ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ NEXT BASKET

Настоящите Общи условия имат за цел да регулират отношенията между NEXT BASKET и нейните контрагенти, наричани „Партньор(и) / Бизнес ползвател(и)“, при използването на услугите, предоставяни от NEXT BASKET (наричана „НБ“, „Платформата“, „Ние“, „Нас“).

„Некст Баскет Трейдинг“ ЕООД

ЕИК: 206876543

Седалище и адрес на управление: гр. София, п. код 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 55, етаж 6

Имейл: office@nextbasket.com

Общите условия представляват правно обвързващ Договор между NEXT BASKET и съответния Партньор/Бизнес ползвател (наричани общо „Страните“), чието приемане и спазване представлява задължително условие за използването на предоставяните от Платформата услуги.

I. ДЕФИНИЦИИ

1. Посочените по-долу термини ще бъдат употребявани в настоящите Общи условия със следното значение:

„НБ/Платформата“ означава уникална 360-градусова онлайн технология за електронна търговия от последно поколение, състояща се от интегрирани модули, които обхващат всички процеси в един съвременен онлайн магазин. 

„Партньор/Бизнес ползвател“ означава всяко лице, което действа в търговско или професионално качество, или всяко юридическо лице или физическо лице, което използва услугите на NEXT BASKET, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани със собствената му търговска дейност, чрез онлайн магазин, създаден от NEXT BASKET и управляван от Партньора/Бизнес ползвателя, или от NEXT BASKET, съгласно договора между страните.

„Краен клиент“ е физическо лице или търговец, който е краен ползвател на онлайн магазина и извършва покупки от него

„Онлайн магазин“ означава организирана система за електронна търговия от разстояние с уеб адрес.

„Договор“ означава съглашението между НБ и дадения Партньор/Бизнес ползвател, с което се създават и уреждат взаимоотношенията във връзка със създаването на онлайн магазин(и) в Платформата и управлението им.

„Фулфилмънт“ означава специализиран софтуер за складови услуги. 

„Склад“ означава складово помещение, предлагащо специализирани услуги за складиране и пикиране (събиране) на продукти за изпълнение на онлайн поръчки.

„Материал(и)“ означава търговски марки, авторско съдържание, всички продукти, които се продават чрез Платформата (в т.ч. тяхното описание и цена), както и всякакви снимки, видеоклипове, графики, аудиофайлове, информация или други предоставени на НБ от Партньора/Бизнес ползвателя данни.

„Куриер/Доставчик“ означава търговец, който физически доставя закупената стока до адрес, посочен от крайния клиент, и работи съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги.

„Продукт/Стока“ означава всяка вещ, предлагана от Партньора/Бизнес ползвателя посредством Платформата.

„Траен носител“ означава всеки инструмент, даващ възможност на потребителя или на търговеца (в каквото качество действат и Партньорът/Бизнес ползвателят, и Платформата) да съхранява информация, изпратена лично до него, по начин, който позволява използваното ѝ за период, съответстващ на целите, за които е предназначена, както и идентичното възпроизвеждане на съхранената информация;

„Услуги“ са всички допълнителни дейности, които не са част от софтуерните възможности на Платформата, а се осъществяват от служители или подизпълнители на NEXT BASKET.

„Функционалности“ са всички функции на Платформата, които са част от софтуерния ѝ код.

„Модул“ е функционалност, оформена като самостоятелна опция с цена само за него

„Интеграции“ са връзките на Платформата с външни услуги и софтуери.

II. УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА

II.1. За целите на достъпа до и използването на услугите Партньорът/Бизнес ползвателят следва да регистрира акаунт. За да се финализира регистрацията, Партньорът/Бизнес ползвателят следва да предостави следната информация:

II.1.1. пълно наименование на дружеството/всички имена по документ за самоличност на лицето, управляващо дружеството;

II.1.2. адрес;

II.1.3. телефонен номер;

II.1.4. валиден имейл адрес;

II.1.5. всяка друга информация, която се изисква от платформата за целите на предоставяне на услугите в нея.

II.2. Партньорът/Бизнес ползвателят следва да отговаря на следните изисквания, ако желае да се регистрира за ползване на услугите на НБ:

II.2.1. да бъде добросъвестен в действията си и да използва Платформата единствено за извършване на електронна търговия;

II.2.2. да бъде Партньор/Бизнес ползвател на услугите на Платформата;

II.2.3. да действа в качеството на представител на търговско дружество, който може да поема права и задължения от името на и за сметка на юридическото лице, което представлява;

II.2.4. да не е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП);

II.2.5. да е предоставил вярна, точна, пълна и актуална информация;

II.2.6. ако е физическо лице, да е навършил 18-годишна възраст към датата на регистрация в Платформата. 

II.3. Регистрацията в Платформата е задължителна, за да бъдат използвани предоставяните от НБ услуги. При регистрацията се изисква Партньорът/Бизнес ползвателят да даде съгласие с настоящите Общи условия. Преди завършване на регистрацията Партньорът/Бизнес ползвателят декларира и потвърждава качеството си на Партньор, както и че ще използва Платформата единствено за бизнес цели. Партньорът/Бизнес ползвателят също така декларира, че отговаря на изискванията за позволено използване на Платформата, посочени в настоящите Общи условия, и ще направи всичко необходимо за тяхното спазване.

II.4. При извършване на регистрацията Партньорът/Бизнес ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни, както и своевременно да ги актуализира в случай на промяна.

II.5. Верификацията е важна част от процеса на регистрация в Платформата. Тя се изразява в надлежна проверка от страна на НБ относно актуалното състояние и статута на юридическите лица, на представителната власт на физическите лица, упълномощени да представляват юридическите лица – търговци, както и на самоличността на физическите лица, представляващи юридическите лица и Партньорите/Бизнес ползвателите. Верификацията може да е свързана с телефонни обаждания, с изпращане на документи и/или на имейли/текстови съобщения. При успешна верификация потребителският профил се активира.

II.6. С приемането на настоящите Общи условия всеки Партньор/Бизнес ползвател се съгласява, че имейлът, който е предоставил при регистрацията си в Платформата, ще бъде използван от страна на НБ като основен метод за комуникация с Партньора, който метод на комуникация представлява траен носител. Цялата комуникация между Платформата и Партньора/Бизнес ползвателя следва да се осъществява посредством така предоставения имейл адрес.

II.7. Всеки Партньор/Бизнес ползвател е отговорен за запазване на сигурността на паролата си за достъп до Платформата. НБ не носи отговорност в случай на загуби или вреди за Партньора/Бизнес ползвателя, произтекли от невъзможността му да запази сигурността на акаунта и/или паролата си за достъп до Платформата. 

II.8. Собственост:

II.8.1. Партньорът/Бизнес ползвателят е отговорен за това името на собственика на онлайн магазина (включително юридическото му наименование, ако това е приложимо) да е ясно видимо на сайта на онлайн магазина.

II.8.2. Собственик на онлайн магазина във визуалната му част (дизайн на front-end), в т.ч. на продуктите, които се продават в него, е Партньорът/Бизнес ползвателят.

II.8.3. Собственик на целия софтуер, в т.ч. код, функционалности и интеграции (софтуер на front-end, back-end, администрация, ERP система, фулфилмънт софтуер и други програми) е NEXT BASKET.

II.8.4. Ако даденото физическо лице се регистрира в Платформата от името на своя работодател, последният ще бъде собственик на онлайн магазина по смисъла на т. 2.8.2. В този случай при регистрацията следва да бъде предоставен служебен имейл, както и доказателства, че лицето, създаващо акаунта, е упълномощено лице, което може да представлява своя работодател и да го обвърже юридически с настоящите Общи условия.

II.8.5. Онлайн магазинът в NEXT BASKET може да бъде собственост само на едно физическо или юридическо лице. От друга страна, едно лице може да има множество онлайн магазини в NEXT BASKET. 

II.9. В случай на спор по отношение на собствеността на даден акаунт НБ има право да изиска нужната документация и/или доказателства с цел определяне или потвърждаване на собствеността на акаунта. В този случай НБ има право да изисква следните документи и доказателства от Партньора/Бизнес ползвателя:

II.9.1. актуално състояние на дружеството;

II.9.2. документ за самоличност на физическото лице;

II.9.3. потвърждение на статуса на служител на дружеството, собственик на акаунта;

II.9.4. пълномощно за представителна власт;

II.9.5. всеки друг документ, доказателство или информация, необходими за идентификация на лицето.

