове и магазини.

 • Сторниране

  Автоматизирана сторно операция при рекламация, връщане на стока, операторска грешка, след приключена сметка на клиента, документирана чрез издаване на документ;

 • Създаване на етикети

  Модул за създаване и принтиране на етикети с избрана информация за продукта.

 • ERP система

  Система за мониторинг, анализ и управление на стоковите запаси във всички складове и магазини, с функция за следене на приходи и разходи, водене на счетоводство и изготвяне на справки и отчети по индивидуално зададени критерии.

 • Автоматизиран превод

  Софтуерна възможност за превод и обработка на продукти, плюс създаване на динамични и статични страници на множество езици и качване към съответния домейн.

 • Адаптация на онлайн магазин

  Промяна от страна на NEXT BASKET на всички страници, продукти и настройки на онлайн магазина според изискванията на Партньора.

 • Администриране

  Дейностите по качване и подредба на продукти, настройване на функционалности и цялостно управление на работата на онлайн магазина.

 • Входящ кол център

  Обслужване на запитвания, инициирани от настоящи или потенциални клиенти, често свързани с нужда от допълнителна информация относно предлаганите продукти.

 • Зловредни линкове

  Входящи линкове от нискокачествени, нерелевантни или зловредни сайтове, които могат да навредят както на репутацията на бизнеса онлайн, така и на класирането на сайта в големите онлайн търсачки.

 • Изходящ кол център

  Иницииране на обаждания към настоящи клиенти, с цел набиране на допълнителна информация относно направени поръчки, отправяне на промоционални оферти и т.н.

 • Интегриране на фулфилмънт софтуер

  Интеграция на фулфилмънт складов софтуер в склада на Партньора, който е специализиран за онлайн продажби.

 • Нюзлетър

  Маркетингов инструмент, който дава възможност на клиентите да се информират относно теми, свързани с онлайн магазина и предлаганите продукти на седмична, месечна или годишна база.

 • Омниканални методи

  Изграждане на екосистема от взаимно допълващи се продажбени канали, което се реализира чрез предварително създадена връзка между онлайн и физически магазин.

 • Онлайн мърчандайзинг

  Техника за подреждане на продуктите в сайта, чиято основна цел е подпомагане на продажбата на даден продукт чрез правилно позициониране на различните категории стоки.

 • ОРС

  ОРС е Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която цели да гарантира по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване в рамките на Европейския съюз. Платформата предлага както директна връзка на клиента с търговеца, така и връзка чрез посредничеството на одобрен орган за решаване на спорове.

 • A/B/X тестове на сайта

  Създаване и анализиране на предварително дефинирани с партньора на NEXT BASKET A/B/X тестове - така наречените двойно слепи тестове за оценка на планирани промени и маркетингови кампании.

 • Alert bar

  Автоматизирани съобщения под формата на подканващи (push) известия, които се показват на клиенти, посещаващи онлайн магазина. Обикновено се използват в кратки кампании с цел повторно ангажиране на потребител или при посещение на нов клиент.

 • Content Marketing стратегия

  Стратегия за привличане, ангажиране и предоставяне на добавена стойност на потребителите чрез определени типове съдържание, съответстващи на изискванията на онлайн търсачките и етапите от продажбената фуния.

 • Cross-sell

  Техника за продажби, която насърчава клиентите да купуват свързани или допълващи се артикули, което увеличава общата стойност на продуктите в кошницата.

 • CSV файл

  CSV файлът е текстов файл, в който информацията е разделена със запетаи. Използва за трансфер на данни между програми, които обикновено не могат да обменят данни, включително за импортиране и експортиране на голям брой продукти и техните разновидности в/от онлайн магазина.

 • Facebook Ads акаунт

  Инструмент на Facebook, в който се извършва плащането на рекламите в социалната мрежа, следят се резултатите на рекламните кампании и се събират данни за анализ на обсега, ангажираността и цялостното представяне на платените промоции на бизнеса във Facebook.