II.10. NEXT BASKET си запазва правото еднолично да определи кой е действителният собственик на дадения акаунт и в случай на необходимост – да му предостави достъп до акаунта. В случай на невъзможност за идентифициране на действителния собственик, НБ има право временно да ограничи акаунта до разрешаване на спора между страните.

II.11. С приемането на настоящите Общи условия Партньорите/Бизнес ползвателите декларират, че са запознати и се съгласяват с това, че техни материали, по смисъла на посочените в Раздел І Дефиниции, могат да бъдат:

а) прехвърляни некриптирани през различни мрежи;

б) променяни с цел привеждане в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства.

В настоящия член „материали“ се използва в смисъл на: търговски марки, авторско съдържание, всички продукти, които се продават чрез Платформата (вкл. описание и цена), както и всякакви снимки, видеоклипове, графики, аудиофайлове, информация или други предоставени от Партньорите данни.

II.12. Име на домейна – при закупуване на име на домейн чрез Платформата регистрацията му се подновява автоматично всяка година, при условие че акаунтът в NEXT BASKET продължава да е активен. С приемането на настоящите Общи условия Партньорът/Бизнес ползвателят се съгласява, че ако не желае подновяване на името на домейна, следва да уведоми NEXT BASKET на посочения в Договора имейл адрес.

II.13. Партньорът/Бизнес ползвателят е длъжен да плаща домейна редовно, в противен случай рискува спиране на достъпа до него.

III. ПОЗВОЛЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

III.1. За регистрация в Платформата и използване на услугите ѝ, Партньорът/Бизнес ползвателят гарантира, че няма да:

III.1.1. създава заблуда относно своята дейност или предлаганите стоки по отношение на крайния клиент;

III.1.2. нарушава своите задължения, произтичащи от настоящите Общи условия, отделен Договор с НБ или изрично законово задължение;

III.1.3. предоставя невярна информация относно своята самоличност, представителна власт или обвързаността си с трети лица;

III.1.4. извършва незаконни или престъпни деяния (или да подпомага или насърчава трети лица да извършват такива);

III.1.5. продава фалшиви стоки или такива, които нарушават правото на интелектуална или индустриална собственост на трети лица;

III.1.6. продава стоки, които съгласно приложимото законодателство са забранени за продажба, не могат да бъдат продавани от разстояние, по интернет или са обект на особен контролен режим;

III.1.7. публикува, разпространява или предоставя по какъвто и да било начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство и право на ЕС, приложимите чуждестранни нормативни актове, настоящите Общи условия, интернет етиката или добрите нрави и нарушават правата на трети лица, като например търговска, служебна, лична тайна или друга конфиденциална информация;

III.1.8. публикува, разпространява или предоставя по какъвто и да било начин софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти;

III.1.9. публикува, разпространява или предоставя по какъвто и да било начин порнографски и незаконни материали, както и данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.;

III.1.10. използва Платформата за изпращане на непоискани търговски съобщения (спам).

III.2. Партньорите/Бизнес ползвателите нямат право да възпроизвеждат, дублират, копират, продават, препродават или експлоатират по какъвто и да е друг начин която и да е услуга или части от услуга, предлагани от Платформата. Това е възможно единствено, в случай че Платформата даде изрично писмено разрешение на Партньора / Бизнес ползвателя за извършване на подобни действия.

III.3. С приемането на настоящите Общи условия Партньорите/Бизнес ползвателите се задължават да не заобикалят по какъвто и да било начин техническите ограничения на предлаганите услуги, включително чрез използване на каквито и да било инструменти за активиране на функционалности, които иначе не са част от предоставената на Партньора/Бизнес ползвателя услуга.

III.4. Партньорът / Бизнес ползвателят е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за законосъобразната продажбата на продуктите,които предлага в Онлайн магазина си.

III.5. Партньорът е задължен да въведе и поддържа разумни мерки за сигурност по отношение на данните за достъп до Платформата, така че да предотврати риска от неоторизиран достъп до същата;

III.6. NEXT BASKET не проверява предварително материалите, които Партньорите/Бизнес ползвателите предоставят. НБ си запазва правото едностранно да откаже публикуване или да премахне вече публикувани материали, включително в случаите, когато предлаганите продукти/стоки са в нарушение на настоящите Общи условия или противоречат на морала и добрите нрави.

III.7. NEXT BASKET си запазва правото да предоставя услугите си на бизнеси, които се намират в условия на конкуренция, и няма задължения за ексклузивност спрямо който и да било от Партньорите/Бизнес ползвателите.

III.8. NEXT BASKET има право да изменя предоставените допълнителни услуги, приложения, интеграции и техните функционалности, да преустановява предоставянето им, изобщо или само за определени държави. 

III.9. NEXT BASKET си запазва правото да ограничава достъпа, да блокира и изтрива регистрации, в случай че има данни или съмнения, че Партньор/Бизнес ползвател нарушава настоящите Общи условия, използва Платформата не по предназначение или извършва незаконна дейност чрез нея.

III.10. Във всеки един момент след активиране на регистрацията на Партньора/Бизнес ползвателя в хода на използване на Платформата НБ, има право да изисква от Партньора/Бизнес ползвателя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни, с цел да се провери дали продължава да отговаря на всички условия за ползване на Платформата съгласно настоящите Общи условия.

III.11. Когато НБ вземе решение да ограничи или да спре достъпа до своите услуги, изпраща на Партньора/Бизнес ползвателя кратко изложение на мотивите си за това решение на траен носител, в това число и чрез e-mail съобщение, преди ограничаването или спирането да породи действие или в момента, в който породи действие.

III.12. Когато НБ вземе решение да прекрати достъпа до своите услуги, изпраща на Партньора/Бизнес ползвателя кратко изложение на мотивите си за това решение на траен носител най-малко 30 дни преди прекратяването да породи действие. 

III.13. Този срок не се прилага, ако НБ е обвързана с правно или регулаторно задължение за прекратяване на достъпа до услугите; упражнява право на прекратяване по силата на императивни съображения съгласно българското право, които са в съответствие с правото на ЕС; или ако може да докаже, че Партньорът/Бизнес ползвателят системно е нарушил настоящите Общи условия.

III.14. НБ си сътрудничи с Партньора/Бизнес ползвателя за преодоляване на нарушението и предприема действия спрямо него в зависимост от сериозността на нарушението и последващите действия на Партньора/Бизнес ползвателя. 

III.15. В случай на ограничаване, спиране или прекратяване на достъпа до услугите на НБ, Платформата предоставя възможност на Партньора/Бизнес ползвателя да направи възражение и да изясни фактите във връзка с нарушението в рамките на вътрешна процедура на НБ за разглеждане на жалби от клиенти. 

III.16. Партньорът/Бизнес ползвателят самостоятелно гарантира и осигурява съответствието с нормативните изисквания на извършваната от него дейност при използване на Платформата, включително, но не само с изискванията по отношение на защитата на личните данни на крайните клиенти на онлайн магазина на Партньора/Бизнес ползвателя.

IV. ВАРИАНТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

IV.1. Платформата е подходяща както за търговци, които нямат онлайн присъствие, така и за такива, които вече имат онлайн магазин.

IV.2. Партньорът/Бизнес ползвателят има възможност да използва НБ по следните начини в зависимост от това кой управлява онлайн магазина – Партньорът/Бизнес ползвателят или NEXT BASKET:

ПАРТНЬОРЪТ/БИЗНЕС ПОЛЗВАТЕЛЯТ САМ УПРАВЛЯВА ОНЛАЙН МАГАЗИНА СИ – SaaS РЕШЕНИЕ

IV.2.1 Създаване на онлайн магазин за големи компании с продажби над 250 000 евро месечно – PRO

Партньорът/Бизнес ползвателят използва Платформата под наем, срещу което заплаща месечна такса или процент от приходите съгласно уговореното в Договора с НБ. Партньорът/Бизнес ползвателят сам управлява онлайн магазина и извършва складовите услуги. При избор на този вариант Партньорът/Бизнес ползвателят използва пакет от безплатни услуги, конкретизиран в индивидуалния Договор, сключен с него, както и всички интеграции, модули и функционалности на Платформата. 

IV.2.2. SaaS решение с отдаване на платформата под наем, при което Партньорът/Бизнес ползвателят сам управлява онлайн магазина си – SELF.

Партньорът/Бизнес ползвателят използва Платформата под наем, срещу което заплаща месечна такса. Партньорът/Бизнес ползвателят сам управлява онлайн магазина и извършва складовите услуги. При избор на този вариант Партньорът/Бизнес ползвателят използва пакет от безплатни услуги, конкретизиран в индивидуалния Договор, сключен с него, както и всички интеграции на Платформата. На Партньора/Бизнес ползвателя се предоставя и допълнителна възможност да надгради използваните услуги и функционалности след допълнително заплащане. В този случай Платформата може да се използва в няколко ценови планове, различаващи се по вида на предлаганите функционалности, а именно: MINI, MIDI и MAXI. Всеки един от плановете включва в себе си достъп до различен обем от функционалности на Платформата. Партньорът / Бизнес ползвателят има възможност да доплати и за използването на част или всички платени услуги или модули.

NEXT BASKET УПРАВЛЯВА ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА ПАРТНЬОРА/БИЗНЕС ПОЛЗВАТЕЛЯ

IV.2.3. Създаване на онлайн магазин с използване на склад на NEXT BASKET – NB 360° Plus, като управлението на онлайн магазина се извършва от NEXT BASKET. 

В този случай НБ извършва услугите, свързани със създаването и функционирането на печеливш онлайн магазин, включително предоставя складово пространство за стоките/продуктите, обект на продажба. При този вариант стойността на услугата се определя като процент от приходите на онлайн магазина и се конкретизира в Договора с Партньора/Бизнес ползвателя, като последният използва всички предварително договорени безплатни услуги, както и всички функционалности и модули на Платформата. При избор на този вариант на Партньора/Бизнес ползвателя се осигурява логистика до множество европейски държави и възможност за създаване на онлайн магазин във всяка от тях. Партньорът / Бизнес ползвателят има възможност да доплати и за използването на част или всички платени услуги.

IV.2.4. Създаване на онлайн магазин без използване на склад на NEXT BASKET – NB 360°, като управлението на онлайн магазина се извършва от NEXT BASKET. 

В този случай НБ извършва изграждането и управлението на онлайн магазина. При този вариант стойността на услугата се определя като процент от приходите на онлайн магазина и се конкретизира в Договора с Партньора/Бизнес ползвателя, като последният използва всички функционалности, модули  и интеграции на Платформата.  Партньорът/Бизнес ползвателят има възможност да доплати и за използването на част или всички платени услуги.

IV.2.5. Създаване на онлайн магазин за Партньори/Бизнес ползватели, които са свързани с физически магазин – LOCAL.

В този случай стоката във физическия магазин на Партньора/Бизнес ползвателя служи като склад за целите на онлайн магазина. Ежедневно всички поръчки, постъпили чрез онлайн магазина, се предават за изпълнение на физическия магазин, посочен от Партньора, който от своя страна ги предава на куриер. Онлайн магазинът се създава от NEXT BASKET и Партньорът следва да използва ERP системата на NEXT BASKET във физическия магазин. При този вариант стойността на услугата се определя като процент от приходите на онлайн магазина и се конкретизира в Договора с Партньора/Бизнес ползвателя, като последният използва договорените безплатни услуги и всички функционалности, модули и интеграции на Платформата. При този вариант на Партньора/Бизнес ползвателя се осигурява логистика до множество европейски държави, както и възможност за създаване на онлайн магазин във всяка от тях. В този случай Партньорът/Бизнес ползвателят получава пакет от безплатни услуги на НБ, от които може да се възползва. Партньорът / Бизнес ползвателят има възможност да доплати и за използването на част или всички платени услуги.

IV.3. Услугите в Платформата биват безплатни и платени, като в Договора изрично се посочва коя услуга е безплатна и коя – платена.

IV.4. Интеграциите в Платформата, налични към момента на подписване на Договора, може да се ползват безплатно в пълния им размер от всички Партньори, независимо кой е избраният от  тях вариант или ценови план.

IV.5. За създаването на онлайн магазин, респективно за развиването на онлайн търговия чрез Платформата, е необходимо Партньорът/Бизнес ползвателят да разполага най-малкото с:

а) търговско дружество;

б) продукти;

в) лого;

г) домейни във всички държави, в които би желал да има свой онлайн магазин, или един домейн за всички държави;

д) банкова сметка, в която да бъдат превеждани сумите за продадените стоки.

IV.6. В случай, че Партньорът/Бизнес ползвателят не разполага с посоченото в букви б), в) и г) на параграф 4.5. по-горе, може да възложи на NEXT BASKET да го осигури срещу заплащане.

IV.7. В случаите, в които Партньорът / Бизнес ползвателят сам управлява онлайн магазина си по смисъла на чл. 4.2.1. от настоящите Общи условия, Платформата дава възможност на Партньора/Бизнес ползвателя сам да избере начините, по които крайните клиенти ще получават закупените продукти. Платформата предлага механизъм за изчисляване на цената на транспорта, използвайки интеграция с куриерски компании, но не осигурява самия транспорт. Партньорът / Бизнес ползвателят носи пълна отговорност за сключване на договор с куриер или осигуряване на друг начин за доставка на продуктите до крайните клиенти. Платформата не носи отговорност пред Партньора / Бизнес ползвателя и крайните клиенти за доставката на продуктите, закупени чрез Онлайн магазина.  

IV.8. Техническа поддръжка по отношение на услугите се предоставя само на Партньори / Бизнес ползватели, използващи Платформата, посредством система за управление на искания, наречена Help Point. Всяко съобщение, отправено към Платформата, се нарича тикет. Времето за реакция на всеки тикет се определя на база неговата същина, сложност и спешност. С оглед на нея, времето за реакция е разделено на 2 (две) различни нива според сложността/спешността на съответния случай:

IV.8.1. Стандарт – време за отговор в рамките на 1 (един) работен ден и време за затваряне на тикета – 3 (три) работни дни от постъпването му;

IV.8.2. Експрес – време за отговор в рамките на 2 (два) работни часа и време за затваряне на тикета – 4 (четири) работни часа от постъпването му.

IV.9. NEXT BASKET има право по собствена преценка да съхранява цялата или част от информацията, съдържаща се в или свързана с дадена услуга, до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на последния платен абонамент от страна на Партньора/ Бизнес ползвателя, с цел последващо възстановяване на услугата на сървъра на Платформата. 

IV.10. NEXT BASKET си запазва правото да препоръчва или предоставя достъп и да активира софтуер на трети страни, в това число: приложения, продукти, услуги или връзки към уеб сайтове за използването от страна на Партньора/Бизнес ползвателя. Такива услуги на трети страни се предоставят на Партньора / Бизнес ползвателя за негово удобство и се заплащат от него. Достъпът или използването на такива услуги на трети страни от страна на Партньора/Бизнес ползвателя е въпрос на взаимоотношения между него и третата страна и по отношение на тях не може да се ангажира отговорността на NEXT BASKET.

IV.11. Партньорът / Бизнес ползвателят декларира, че използва услугите на трети страни изцяло на база собствената си преценка и с оглед запознаване с условията на тези трети страни, които са приложими към създадените взаимоотношения.

IV.12. NEXT BASKET не предоставя никакви гаранции по отношение на услугите на трети страни и отношенията между тях и Партньора / Бизнес ползвателя се регулират съобразно условията на третите страни, както и съобразно конкретните договорки във взаимоотношенията им с Партньора / Бизнес ползвателя.

V. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ ОТ ПАРТНЬОРА / БИЗНЕС ПОЛЗВАТЕЛЯ КЪМ NEXT BASKET

V.1. Партньорът / Бизнес ползвателят заплаща такси, процент от приходи, услуги, модули, поддръжка на домейн и ssl сертификат, такси, начислени от платежни инструменти, както и други услуги срещу фактура, издадена от NEXT BASKET.

V.2. Партньорът / Бизнес ползвателят може да  извършва плащанията по банков път, в брой или чрез кредитна/дебитна карта.

V.3. В случай на плащане с дебитна/кредитна карта, Партньорът / Бизнес ползвателя дава разрешение на НБ да усвоява суми от картата, без допълнително разрешение, в размер не по-голям от стойността на съответната фактура.