 • Facebook Business Manager

  Инструмент на Facebook, който прави възможно управлението на различни Facebook страници, продуктови каталози във Facebook и Instagram. В него може да се направи връзка с Facebook Ads Account, Facebook Pixel, Facebook Conversion API, Facebook Catalogue и др.

 • GDPR

  General Data Protection Regulation или Общ регламент за защита на данните е регламент на Европейския съюз относно защитата на данните, поверителността и неприкосновеността на личния живот. Неговата правна рамка определя насоки за събиране и обработка на лична информация от лица, базирани в ЕС и Европейското икономическо пространство.

 • GEO IP разпознаване

  Функционалност, чрез която системата автоматично разпознава по IP адреса от коя държава или град са клиентите на онлайн магазина и ги насочва към съответната зона на доставка.

 • Google Ads акаунт

  Система за онлайн реклама на продукти и услуги в Google, в която могат да се настройват различни кампании, да се следи текущото им представяне и да се извършват гъвкави промени при необходимост.

 • Google Analytics

  Услуга на Google за уеб анализ, която събира данни и предоставя лесно проследими отчети за представянето на сайта по критерии като входящи точки на трафик, потребителски пътеки, възвръщаемост на рекламни бюджети, стойност на продажбите за различни периоди и др.

 • Google Data Studio

  Инструмент на Google за конвертиране на данни в персонализирани информационни отчети и интерактивни табла, предлагащи бърз и правилен поглед над целия бизнес.

 • Lifecycle Marketing стратегия

  Цялостна стратегия, съдържаща всички етапи в маркетинга на продукти и услуги - от придобиването на нови клиенти до тяхното задържане и превръщане в лоялни на бранда.

 • Rich Snippets

  Обогатени формати за визуализация и интеракция на потребителя в страницата с резултати при Google търсене. Могат да включват изображения, видео, отговори на често задавани въпроси, списъци с продукти и др.

 • SEO одит на онлайн магазин

  Одит на цялостното състояние на сайта от гледна точка на търсачките - с дълбок поглед върху потенциални технически проблеми, авторитетност на домейна, качество и релевантност на текстовото съдържание.

 • SEO-friendly филтри

  Филтри за сортиране и сегментиране на продукти, следващи всички добри практики по отношение на URL структура, канонични тагове и настройки за следене на вътрешните линкове.

 • Upsell

  Техника за продажби, която насърчава клиентите да поръчат продукти с по-висока цена, като закупят подобрена или друга версия на даден продукт преди завършване на поръчката.

 • UTM (Urchin Tracking Module)

  Модул за проследяване на всички маркетингови линкове с цел анализ на точките на входящ трафик към онлайн магазина. Полезен инструмент за стандартизиране и правилно отчитане на резултатите от различни кампании.

 • XML файл

  XML (Extensible Markup Language) е език за маркиране и файлов формат за съхраняване, предаване и реконструиране на данни. В електронния магазин, такъв документ може да се използва за еднократно импортиране на продукти или тяхното синхронизиране през определен интервал. Това се случва във формат, който е четим както за хора, така и за машини.

 • Абонаментно пазаруване

  Функционалност, която позволява на клиентите на онлайн магазина да се абонират за доставка на определени продукти през определен период. Това могат да са храни, стоки за дома, продукти за детето или други бързооборотни стоки.

 • Атрибути към продукти

  Атрибутите са разновидностите, в които се предлага даден продукт – цвят, размер, материал и др. Те помагат на клиентите лесно да открият желания продукт, без да се налага да търсят в целия магазин.

 • Аутфит

  Цялостна визия с взаимно допълващи се продукти в онлайн магазини от модния бранш. Комбинирането на правилните продукти и предлагането им на промоционална цена в комплект стимулира продажбите на повече артикули в рамките на една поръчка.

 • Афилиейт маркетинг

  Афилиейт (партньорски) маркетинг е практика, при която бизнес или физическо лице продават онлайн чужди продукти или услуги срещу комисионна или процент от продажбата. В маркетинга, афилиейт програмите са рекламен модел, при който компанията компенсира трети страни, които генерират на трафик или повишават продажбите на бранда.