V.4. NEXT BASKET потвърждава получаването на плащането от страна на Партньора / Бизнес ползвателя, като активира услугите за избрания от Партньора / Бизнес ползвателя начин на използване на Платформата. НБ не носи отговорност, ако Партньорът / Бизнес ползвателят не е посочил валиден e-mail адрес или не е получи фактурата по причина, която не може да се вмени във вина на NEXT BASKET. NEXT BASKET призовава всички Партньори / Бизнес ползватели винаги да проверяват всички папки на своята имейл кутия, в това число и папка СПАМ с цел избягване на неблагоприятни последици за страните.

V.5. При извършване на плащане към НБ и с цел избягване на каквито и да е съмнения, плащането към NEXT BASKET се счита за извършено при заверяването на сметката на последното с дължимата сума в пълен размер, като всякакви допълнителни такси са дължими отделно – към съответния доставчик на услуга. С приемането на настоящите Общи условия, Партньорът/Бизнес ползвателят декларира, че е запознат, с възможността да бъдат начислени допълнителни такси от страна на оператора на съответната платежна услуга, издател на дебитната/кредитната карта или банкова институция. 

V.6. NEXT BASKET не дължи връщане на платени суми, в случай че Партньорът /Бизнес ползвателят се откаже от платения от него абонаментен план, приложение, пакет или допълнителна услуга или не ги използва, както и в случай, че не се е отказал от автоматичното подновяване на абонамента в предвидените в Раздел VІ на настоящите Общи условия срокове.

V.7. NEXT BASKET си запазва правото да променя своите такси по всяко време, като посочи новите цени в съответния раздел на сайта си и в настоящите Общи условия, ако това е приложимо. Промените не могат да засегнат вече предплатени абонаментни планове, пакети и услуги, за които страните са сключили индивидуален договор, но се прилагат за услуги, които Партньорът/Бизнес ползвателят иска да добави към абонаментния си план след промяната на цените.   

V.8. Партньорът / Бизнес ползвателят се задължава да приведе общите условия на онлайн магазина, създаден в Платформата на НБ, в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия и на индивидуалния договор по отношение на плащанията, постъпващи от крайни клиенти на онлайн магазина.

V.9. Методи на плащане на крайни клиенти към Платформата

V.9.1. Когато постъпленията от плащания на крайни клиенти преминават през NEXT BASKET, последният регулярно превежда всички постъпили суми към Партньора/Бизнес ползвателя, като удържа всички банкови такси, свързани с изпълнението на паричните преводи, както и дължимото към Платформата възнаграждение, чиито начин на определяне и размер се уреждат в индивидуалния договор с Партньора / Бизнес ползвателя. Постъпленията от плащания на крайни клиенти преминават през NEXT BASKET, когато:

i) NEXT BASKET управлява онлайн магазина на Партньора и стоката на Партньора е в склад на НБ;

ii) Партньорът сам управлява онлайн магазина си, но стоката му е в склад на НБ и плащането се извършва чрез наложен платеж;

V.9.2. Когато постъпленията от плащания на крайни клиенти преминават през Партньора / Бизнес ползвателя, последният следва да заплаща на Платформата предварително определена в индивидуалния му договор такса за използване на услугите на НБ след получаване на съответната фактура. Постъпленията от плащания на крайни клиенти преминават през Партньора, когато: 

i) Партньорът сам управлява онлайн магазина си, стоката му е в негов собствен склад;

ii) Партньорът сам управлява онлайн магазина си и стоката му е в склад на НБ и плащането се извършва с кредитна/дебитна карта, по банков път Apple Pay, Google Pay или чрез PayPal;

iii) NEXT BASKET управлява онлайн магазина на Партньора и стоката е в склад на Партньора.

iv) Партньорът има физически магазин, който служи за склад за целите на онлайн магазина.

V.9.3. В случай на плащания, извършени от клиенти на онлайн магазина, НБ удържа от получените приходи:

i) таксата, начислена от съответната банка или платежна система;

ii) дължимата на НБ такса за договорени и извършени платени услуги;

iii) договорената месечна такса или процент от приходите на онлайн магазина съгласно индивидуалния договор между Страните;

iv) всички останали задължения на Партньора/Бизнес ползвателя към NB, съгласно индивидуалния договор между Страните;

като оставащата сума се възстановява на Партньора/Бизнес ползвателя на ежеседмична база. 

V.9.4. НБ дава възможност на Партньора/Бизнес ползвателя да избере начините, по които крайните клиенти да плащат за закупените продукти, а именно: наложен платеж, кредитна/дебитна карта, по банков път, Apple Pay, Google Pay или чрез PayPal.

V.9.5. Интеграцията с платежните системи се извършва от Платформата по същия начин, както и когато ѝ е поверено управлението на онлайн магазина на Партньора/Бизнес ползвателя.

VI. СРОК

VI.1. Стандартният Договор за използване на услугите на НБ е със срок от 1 (една) година.

VI.2. В случай че нито една от страните не изрази желание да прекрати Договора с изрично писмено уведомление, изпратено в срок от 3 месеца преди датата на изтичане на срока на Договора, същият се продължава за нов период от 1 година. След изтичане на срока на Договора Партньорът/Бизнес ползвателят може да продължи да използва Платформата чрез преподписване на Договора и продължаване на договорните отношения.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

VII.1. Договорът може да бъде прекратен от всяка една от страните с 3-месечно писмено предизвестие, освен ако в Договора не е посочено друго.

VII.2. При прекратяване на Договора:

7.2.1. В случаите, когато е приложимо, НБ се задължава да предаде стоката, която е налична в складовете му в срок от 30 календарни дни, считано от датата на прекратяването.

7.2.2. В случаите, когато е приложимо, НБ се задължава да предаде на Партньора всички продуктови описания и снимки в срок от 15 календарни дни, считано от датата на прекратяването.

7.2.3. В случай че Партньорът е ползвал услуга „Дизайн на персонализиран онлайн магазин“, НБ се задължава да предостави на Партньора персонализирания дизайн на онлайн магазина чрез програмата Adobe Photoshop или по друг подходящ за тази цел формат.

7.2.4. В случай че използваният от Партньора домейн не е негова собственост, НБ се задължава да му го прехвърли в срок от 15 календарни дни, считано от датата на прекратяване на Договора.

7.2.5. Партньорът заплаща платените от НБ такси за домейна за текущата и следващите календарни години.

8. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.2. NEXT BASKET няма никакви претенции за собственост по отношение на материалите, които Партньорите/Бизнес ползвателите предоставят на Платформата. 

8.3. При избор на модел на взаимоотношение по чл. 4.2.3., 4.2.4. или 4.2.5. (в случаите, когато Платформата управлява онлайн магазина) Партньорите/Бизнес ползвателите предоставят на НБ неизключително право за хостване, използване, разпространение, излагане, модифициране, копиране, съхранение, публично изпълнение и споделяне с обществеността (в т.ч. чрез телекомуникационни канали), превеждане и създаване на производни произведения на всички материали, предоставени във връзка с изпълнението на услугите от страна на Платформата. Така описаните права се използват от Платформата за целите на предоставяне на предлаганите чрез нея услуги и за изпълнение на правата и задълженията съгласно настоящите Общи условия и индивидуалните Договори, сключени с всеки Партньор/Бизнес ползвател. Платформата не дължи възнаграждение на който и да било Партньор/Бизнес ползвател, за предоставените от него права по смисъла на настоящия член.

8.4. При прекратяване на Договора, сключен между конкретния Партньор/Бизнес ползвател и НБ, това не засяга предоставените права, в случай че те са необходими за изпълнение на задълженията на Платформата, възникнали по време на действието на Договора. 

8.5. С приемането на настоящите Общи условия Партньорите/Бизнес ползвателите се съгласяват, че Платформата има право по всяко време да преразгледа и изтрие някои или всички материали, предоставени ѝ от Партньорите/Бизнес ползвателите, но няма изрично задължение за извършване на подобни действия.

8.6. Партньорите/Бизнес ползвателите нямат право да използват търговски марки, лога или означения за услуги, собственост на НБ, независимо дали са регистрирани, или не, освен при наличие на изрично писмено разрешение от страна на Платформата.

8.7. Партньорите/Бизнес ползвателите декларират информираността и съгласието си, че настоящите Общи условия не им дават каквито и да било права по отношение на интелектуалната собственост на Платформата.