 • Блог

  Блог, вграден в онлайн магазина, който дава допълнителна стойност на предлаганите продукти и на бранда като цяло. Включва възможност клиентите да публикуват коментари и възможност за вграждане на продукти към тях с бутон за директна покупка.

 • Блог в сайт

  Специална секция с внимателно планирано и професионално написано текстово съдържание, което отговаря на нуждите, интересите и проблемите на потребителите. Изготвя се изцяло според изискванията на стратегията за съдържание, включително чрез техническо маркиране на мета данни в текста и изображенията.

 • Бъндъл

  Групи от различни, но взаимно свързани или взаимно допълващи се продукти, които могат да се закупят само в комплект на промоционална цена. Създаването на бъндъли е маркетингова стратегия, при която потребителите са стимулирани да купуват повече, отколкото са планирали.

 • Външни линкове

  Линкове от различни домейни в мрежата, които според силата и релевантността си могат да подобрят или влошат авторитета на домейна, към който сочат.

 • Дигитален маркетинг

  Професионална поддръжка и управление на рекламни кампании във Facebook, Google, TikTok, Criteo и др. - с експертно планиране, прецизно таргетиране и правилно разпределение на предвидения рекламен бюджет.

 • Динамични цени

  Цени, които се променят според критериите за различните клиенти или клиентски групи, зададени от Партньора на NB. В този случай цените в сайта са различни за различните типове клиенти.

 • Дроп-шипинг

  Mетод за изпълнение на онлайн поръчки, при който продуктите на са в склада на търговеца, а в чужд склад. Те се доставят от чуждия склад до склада на търговеца или директно до крайния клиент.

 • Дублирано съдържание

  Съдържание, което вече е индексирано от други части на сайта или от други части на глобалната мрежа. В зависимост от случая, управлението на дублирано съдържание може да включва пренаписване, поставяне на правилен каноничен таг и/или пренасочване към релевантна страница.

 • Електронен портфейл

  Приложение, чрез което Партньорът на NB предлага на своите клиенти да извършват безкасови и безкартови плащания онлайн с възможност за натрупване на суми от върнати поръчки и повторното им използване в онлайн магазина.

 • Календар за публикации в социалните мрежи

  Подробно разписан постинг календар за социалните мрежи, съобразен с нуждите на бизнеса, неговата бранд визия и планираните маркетингови кампании.

 • Криейтив концепция за реклама

  Професионална концепция за визия, послания, емоционално въздействие и ангажиране на аудитории, съобразена с нуждите и целите на бранда.

 • Маркетинг с изкуствен интелект

  Използване на автоматизиран софтуер за маркетинг, който позволява таргетиране на клиента на базата на предишни негови търсения на продукти.

 • Маркетингов фийд

  Генериране на каталог с продукти с опция за автоматично качване във външни платформи като Facebook, Instagram, Google Merchant, Criteo, Glami, Sravni.bg и много други.

 • Маркетплейс

  Вид платформа за многоканална електронна търговия, в която продуктите и услугите се предлагат от трети, външни за разработчиците на платформата лица. В маркетплейса физически лица и бизнеси могат да предлагат своите продукти и услуги на корпоративни клиенти или крайни потребители.

 • Мета данни

  Информационни данни за страницата, които често са невидими за крайния потребител, но дават важна информация за търсачките. Включват заглавие, маркирани подзаглавия, мета описание, alt тагове на изображения, структурирани данни, команди за обхождане и индексиране и др.

 • Мобилно приложение (App)

  Софтуерно приложение, разработено специално за използване на малки безжични устройства, като смартфони и таблети, вместо настолни или преносими компютри. Разработката на мобилно приложение за Android и iOS е предназначено за крайни клиенти.

 • Обратно броене

  Функционалност за добавяне на таймер за обратно броене на оставащото време, в което е валидна отстъпката за продукт в комбинация с бутон, който позволява да се напомня на клиентите за отстъпката X брой дни, часове или минути, преди да изтече.

 • Омниканална търговия

  Извършване на продажби едновременно от онлайн и от физически магазин. В този случай стоката във физическия магазин се излага като наличност в онлайн магазина. Клиентът може да поръча онлайн и да получи поръчката във физически магазин, да върне онлайн поръчка във физически магазин и др. Във физическия магазин се извършват онлайн продажби чрез Киоск.

 • Отстъпки с промо код

  Отстъпка, позволяваща на клиентите да използват код от цифри, букви или комбинация от двете, като още при въвеждането в полето Промо код могат да видят автоматично намалената цена.

 • Подаръчни карти

  Дигитален продукт, който може да бъде използван за бъдещо плащане на поръчки на определена стойност.

 • Продажбени фунии

  Дългосрочна маркетингова стратегия, планираща "пътя" на различни типове клиенти в интеракцията им с бранда, както и поведението на самия бранд с цел ангажиране и конвертиране на тези клиенти в лоялни последователи.

 • Продуктова колекция

  Групи от продукти, групирани по различни критерии с цел да създадат добро смислово разделяне на продуктовия каталог, да улеснят разглеждането на магазина и да стимулират купуването на взаимно допълващи се артикули.

 • Профили в социалните мрежи

  Бизнес страници или профили на компанията, дистрибутиращи маркетингово съдържание в различните социални мрежи, включително Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Pinterest и др.

 • Ревюта на продукти

  Функционалност, чрез която клиентите могат да дадат оценка доколко закупен от тях продукт отговаря на очакванията им, като му дадат от 1 до 5 звезди или напишат мнение за него.

 • Редакционен календар

  Цялостно планиране за необходимите текстове за вътрешна употреба и външни публикации, които отговарят на изискванията на стратегията за съдържание на онлайн магазина.

 • Ремаркетинг стратегия

  Маркетингова стратегия за ангажиране на потребители, които вече са посещавали сайта и са взаимодействали с бранда, с цел те да бъдат насърчени да предприемат конкретно действие. Типичен пример от ремаркетинг стратегията са кампаниите за изоставени колички с промоционални условия при поръчка веднага.

 • Сегментиране на аудиторията

  Маркетингова стратегия, базирана на разделянето на клиентите на клиентски подгрупи по различни критерии - например колко често пазаруват или колко често посещават сайта. Сегментирането на клиентите увеличава продажбите.

 • Скорост на зареждане на сайт

  Времето, необходимо за рендиране и визуализация на сайта и неговите елементи при подадена заявка от потребителско устройство. Скоростта на зареждане включва основната рамка на сайта, най-голямото "парче" съдържание в него, първата възможност за интеракция и др.

 • Стратегия за реклама във Facebook

  Планиране на логиката, времевата рамка и търсените ефекти на платените рекламни кампании във Facebook. Този вид стратегия е тясно свързана с предварително подготвените продажбени фунии, като навигира изживяването на потребителите през различните фази на взаимодействие с бранда.

 • Стратегия за съдържание (CMS)

  Стратегия за привличане, ангажиране и предоставяне на добавена стойност на потребителите чрез създаване на определени типове съдържание, съответстващи на изискванията на онлайн търсачките и етапите от продажбената фуния.

 • Счупени вътрешни линкове

  Препратки от един URL адрес към друг URL адрес вътре в сайта, при които страницата, получаваща линка, е с response код, различен от 200.

 • Съобщение за грешки в сайт

  Автоматизирано известие за 404, 403, 5хх или други типове технически грешки в сайта, които изискват вземане на решение и коригиране с оглед запазването на добрата функция и добрите класирания в търсачките.

 • Технически SEO подобрения

  Автоматизирано или ръчно коригиране на технически SEO грешки в онлайн магазина - включително неработещи връзки, счупени URL адреси, снимки без ALT тагове и др.

 • Техническо SEO състояние

  Съвместимост на сайта и неговите елементи с техническите изисквания и добрите практики в оптимизацията за търсачки. Може да включва архитектура на сайта, скорост на зареждане, мета и структурирани данни, технически параметри на платформата и др.