8.8. Партньорът няма право на достъп до софтуерния код на Платформата по време на действие на индивидуалния договор, сключен с него, както и след неговото прекратяване.

8.9. Партньорите/Бизнес ползвателите гарантират, че с предоставянето на НБ на материали за ползване, представляващи интелектуална собственост, същите не нарушават правата на трети страни. Партньорите се задължават да защитават Платформата от действия на трети страни, насочени срещу нея, във връзка с ползването на материалите, предоставени от Партньорите/Бизнес ползвателите, като дължат обезщетение на НБ за вредите, които последният е претърпял в резултат на такива действия и които могат да бъдат вменени във вина на Партньорите.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.2. Платформата, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни на Партньорите/Бизнес ползвателите съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и в съответствие с Политиката за поверителност. Платформата оповестява цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗД на следната интернет страница: https://nextbasket.com.

10. ОТГОВОРНОСТ

10.2. НБ не е страна по договорите, сключени между Партньор/Бизнес ползвател и негов клиент при използването на Платформата. НБ не носи каквато и да е отговорност за изпълнението на законовите или договорните задължения на купувач или продавач във връзка със сделка, сключена през или с помощта на Платформата. Всяка от страните следва да потърси правата си от другата страна по договора по предвидения в закона ред.

10.3. В случаите, когато една от страните по договор, сключен през Платформата, е потребител физическо лице, правата, които могат да възникнат за него/нея съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, следва да се упражняват спрямо другата страна по договора, която е поела задължения към потребителя, а не към Платформата или НБ. 

10.4. НБ не носи отговорност спрямо Партньорите/Бизнес ползвателите си за претърпени вреди и пропуснати ползи във връзка с използването на услугите, предлагани от Платформата. Въпреки това НБ не изключва отговорността си към Партньори/Бизнес ползватели на Платформата, когато това би противоречало на приложимото законодателство. 

10.5. Всеки Партньор/Бизнес ползвател на Платформата носи отговорност за своите действия и следва да обезщети НБ в случай на вреди, настъпили за НБ във връзка с използването на услугите, предлагани от Платформата, от страна на неин Партньор/Бизнес ползвател.

10.6. Партньорът / Бизнес ползвателят се съгласява, че при възникнал спор с трети лица, в следствие на който е наложена имуществена санкция или друг вид наказание на Платформата, Партньорът / Бизнес ползвателят е длъжен да обезщети  Платформата за всички платени от последната имуществени санкции, обезщетения и други разходи, възникнали във връзка и в следствие на недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на Партньора / Бизнес Ползвателя, включително когато последният е посочил неверни данни в онлайн магазина си, нарушил е правата на крайните клиенти и потребители, авторските права на трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и други законови изисквания и разпоредби.

10.7. НБ полага всички възможни усилия, но не може да гарантира, че Платформата ще функционира без прекъсване или че всяко нейно съдържание ще бъде достъпно винаги и по всяко време. 

10.8. НБ предприема всички необходими мерки за защита на своята система от компютърни вируси, но не гарантира, че сайтът или сървърите ѝ не съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, които могат да повлияят на системата на Партньора/Бизнес ползвателя. Партньорът/Бизнес ползвателя трябва да бъде сигурен, че разполага с последните актуални защити, за да предпази компютъра си от такива вируси или от друг опасен или зловреден софтуер.

11. РАЗДЕЛНОСТ

11.2. В случай, че която и да било клауза от настоящите Общи условия е определена от компетентен орган за невалидна, незаконна или неприложима, същата ще бъде отделена от останалите срокове, условия и разпоредби, които ще продължат да бъдат валидни в най-пълната степен, разрешена от приложимото право.

12. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

12.2. НБ, от една страна, и всеки Партньор/Бизнес ползвател, от друга, се задължават, както по време на договора, така и след прекратяване на договорните им правоотношения, безсрочно да не разпространяват и да не разкриват по никакъв повод и по никакъв начин или да допускат разпространяването на конфиденциална информация, станала им известна при или по повод използването и функционирането на Платформата или при предоставянето на услугите, достъпни чрез нея и/или предоставена от другата страна в устен, писмен, графичен или електронен вид, под каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение на другата страна, освен когато имат законово задължение за разкриване на такава информация.

12.3. Страните се задължават, както по време на договора, така и след прекратяване на договорните им правоотношения, безсрочно, да не извършват каквито и да било действия, които биха могли да застрашат поверителността/поверителният характер на Информацията. 

„Конфиденциална информация” е всяка информация, факти, данни, придобити пряко или косвено във връзка и по повод ползване на предоставените от Платформата услуги и изпълнението на сключения между Страните Договор, касаещи НБ и неговия Партньор в стопанско, техническо, организационно, финансово или каквото и друго отношение, с изключение на тази, която е публично достъпна или която следва да бъде разкрита по силата на закона.“

13. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.2. НБ не носи отговорност за невъзможност за предоставяне на някоя от услугите, описани в тези Общи условия, причинена от събитие извън нашия разумен контрол (по-долу „форсмажорно събитие“).

13.3. „Форсмажорно събитие“ включва всяко действие, събитие, случване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол и по-специално (без ограничение) следното:

а) стачки, блокади или други индустриални действия;

б) граждански безредици, бунтове, нападения, терористични атаки или заплахи от терористични атаки, война (независимо дали обявена, или не) или заплаха, или подготовка за война;

в) пожари, експлозии, бури, наводнения, земетресения, епидемии и други природни бедствия;

г) невъзможност за използване на железопътен, морски, въздушен или автомобилен транспорт или други средства за обществен или частен транспорт;

д) невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи;

е) всички актове, постановления, закони, разпоредби или ограничения на правителството, включително такива за обявяване на извънредно положение;

ж) както и всяко друго събитие извън контрола на страните, което може да доведе до неизпълнение на задълженията на НБ, в т.ч. липса на интернет връзка.

13.4. Изпълнението от страна на НБ на задължение във връзка с предоставяните чрез Платформата услуги се счита за спряно за периода, през който продължава форсмажорното събитие. НБ ще използва всички разумни усилия, за да приключи форсмажорното събитие или да намери решение, което да ѝ позволи да изпълни задълженията си въпреки него.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

14.2. За неуредени в тези Общи условия въпроси, приложими са българското законодателство и правото на ЕС. 

14.3. В случай на правен спор от каквото и да било естество между Партньор/Бизнес ползвател и НБ, приложимо е българското право. Страните се съгласяват да решават споровете в дух на разбирателство. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и тези, свързани с попълването на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международния арбитражен съд при Алианса за правно взаимодействие, гр. София, Република България, в съответствие с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.  

15 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.2. Настоящите Общи условия влизат в сила на 10 януари 2023 година.

15.3. Настоящите Общи условия са валидни и обвързващи за неопределено време и за целия период на работа на Платформата.

15.4. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни поради  актуализирането им спрямо приложимото право или по други причини. 

15.5. Промяна в Общите условия – Платформата си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия по всяко време. В случай на изменения на Общите условия НБ ще уведоми всички Партньори/Бизнес ползватели, като изпрати измененията на предоставените от тях имейли за контакт. Предложените изменения няма да се прилагат преди изтичането на 15 (петнадесет) дни от датата, на която НБ е уведомила Партньора/Бизнес ползвателя за тях.

15.6. В случай на несъгласие с предложените изменения в Общите условия Партньорът/Бизнес ползвателя има право да прекрати договорните си отношения с НБ преди изтичането на 15 (петнадесет) дни от датата, на която НБ е уведомила Партньора/Бизнес ползвателя за измененията, но използването на услугите в рамките на тези 15 дни се счита за отказ от предизвестието от 15 (петнадесет) дни и съответно за приемане на измененията в Общите условия.

15.7. НБ не променя Общите си условия със задна дата, освен когато това се изисква за целите на спазване на правно или регулаторно задължение или когато такова изменение е в полза на Партньорите/Бизнес ползвателите.

Настоящите Общи условия са публикувани на 10 януари 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА NEXT BASKET

Услуги
(част от услугите са в процес на разработка)

Описание на услугите

Ползване на администрацията на платформата

Потребителят на NB може да създаде собствен онлайн магазин, както и настройките му, като използва административния панел на NEXT BASKET.

Постоянно усъвършенстване на платформата

NEXT BASKET постоянно актуализира платформата, обновява я чрез ъпдейти, добавя нови функционалности и усъвършенства софтуера.