 • Топлинни карти (Heatmaps)

  Техника за визуализация на данни, при която получавате пълно разбиране за това как посетителите взаимодействат с всеки елемент на вашия уебсайт. Внедряването на топлинни карти е начин да анализирате най-активните точки на интеракция за крайния потребител, както и да видите кои секции се представят най-слабо.

 • Търговска стратегия

  Стратегия за привличане и запазване на клиенти с четири основни компонента: продуктова политика, ценова политика, дистрибуционна структура и комуникационна архитектура.

 • Фулфилмънт

  Специализиран склад и складов софтуер, пригодени основно за поръчки от онлайн магазини. Стоката в склада се складира на единични бройки, за да се постигне максимална бързина при събиране на продукти за онлайн поръчки от пикърите (служители в склада, които събират продукти от рафтовете).

 • Ценова политика

  Подходът на компанията за ценообразуване на продукти и услуги въз основа на разходите, себестойността, търсенето и конкуренцията. Ценовата политика има за цел да осигури както конкурентоспособност спрямо пазара, така и разумно планирани дългосрочни печалби.

 • SЕО

  Оптимизацията за търсачки (SEO) е изкуството и науката да накараш страниците да се класират по-високо в търсачки като Google. Тъй като търсенето е един от основните начини, по които хората откриват съдържание онлайн, по-високото класиране в търсачките може да доведе до увеличаване на трафика към даден уебсайт.

 • Alt тагове

  Алтернативен текст на снимка, който описва какво има на изображението. Прави се с цел SEO оптимизация, за да може ботовете да „разберат“ по-добре изображението, както и за потребители, които не могат да го видят.

 • Breadcrumbs Rich Snippets

  Специална визуализация в Google резултатите и в самия сайт, която позволява на потребителя да проследи позицията на страницата в йерархията на сайта. Той може да се придвижва лесно между категории и подкатегории в йерархията само с един клик.

 • Core Web Vitals Report

  Доклад за основните уеб показатели, който представлява отчет за потребителското преживяване на страниците на сайта според 4 основни параметъра, подредени по важност: скорост на зареждане, достъпност, добри практики и SEO.

 • Image SEO

  SEO оптимизация на изображения чрез контрол над големината и типа на файла, заглавието на изображението, надписа, Alt тага и големина в kb/mb.

 • Image XML sitemap протокол

  XML sitemap протокол, в който се добавят изображения, които са важни и ботовете не могат да ги открият по друг начин.

 • Mobile-Friendly Test на Google

  Тест на Google, който проверява как изглежда и работи сайтът на мобилно устройство – скорост на зареждане, видимост на различните елементи и т.н. Изисква въвеждане на URL адреса на сайта.

 • Noindex / Nofollow тагове

  Тагове, които „казват“ на търсачките, че не искаме да се индексира дадена уеб страница в нашия сайт и да се следват връзките в нея - тогава, когато това е необходимо.

 • Organization & Logo Rich Snippets

  Специална визуализация в Google резултатите, която дава обогатена информация за бранда - включително лого, кратко описание, линкове за различни профили в социалните мрежи и др.

 • Product & Reviews Rich Snippets

  Специална визуализация в Google резултатите, в която потребителят вижда продукта и отзивите за него в обогатен формат. Този формат включва детайли като кратко описание, средна оценка, цена, наличност и др.

 • Rel Prev и Rel Next тагове

  Пагинация (номерация) на страниците в сайта чрез таговете и . По този начин се показва връзката между URL адресите на дадени компоненти в поредица от страници.

 • Rich Snippets

  Разширени фрагменти (разширени резултати), които се появяват при търсене в търсачката като нормален резултат, но с допълнителни данни.

 • RSS фийд

  Информационен канал в сайта, който позволява на потребителите да получават актуални новини и тематични статии.

 • SEO Setup Checklist

  Пълен списък с настройки и указания за SEO оптимизация на магазина.

 • SEO метаданни

  Видимите в страницата с резултати на Google заглавие и кратко описание на страницата от сайта, плюс различни мета тагове, подлежащи на редакция и ръчни подобрения.