Максимално ефективна SEO оптимизация за търсачките, която осигурява онлайн поръчки с нулеви разходи за тях

Платформата разполага с вградени модули за автоматизиране на всички SEO процеси и отговаря 100% на SEO изискванията на търсачките.

Текуща поддръжка на сайта

NEXT BASKET следи постоянно за правилната работа, отстраняването на технически проблеми и създаването на резервни копия на онлайн магазина. 

Извършва се 24/7 мониторинг на платформата, включващ автоматично известяване при възникнали технически проблеми.

Help Point: 24/7 система за поддръжка и помощ 

Системата осигурява денонощна поддръжка посредством чат, имейл и телефон; достъп до тикет система с приоритизация за отговор в зависимост избрания план и неотложността на проблема; помощен център с информация и инструкции за отделните функционалности и интеграции на платформата.

GDPR (Общ регламент за защита на данните – ОРЗД) за онлайн магазина

Приложението съдържа следните документи и функционалности: Политика за защита на личните данни, Политика за използване на „бисквитки“, Политика за поверителност, Политика за изпращане на имейл за незавършени поръчки, Декларация за съгласие за обработка на лични данни, Заявление за упражняване на права на субекта на лични данни, Регистър на обработваните лични данни на клиентите, лента с информация за използвани „бисквитки“. 

Консултации до 3 часа

Във всички планове е включена безплатна бизнес и/или техническа консултация в рамките на 3 часа с експерт(и) на NEXT BASKET в областта на онлайн търговията.

Видео уроци

Видео уроци за използване на платформата и управление на онлайн магазина, създадени от екипа на NEXT BASKET.

Безплатно управление на рекламата във Facebook и Google (1 месец)

Безплатно управление на рекламата във Facebook и Google за едномесечен период на базата на предварително съгласуван бюджет за кампания. В случай, че имате подписан договор за маркетинг с NEXT BASKET

Хостинг на онлайн магазина – с лимит на трафика и сървърното пространство

Хостинг в облачен сървър с ограничение на месечния трафик към онлайн магазина и опция за увеличаване на ресурса след изчерпване на първоначално заложените параметри 

(срещу заплащане на определена такса).

Хостинг на онлайн магазина – с по-добри параметри от лимитирания

Хостинг в облачен сървър с ограничение на месечния трафик към онлайн магазина и опция за увеличаване на ресурса след изчерпване на първоначално заложените параметри 

(срещу заплащане на определена такса).

Създаване на връзка към платформата на Европейска комисия за онлайн решаване на спорове

Връзка с Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) с цел гарантиране на по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване в рамките на Европейския съюз (ЕС). 

Платформата дава възможност на гражданите на ЕС да подават жалби на родния си език във връзка с покупки, извършени изцяло онлайн, до търговци от държавите – членки на Съюза, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Регистрация на онлайн магазина в поддържания от НАП Публичен списък на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на ал. 1 – 4 на чл. 52м от Наредба № Н-18/2006 г.

Информацията, която лицата, извършващи продажби през електронен магазин, са задължени да подават, включва: наименование и уеб адрес на онлайн платформата; информация за лицето, извършващо продажби; вид продавани стоки; наименование на софтуера на е-магазина, вид и доставчик на хостинг услугата и други, подробно описани в приложение № 33 към Наредба № Н-18.

NEXT BASKET съдейства за регистрацията в Публичния списък на електронните магазини на НАП.

Създаване на страница за условията на доставка

Това е страница, в която се посочват условията за доставка на онлайн поръчки на различните куриерски фирми.

Създаване на страница за условията за връщане

Това е страница, в която се посочват конкретните условия за връщане на продукт(и) от онлайн поръчки – срок, начини на връщане и др.

Създаване на страница за гаранционните условия

На тази страница се посочва гаранционният срок на различните категории продукти, които се продават в онлайн магазина.

Създаване на страница с често задавани въпроси (ЧЗВ)

ЧЗВ е страница, която съдържа отговор на най-често задаваните от крайните клиенти на онлайн магазина въпроси.

Създаване на страница с контакти

Задължителна страница за контакт с управляващия онлайн магазина и колцентъра, в която се посочват контактните данни на офиса и склада (местоположение, телефон(и), имейл адрес).

Съвети от търговския отдел на NEXT BASKET относно продуктите и техните цени

Съветите могат да бъдат от най-различно естество, например: избор на продукти, начин на подреждане, подходящи описания, ценообразуване и др.

Изготвяне на Общи условия

Екипът на NEXT BASKET изготвя Общи условия, с които се уреждат правилата, по които клиентите могат да поръчват продуктите, предлагани в онлайн магазина на Потребителя на NB.

Колцентър услуги

NEXT BASKET предлага два вида услуги: входящ и изходящ обаждания от оператор. 

Входящият колцентър обслужва запитвания, инициирани от настоящи или потенциални клиенти, често свързани с нужда от допълнителна информация относно предлаганите продукти. 

При изходящия колцентър операторите са тези, които инициират обажданията към настоящи клиенти, с цел набиране на допълнителна информация относно направени поръчки, отправяне на промоционални оферти и т.н.

Създаване на онлайн магазина по предварително избрана готова тема

Екипът на NEXT BASKET изготвя дизайна на онлайн магазина по предварително избрана тема, която отговаря на съответната категория бизнес на Потребителя и е пригодена към корпоративната идентичност на бранда.

Първоначално качване на продукти и снимки в сайта

Възможност за импортиране на продукти при предоставяне на необходимата информация и файл в подходящ формат (темплейт).

Миграция на съществуващ онлайн магазин на готов темплейт

Миграция на съществуващ онлайн магазин към платформата на NB, което включва миграция на продукти, продуктови описания, категории, снимки, атрибути, 301 препратки, всички статични страници.

Ползване на всички възможности на ERP системата за онлайн магазина

ERP система, разработена от NEXT BASKET, която включва различни модули: Склад, Продажби, Управление на клиенти и др.

Омниканална интеграция между физически и онлайн магазин

Взаимно допълващи се продажбени канали при наличие на връзка между онлайн и физически магазин.

Пускане на нюзлетъри (броят им се уточнява предварително в договора)

Маркетингов инструмент, който дава възможност на клиентите да се информират относно интересуващи ги теми, свързани с онлайн магазина и предлаганите продукти. 

При абонамент за електронния бюлетин той се изпраща периодично, като в зависимост от целта може да бъде седмичен, месечен или годишен.

Интегриране на дроп-шипинг функционалност в платформата 

Възможност за интегриране на онлайн магазина с различна маркетплейс платформа от наличните в NEXT BASKET.

Онлайн мърчандайзинг (подреждане на продуктите в сайта)

Включва техники, чиято основна цел е подпомагане на продажбата на даден продукт чрез правилно позициониране на различните категории стоки.

Всички (над 90 броя) интеграции на платформата с външни услуги и софтуер, които са налични към момента на подписване на договора

NEXT BASKET е интегрирана с над 90 от най-популярните и ефективни външни услуги и софтуер за маркетинг, куриерски услуги, разплащателни методи, ERP и складови системи, продажбени канали и др.

Проверка за зловредни линкове (веднъж месечно)

Извършва се еднократно в рамките на месеца с помощта на софтуер, който следи за зловредни линкове, които могат да нарушат правилната работа на онлайн магазина.

Инсталационна такса

Заплаща се, ако услугата по създаване и конфигуриране на онлайн магазина е извършена от NEXT BASKET.

Създаване на онлайн магазини в 28 европейски държави

Изграждане на магазини в 28 държави на съответния език и в съответната валута; съобразяване с изискванията на данъчното законодателство в страната.

Програма за автоматизиран превод и качване на нови продукти на различни езици

Възможност за обработка на продукти, създаване на динамични и статични страници на множество езици и качване към съответния домейн.

Извършване на интеграции с външни услуги и софтуер – с куриерски фирми, платежни и ERP системи, маркетингови инструменти и др. по заявка на Партньора на NB

Чрез интерфейсите, разработени от NEXT BASKET, Партньорът може да заяви услуга за интеграция със софтуер(и) на трети страни.

Осигуряване на доставката на онлайн поръчките в 28 държави

Използването на фулфилмънт услугата на NEXT BASKET дава възможност на Партньора на NB да изпраща продуктите си в 28 европейски държави.