 • SEO спинер

  Софтуер за създаване или оптимизиране на уникални текстове за продукти, категории и брандове чрез „умножаване“ на вече създаден текст с използване на синоними - с възможност за последваща редакция и ръчни подобрения.

 • Sitelinks Search Box Rich Snippets

  Специална функционалност в Google резултатите, която позволява използване на търсачката на сайта преди самото влизане в сайта. Резултатите от търсенето се отварят директно в сайта.

 • URL адресна структура

  Контрол над адресната структура на онлайн магазина, както и предпазване от SEO грешки на уеб администраторите.

 • Автоматично индексиране

  Реализиране на динамичен XML sitemap чрез връзка с API на Google и подаване на продуктите за индексация в SERP (Search Engine Result Pages).

 • Вътрешен робот (Crawler) за SEO цели

  Вътрешният робот обхожда всички страници в сайта, за да събере нужната информация за магазина, да я обработи и да създаде задачи с цел подобряване на SEO параметрите на сайта.

 • Динамичен sitemap.xml

  Динамична карта на сайта, която се обновява при всяка нова заявка. Това прави sitemap.xml файлът винаги актуален и отразява състоянието на сайта към даден момент.

 • Канонични тагове

  Тагове, чиято цел е да „кажат“ на търсачките кое е основното копие на дадена страница. Благодарение на тях се предотвратява появата на дублирано съдържание, което може да е причина за спад в класирането при търсене в дадена търсачка, както и за други проблеми в сайта.

 • Крослинкинг

  Създаване на добре изградена структура от вътрешни линкове, която позволява създаване на връзка между определени страници в сайта.

 • Микроформати на Schema.org

  Вид формат за данни с отворен код, които използваме, за да „кажем“ на търсачките, че определен текст или елемент от страница на нашия сайт са важни и принадлежат към определен тип данни.

 • Модификация на robots.txt файл

  Извършване на промени в robots.txt файла, които включват указания за ботовете до кои адреси да имат достъп и кои да не обхождат, с цел избягване на претоварване на сайта със заявки.

 • Управление на 301 препратки

  Автоматично импортиране и лесна модификация на 301 препратки за препращане на ботовете на търсачките и потребителите от едно в сайта място към друго.

 • Pop-up прозорци

  Изскачащи прозорци с възможност за персонализиране спрямо специфичните нужди на съответния бизнес - събиране на имейли, промоционални оферти и др.

 • Адаптивен дизайн

  Адаптивният (responsive) дизайн гарантира, че страниците се зареждат в правилния размер на различни устройства - смартфони, таблети, лаптопи и настолни компютри.

 • Бранд страници

  Отделни страници за най-популярните марки в онлайн магазина - със собствен дизайн и описание на брандовете и предлаганите от тях продукти.

 • Воден знак

  Специален знак върху снимките на продуктите като форма на брандиране на изображението, което го предпазва от неправомерно използване (кражба), включително когато е изтеглено от онлайн магазин.

 • Кадриране на изображения

  Редактиране и различни промени в снимките, например завъртане в определена посока, изрязване и др.

 • Собствен дизайн

  Модул за създаване на напълно персонализиран дизайн на сайта, промени във външния вид и задаване на настройки в съответствие с корпоративната идентичност.

 • Статични страници

  Страници, които предоставят допълнителна информация на клиента или съдържат условия, с които е длъжен да се съгласи при извършване на покупка.

 • Създаване на банери

  Модул за създаване и редактиране на банери, които могат да включват продукти и подробности за продуктите, реклами, имейл, афилиейт маркетинг или друга информация.

 • Темплейт

  Предварително разработена дизайнерска тема, която отговаря на съответната категория бизнес на партньора и може да бъде пригодена към корпоративната идентичност на бранда.

 • Целеви (лендинг) страници

  Специално създадени страници за промоции и маркетингови кампании. В тях се акцентира само върху това, което е подходящо за целевата аудитория и за конкретните кампанийни цели.

 • Шаблонни страници

  Готови страници, които подлежат на промяна и могат да бъдат персонализирани според конкретните нужди.