Адаптиране на онлайн магазина към бизнеса на Партньора на NB

Промяна от страна на NEXT BASKET на всички страници, продукти и настройки на онлайн магазина според изискванията на Партньора.

Интегриране на пълна ERP система, включваща склад, финанси, счетоводство, фактуриране, поръчки, човешки ресурси, физически магазин и др.

Свързване на бизнес софтуера на Партньора с платформата чрез интерфейсите за връзка на NEXT BASKET.

Интегриране на ERP системата на платформата само във физически магазин на Партньора на NB

Приложимо само за варианта LOCAL.

Интегриране на фулфилмънт софтуер в склада на Партньора на NB

Интеграция на фулфилмънт складов софтуер за онлайн продажби с възможност за доставка до международни дестинации, която позволява разширяване на пазарния обхват. 

Интегриране на платежни или маркетингови системи, посочени от Партньора на NB

Възможност за интегриране на софтуера на трети страни в съответствие с бизнес изискванията на Партньора на NB.

Дигитален маркетинг (Facebook, Google, Criteo, TikTok)

Професионална поддръжка и управление на рекламни кампании във Facebook, Google, Tik-Tok, Criteo и др. 

Ефективен маркетинг, включващ професионално планиране, прецизно таргетиране и правилно разпределение на предвидения рекламен бюджет.

Изготвяне на UTM (Urchin Tracking Module) темплейт в Excel/Google Sheets (линкове, които проследяват откъде идва трафика в онлайн магазина)

Използването на UTM темплейт за всички маркетингови линкове ще ви помогне за стандартизирането и правилното отчитане на резултатите от вашите маркетинг кампании. 

Изготвяне и реализиране на стратегия в Facebook Ads (рекламата във Facebook) с цел минимизиране на незавършени покупки в магазина.

Изготвянето и реализирането на подобна стратегия в Facebook Ads гарантирано ще намали незавършените покупки от клиенти. Тази стратегия е неизменна част от всеки успял онлайн магазин. 

Създаване и настройване на Facebook Business Manager

Създаване и настройване на Facebook Business Manager включва – Facebook Ad Account, Facebook Pixel, Facebook Conversion API, Facebook Catalogue, Domains, Apps.

Създаване на Google Ads Account (Рекламата във Гугъл)

Услугата включва създаване на Google Ads Account и прехвърляне на собствеността му към партньора на NEXT BASKET

Изграждане и настройка на Google Analytics v4 акаунт с пълен e-commerce пакет

Услугата включва създаване, настройка и имплементация на всички необходими и обсъдени с партньора на NEXT BASKET цели за проследяване на реализациите на онлайн магазина.

Одит на профилите в социалните мрежи

Одитът включва цялостен анализ на съдържанието публикувано в профилите на партньора на NEXT BASKET в социалните мрежи Facebook & Instagram. Споделяне на препоръки и добри практики за бъдещото развитие на социалните канали. 

Създаване на постинг календар за социалните мрежи

Услугата включва създаване на постинг календар за социалните мрежи съобразен с нуждите на партньора на NEXT BASKET.

Внедряване и анализиране на топлинни карти (heatmaps) на сайта. 

Показва къде най-често клика крайния клиент, както и къде клика рядко. Услугата включва създаване и анализиране на данните от heatmaps на ключови страници – Начална страница, Листинг страница с продукти, Продуктова страница, Количка, Чекаут. Възможно е поставянето и на други страници, като предварително се съгласува с партньора на NEXT BASKET

Внедряване и анализиране на A/B/X тестове на сайта (двойно слепи тестове)

Услугата включва създаване и анализиране на предварително дефинирани с партньора на NEXT BASKET A/B/X тестове

Изготвяне и реализиране на стратегия в Facebook Ads с цел събиране на потенциална аудитория от клиенти (leads)

Услугата включва изготвяне, реализиране и анализиране на стратегия в Facebook Ads, чрез която клиента на NEXT BASKET може да събере потенциална аудитория от клиенти (leads) и информация за тях(e-mails, телефон). Стратегията и целите на кампанията предварително се определят между партньор и изпълнител

Одит на Facebook Ads акаунт

Услугата включва цялостен анализ на вашия Facebook Ads акаунт – структура, цели на кампаниите, таргетиране, криейтиви, наименуване. След изготвянето на одита вие получавате анализ на текущото състояние на кампаниите и акаунта, препоръки и добри практики, които да следвате, за да подобрите представянето на вашите кампании.

Създаване на интерактивни табла за анализ чрез Google Data Studio (всички данни за онлайн магазина на едно място)

Услугата включва създаване на интерактивни табла за анализ в Google Data Studio, което ще ви помогне да имате бърз и правилен поглед над целия си бизнес. Всички метрики се обсъждат и дифинират предварително с партньора на NEXT BASKET

Изграждане на криейтив концепция за реклама

Услугата включва професионална криейтив концепция съобразена с нуждите и целите на бранд. 

Изграждане на автоматизиран отчет за представянето на рекламите в Facebook Ads

Услугата включва изграждането на автоматизиран репорт в реално време представяш представянето на рекламите. 

Изграждане на цялостна ремаркетинг стратегия (връщане на хора, които са били вече в сайта)

Услугата включва изграждането на цялостна ремаркетинг стратегия, която включва маркетинг микс от канали по предварително дефиниран месечен бюджет с партньора на NEXT BASKET

Изграждане на цялостна lifecycle marketing стратегия (жизнения цикъл на клиента)

Услугата включва изграждането на цялостна lifecycle marketing стратегия, чиято цел включва всички етапи в маркетинга – от придобиването на нови клиенти до тяхното задържане и превръщане в лоялни на бранда.

Одит на Google Ads акаунт

Услугата включва цялостен анализ на вашия Google Ads акаунт – структура, цели на кампаниите, таргетиране, криейтиви, наименуване. След изготвянето на одита вие получавате анализ на текущото състояние на кампаниите и акаунта, препоръки и добри практики, които да следвате, за да подобрите представянето на вашите кампании.

SEO оптимизация на онлайн магазина, включваща:

Изготвяне на маркетингова стратегия за съдържание

Определя каква ще бъде политиката в областта на SEO оптимизацията през следващите 6 месеца.

Създаване и публикуване на статии в блога

Написване на статии, които отговарят на изискванията на стратегията за съдържание на онлайн магазина, и публикуване в блога на сайта.

SEO одит на онлайн магазин

Изготвяне на цялостен SEO одит на проекта включващ всички типове страници. 

Guest Blogging стратегия (публикуване на статии в чужди блогове)

Услугата включва стартиране и изграждане на връзки с SEO цел чрез публикуване на блог постове в партньорски блогове.

Грешки от самата платформа, като 404, 403, 5хх или други идващи от вътрешен Crawler (софтуер, който сканира сайта)

Поправка на грешки, свързани с 404 страници и реализация на редирект 301 към релевантна такава.

Грешки свързани със скорост идващи от вътрешен Crawler и Core Web Vitals (ъпдейт на Google, който дава предимство на сайтове с голяма бързина и стойностно потребитерско изживяване)

Поправка на грешки свързани с CWV в частта на: Page Speed (идващ от Page Speed Insights), Accessibility, Best Practices и SEO.

Грешки свързани с мета данни (скрита информация) и пренаписването на съдържание в сайта, идващи от вътрешен Crawler 

Автоматично пренаписване на мета данните на магазина с формули според SEO стратегията.

Rich Snippets (показване на повече информация при търсене в Google) грешки

Поправка на грешки свързани с Rich Snippets и създаване на нови такива според нуждите на магазина.

Грешки от счупени вътрешни линкове, идващи от вътрешен Crawler

Поправка на източника даващ връзка към страница с различен response code от 200. 

Дублирано съдържание, идващо от вътрешен Crawler

Установяване на дублирано съдържание и възможно пренаписване и/или редирект към релевантна страница.

Техническо SEO състояние на онлайн магазин

Тотален коефициент за състоянието на магазина. Колко пари сте спестили с нашите SEO инструменти.

SEO Friendly филтри

Изграждане и контрол на SEO Friendly структура според нуждите на магазина и тяхното преконфигуриране чрез автоматичен SEO спинер. 

Интеграция с Google Analytics (Програма на Google, която измерва всичко в онлайн магазина)

Извличане на данни идващи от Google Analytics с органичен трафик и общ трафик на магазина. 

Интеграция с Google Search Console (Програма на Google, която дава ивформацията за грешките в сайта)

Извличане на данни идващи от Google Search Console като Покритие (грешки) и Резултати от търсенето (трафик). 

Интеграция с third–party tools

Интеграции с други софтуери, които подобряват SEO оптимизацията на онлайн магазина 

Създаване на редакционен календар и публикуване на статии във външни медии

Написване на статии, които отговарят на изискванията на стратегията за съдържание на онлайн магазина, и публикуване във външни медии с цел изграждане на линкове.

Изграждане на линкове към други сайтове

Създаване на линкове (безплатни или платени) от външни сайтове към сайта на Партньора на NB.

Изчистване на неработещи връзки и други грешки в онлайн магазина

Преглед (автоматичен или от човек) на онлайн магазина за неработещи връзки, счупени URL адреси, снимки без ALT тагове и др.

Търговски услуги, вкл. създаване на промоции и кампании

Бизнес логика и изготвяне на сценарии за различни маркетинг активности; създаване на различни типове съдържание (контент маркетинг).

Направа годишен календар на кампаниите и промоциите

Това е календар с промоциите с отбелязан вида на промоцията, категории продукти, начална и крайна дата

Помощ за ценовата политика

В някои случай цените може да са по-високи от пазарните, а в други случаи – по ниски. Ниещ ви помогнем да намерите оптималната ценова среда

Създаване на търговска стратегия

Привличането на нови и запазването на настоящи клиенти се осъществява чрез четири вида стратегии: продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна.

Изготвяне на уникални описания на продуктите

Подготвени специалисти от екипа на NEXT BASKET изготвят уникални продуктови описания, които отговарят на следните изисквания: представяне на продукта с фокус върху ползите за клиента; посочване на разликата в сравнение с други продукти; описание на характеристики и функции.

Качване на нови продукти в онлайн магазина

Импортиране на продукти при предоставяне от страна на Партньора на NB на необходимата информация и файл в подходящия формат (темплейт).

Дизайнерски услуги

Подновяване на визията на онлайн магазина или създаване на изцяло нов дизайн, съответстващ до най-малкия детайл на изискванията на Партньора на NB; изработване на банери, видеа и продуктови снимки.

Изработване на банери

Изработване на статични, анимирани и флаш анимирани банери за страниците на сайта, за Facebook, Google и различни видове маркетингови канали.

Създаване на дизайн на персонализиран онлайн магазин

Изработване на уникален дизайн на магазина, изцяло съобразен с изискванията на Партньора на NB.

Фотозаснемане на продуктите

Отнася се за разнородни продукти: дрехи, обувки, аксесоари, промишлени изделия и др. Дрехите се заснемат на невидими (ghost) манекени или на живи модели (жени, мъже и деца); за аксесоарите и малките артикули се правят 360-градусови снимки и видео. Възможност за вземане и връщане на продукти от/до склад на Партньора на NB (срещу заплащане, като в цената е включено и гладене на дрехи).

Счетоводни услуги – водене на счетоводството на компанията на Партньора на NB

NEXT BAKET предлага на Партньора на платформата цялостно счетоводно обслужване, както и експертна консултация за подобряване на финансовите резултати.

Софтуерни доработки по поръчка на Партньора на NB

Адаптиране и надграждане на съществуващи приложения или създаване на изцяло нови функционалности, съобразени с нуждите и желанията на Партньора на NB.

Създаване на мобилно приложение (App)

Разработване по поръчка на Партньора на NB на мобилно приложение за Android и iOS, предназначено за крайни клиенти. 

СКЛАДОВИ УСЛУГИ

Предоставяне на складово пространство за стоките/продуктите, обект на продажба

Партньорът може да съхранява продуктите си в склад на NEXT BASKET. Предлагат се както палетоместа, така и фулфилмънт складиране на продуктите в кутии или малки клетки, наречениадреси.

Предоставяне на всички складови услуги, вкл. приемане на върнати онлайн поръчки

Партньорът може да ползва пълната гама складови услуги, вкл. следене на срока на годност на продуктите (когато е приложимо), инвентаризация веднъж годишно, както и разделяне на върнатите продукти на три групи: годни за продажба, с дефекти и негодни за продажба.

Оптимизация със складов фулфилмънт софтуер

Фулфилмънт софтуерът, предлаган от NB, е специализиран за складове, в които се обработват поръчки за онлайн магазини – чертае маршрут на пикъра (човека, събиращ поръчките); „складира“ често поръчваните артикули на няколко позиции едновременно и така намалява времето за събиране; 

следи за правилното окомплектоване на поръчките.

Опаковане и предаване на пратките на куриер

Продуктите от онлайн поръчките се опаковат няколко пъти дневно, приготвят се товарителници за пратките и се предават на куриер.

Годишна инвентаризация на склада

Веднъж годишно се извършва инвентаризация на продуктите в склада, която е включена в цената на услугата.

Изпращане на върнат продукт в гаранционен сервиз

Когато клиент на онлайн магазина върне продукт за ремонт, NEXT BASKET го изпраща в съответния гаранционен сервиз или го складира, за да даде възможност на Партньора да се разпореди с него.

Връзка с куриери

NEXT BASKET има изградени връзки с множество куриерски фирми, което позволява на крайния клиент на онлайн магазина да избира на коя от тях да бъде предадена пратката и къде да бъде доставена – до посочен от него/нея адрес или до офис на куриера.

Приемане и етикетиране на продуктите в склада 

При приемането си в склад на NEXT BASKET всички продукти на Партньор на NB получават етикет с баркод.

Следене на срока на годност на продуктите

Фулфилмънт софтуерът на платформата следи срока на годност на продуктите (когато е приложимо), като за целта Партньорът на NB следва да подаде файл с информация за продуктите.

Уведомяване за необходимост от нова доставка на изчерпващи се продукти

На базата на анализ и прогнозиране на продажбите ERP системата на NEXT BASKET уведомява Потребителя относно предстоящи доставки (количество на продуктите, дата на доставка и др.).

Застраховане на продуктите в склада

Продуктите в склада се застраховат срещу всички стандартни рискове.

Безплатно съхранение на продуктите за посочен в договора период

Безплатно складиране на продуктите за 30-дневен период, след което се удържа магазинаж на база зает складов обем или фулфилмънт адрес.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Поддръжка на SSL сертификат за всяка страница

SSL криптираната връзка предоставя сигурен достъп до лична информация, която не трябва да става достояние на трети лица. NB може да следи за постоянната актуализация на SSL сертификата.

Изработване на фирмено лого

Партньор на NB може възложи на NEXT BASKET изработка на фирмено или продуктово лого, вкл. персонализиране на шрифт и цветове.

Създаване на брандбук (Brand book)

Стандартизиране на визията на бранда на Партньора на NB по отношение на цветове и шрифтове, както и уеднаквяване на всички елементи, които клиентът асоциира с бранда – онлайн магазин, имейл съобщения, статии и др.

Създаване на домейн

NEXT BASKET предлага различни домейни за онлайн магазина на Партньора

Годишна поддръжка на домейна

Включва денонощна техническа поддръжка, паркинг страница, пълен DNS контрол, защита при трансфер, имейл и DNS пренасочване.

Изработване на страница за целеви маркетинг

Партньорът на NB може да възложи на NEXT BASKET да изработи страница за целеви маркетинг, която има за цел да фокусира вниманието върху даден продукт или продуктова категория.

Дизайн на етикети и опаковки

NEXT BASKET предлага дизайнерски решения за изработване на етикети и опаковки.

Пазарен анализ

Прави се въз основа на проучване на пазара, което включва събиране на информация относно индустрията и пазарната среда на Партньора на NB; 

външните фактори, които влияят на конкретния бизнес; клиентите (създаване на клиентски профил); конкуренцията и др.

Съдействие по регистриране на търговска марка

Партньор на NB може да възложи на NEXT BASKET срещу заплащане осъществяване на съдействие за регистрация на негова търговска марка. 

В резултат на това Партньорът придобива изключителни права върху този знак, по-специално: да го поставя върху стоките си и да ги предлага на пазара; да се разпорежда с него, да го прехвърля или да разрешава ползването му от трети лица; да забранява на други лица да използват идентичен или много сходен знак и т.н.

Депониране на негодна стока

По желание на Партньора NEXT BASKET депонира на сметище бракувани или върнати продукти, негодни за последваща продажба.